Art. 19. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  19. 

(uchylony).