[Uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące żołnierzowi pełniącemu okresową służbę wojskową lub z niej zwolnionemu] -... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące żołnierzowi pełniącemu okresową służbę wojskową lub z niej zwolnionemu] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  27.  [Uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące żołnierzowi pełniącemu okresową służbę wojskową lub z niej zwolnionemu]
1. 
Żołnierzowi pełniącemu okresową służbę wojskową przysługują:
1)
uposażenie zasadnicze,
2)
dodatki do uposażenia zasadniczego,
3)
ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
4)
zasiłek pogrzebowy,
5)
odprawa pośmiertna,
6)
pokrycie kosztów pogrzebu ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej

- w wysokości i na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. 
Żołnierzowi zwolnionemu z okresowej służby wojskowej przysługuje odprawa w wysokości:
1)
50% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli służbę okresową odbywał co najmniej sześć miesięcy;
2)
100% uposażenia określonego w pkt 1, jeżeli:
a)
służbę pełnił co najmniej dwanaście miesięcy albo
b)
został zwolniony ze służby ze względu na stan zdrowia przed jej odbyciem.
3. 
Odprawa nie przysługuje żołnierzom zwolnionym z okresowej służby wojskowej wskutek skazania na karę pozbawienia wolności, w tym również na karę aresztu wojskowego lub utraty stopnia wojskowego, albo wskutek zastosowania tymczasowego aresztowania, chyba że postępowanie karne zostało umorzone lub żołnierz został uniewinniony.
4. 
Żołnierzowi służby okresowej zwolnionemu z czynnej służby wojskowej niespełniającemu warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od jego uposażenia wypłaconego po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) na zasadach określonych w art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 715 i 1321).