[Składniki uposażenia żołnierzy; inne należności pieniężne] - Art. 2. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Składniki uposażenia żołnierzy; inne należności pieniężne] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  2.  [Składniki uposażenia żołnierzy; inne należności pieniężne]
1. 
Uposażenie żołnierzy składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków.
2. 
Inne należności pieniężne obejmują:
1)
nagrody i zapomogi;
2)
należności za podróże służbowe;
3)
należności w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej;
4)
zasiłki pogrzebowe, odprawy pośmiertne, zwrot kosztów pogrzebu.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).