[Dodatek dla żołnierzy rezerwy z przydziałami kryzysowymi] - Art. 31a. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 31a. - [Dodatek dla żołnierzy rezerwy z przydziałami kryzysowymi] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  31a.  [Dodatek dla żołnierzy rezerwy z przydziałami kryzysowymi]
1. 
Żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych, na których nadane są przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek w wysokości 3% należnego uposażenia zasadniczego po upływie okresu trzech lat posiadania tego przydziału. Dodatek ten jest zwiększany o kolejne 3% za każdy następny taki okres.
2. 
(uchylony).