Potrącenia z uposażenia. - Rozdział 8 - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Rozdział 8 - Potrącenia z uposażenia. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  VIII.

Potrącenia z uposażenia.

1.
Z uposażenia oficerów i podoficerów zawodowych, oficerów służby okresowej oraz podoficerów nadterminowych mogą być dokonywane potrącenia na podstawie:
1)
tytułów egzekucyjnych sądowych i administracyjnych, zaopatrzonych klauzulą wykonalności,
2)
przewidzianych w przepisach o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej:
a)
zarządzeń o potrąceniu nienależnego świadczenia pieniężnego,
b)
zobowiązań do zapłaty odszkodowania,
3)
dobrowolnych obciążeń uposażenia z tytułu subskrypcji pożyczek państwowych, zobowiązań wobec koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych, świadczeń socjalnych oraz prenumeraty wydawnictw fachowo-wojskowych,
4)
szczególnych przepisów prawnych.
2.
Przez uposażenie określone w ust. 1 rozumie się uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym i premie oraz inne należności pieniężne wymienione w art. 15, 16, 21 ust. 2 i art. 23. Potrąceń nie dokonuje się z dodatku rodzinnego oraz z należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu i przewozu urządzenia domowego.
3.
Dodatek rodzinny należny na osoby alimentowane przeznacza się na rzecz tych osób bez zaliczenia na zobowiązania alimentacyjne.
4.
Egzekucja z uposażenia żołnierzy na podstawie tytułów egzekucyjnych sądowych i administracyjnych (ust. 1 pkt 1) następuje odpowiednio według przepisów o egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, z wyjątkiem potrąceń na podstawie orzeczeń o odszkodowaniu i zarządzeń o potrąceniu nienależnego świadczenia pieniężnego wydanych przez właściwe organy wojskowe oraz zobowiązań do zapłaty odszkodowania przewidzianych w przepisach o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej, jeżeli przepisy te i ustawa niniejsza nie stanowią inaczej.
1.
Uposażenie żołnierzy wymienionych w art. 24 i 25 oraz uczniów i słuchaczy wymienionych w art. 28-31 nie będących oficerami lub podoficerami zawodowymi nie podlega potrąceniom.
2.
Minister Obrony Narodowej może określić przypadki, w których uposażenie żołnierzy wymienionych w ust. 1 podlega potrąceniu na zaspokojenie roszczeń z niektórych tytułów wymienionych w art. 39.
3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy uposażenia zasadniczego.
1.
Potrąceń z uposażenia żołnierzy nie przewyższającego tysiąc pięćset złotych miesięcznie dokonuje się w wysokości nie przekraczającej jednej piątej części uposażenia, a gdy dotyczą należności alimentacyjnych - także drugiej piątej części uposażenia.
2.
Jeżeli uposażenie żołnierza przewyższa tysiąc pięćset złotych miesięcznie, potrąceń dokonuje się ponadto do wysokości połowy przewyżki ponad tę kwotę, a na zaspokojenie należności alimentacyjnych również do wysokości drugiej połowy tej przewyżki.
3.
Potrąceń na podstawie szczególnych przepisów prawnych (art. 39 ust. 1 pkt 4) dokonuje się w wysokości przewidzianej w tych przepisach i niezależnie od potrąceń dokonywanych na podstawie tytułów wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1-3.
4.
Kwota siedemset złotych jest zawsze wolna od potrąceń, chyba że dochodzone są należności alimentacyjne.

Przy zbiegu należności z tytułu odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej z innymi należnościami, z wyjątkiem należności alimentacyjnych, należnościom z tytułu odpowiedzialności materialnej żołnierzy służy pierwszeństwo zaspokojenia.

Minister Obrony Narodowej określa organy wojskowe właściwe do dokonywania potrąceń z uposażenia oraz tryb postępowania w tych sprawach.

1.
Przepisów rozdziału niniejszego nie stosuje się do:
1)
zaliczek pobranych do rozliczenia na koszty podróży służbowej, delegacji, przeniesienia itp.,
2)
opłat za kwatery i za inne świadczenia w naturze.
2.
Należności wymienione w ust. 1 potrąca się z uposażenia w pełnej wysokości niezależnie od potrąceń z innych tytułów.