Przepisy przejściowe i końcowe. - Rozdział 9 - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Rozdział 9 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  IX.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Przewidziane w ustawie uprawnienia Ministra Obrony Narodowej oraz podległych mu organów wojskowych przysługują w stosunku do żołnierzy wojsk wewnętrznych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i podległych mu organom.

Przepis art. 7 stosuje się odpowiednio do należności z tytułu świadczeń (umundurowania, wyżywienia, zakwaterowania itp.) przysługujących żołnierzom na podstawie odrębnych przepisów.

1.
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 40, z 1954 r. Nr 41, poz. 18 i z 1958 r. Nr 2, poz. 5),
2)
ustawa z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonariuszów państwowych w administracji wojskowej (Dz. U. z 1933 r. Nr 58, poz. 439),
3)
§§ 3 i 4 art. 38 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego (Dz. U. z 1957 r. Nr 22, poz. 107).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy zachowują moc przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1958 r.