[Wyłączenie możliwości zwrotu uposażenia lub innych należności pieniężnych] - Art. 10. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Wyłączenie możliwości zwrotu uposażenia lub innych należności pieniężnych] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  10.  [Wyłączenie możliwości zwrotu uposażenia lub innych należności pieniężnych]

Uposażenie i inne należności pieniężne pobrane przez żołnierza, przysługujące mu według zasad obowiązujących w dniu wypłaty, nie podlegają zwrotowi, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.