[Pokrycie kosztów pogrzebu w razie śmierci żołnierza; odprawa i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Pokrycie kosztów pogrzebu w razie śmierci żołnierza; odprawa i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujące członkom rodziny zmarłego żołnierza] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  33.  [Pokrycie kosztów pogrzebu w razie śmierci żołnierza; odprawa i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujące członkom rodziny zmarłego żołnierza]
1. 
W razie śmierci żołnierza, o którym mowa w art. 30, art. 31 i art. 31c ust. 1, koszty pogrzebu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
2. 
Członkom rodziny zmarłego żołnierza przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości jednomiesięcznego uposażenia, a jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową - w wysokości trzymiesięcznego uposażenia.
3. 
(uchylony).
4. 
Do obliczenia wysokości odprawy, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się najniższą stawkę uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w odpowiednim stopniu wojskowym obowiązującego w dniu śmierci żołnierza. Do obliczenia wysokości odprawy dla żołnierzy posiadających stopień wojskowy szeregowego (marynarza) przyjmuje się uposażenie przewidziane dla stopnia wojskowego starszego szeregowego (starszego marynarza).
5. 
Odprawę, o której mowa w ust. 2, wypłaca się małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu zmarłego żołnierza.