[Odprawa w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego] - Art.... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Odprawa w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  32.  [Odprawa w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego]
1. 
Osobom, które odbyły zasadniczą służbę wojskową albo przeszkolenie wojskowe, przysługuje odprawa w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego corocznie na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
2. 
(uchylony).
3. 
Odprawa, o której mowa w ust. 1, przysługuje również osobom zwolnionym ze względu na stan zdrowia z zasadniczej służby wojskowej lub z przeszkolenia wojskowego przed odbyciem ustalonego okresu służby lub przeszkolenia wojskowego, z tym że osobom zwolnionym przed upływem jednej czwartej ustalonego czasu odbywania służby lub przeszkolenia wojskowego przysługuje odprawa w wysokości 25% kwoty określonej w ust. 1.
4. 
Osobom zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego przed odbyciem ustalonego okresu służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego z przyczyn innych niż wymienione w ust. 3 odprawę, o której mowa w ust. 1, wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu odbytej służby, z tym że rozpoczęty miesiąc służby traktuje się jako pełny miesiąc.
5. 
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób odbywających zasadniczą służbę wojskową w kilku okresach.
6. 
Odprawa nie przysługuje osobom, które bezpośrednio po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego zostały powołane do zawodowej służby wojskowej lub do służby kandydackiej.