Uposażenie i inne należności pieniężne w razie choroby, urlopów i w innych przypadkach szczególnych. - Rozdział 7 - Uposażenie... - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Rozdział 7 - Uposażenie i inne należności pieniężne w razie choroby, urlopów i w innych przypadkach szczególnych. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  VII.

Uposażenie i inne należności pieniężne w razie choroby, urlopów i w innych przypadkach szczególnych.

1.
W okresie choroby, urlopów, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania bez przydziału służbowego żołnierz otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym i inne należności pieniężne przysługujące mu na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym - z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.
2.
Żołnierz korzystający z urlopu udzielonego przez Ministra Obrony Narodowej dla wykonania prac w dziedzinie naukowej, literackiej lub artystycznej, jak również dla odbycia poza wojskiem studiów lub praktyki albo z innych ważnych przyczyn - nie otrzymuje uposażenia przez czas pozostawania na tym urlopie. Przysługujące żołnierzowi inne należności pieniężne nie podlegają ograniczeniu.
3.
W przypadkach uzasadnionych Minister Obrony Narodowej może przyznać żołnierzowi pozostającemu na urlopie wymienionym w ust. 2 uposażenie w całości lub części.
4.
Minister Obrony Narodowej może ograniczyć w całości lub części wypłatę:
1)
niektórych dodatków do uposażenia i premii w okresie choroby lub urlopu zdrowotnego żołnierza,
2)
uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego oraz dodatków do uposażenia i premii w okresie przekazywania i przyjmowania obowiązków służbowych, jeżeli przekazywanie lub przyjmowanie tych obowiązków przekracza terminy zakreślone w przepisach wojskowych.
1.
Żołnierzowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50% uposażenia zasadniczego oraz dodatki do uposażenia z wyjątkiem dodatku rodzinnego.
2.
W razie uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych zwraca się żołnierzowi zawieszoną część uposażenia, chyba że żołnierz został skazany prawomocnym wyrokiem sądu albo ukarany karą dyscyplinarną usunięcia z wojskowej służby zawodowej (nadterminowej) lub utracił posiadany stopień wojskowy. W tych przypadkach żołnierz traci prawo do zawieszonej części uposażenia.
1.
Żołnierzowi tymczasowo aresztowanemu zawiesza się od najbliższego terminu płatności połowę uposażenia zasadniczego pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym oraz dodatki do uposażenia z wyjątkiem dodatku rodzinnego.
2.
W przypadku umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu żołnierz otrzymuje zawieszoną część uposażenia, choćby umorzenie lub uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu żołnierza ze służby. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu żołnierz traci prawo do zawieszonej części uposażenia.
1.
Żołnierzowi, który samowolnie opuścił swoją jednostkę lub miejsce służbowe albo poza nimi pozostaje, zawiesza się uposażenie od najbliższego terminu płatności.
2.
W razie uznania nieobecności za usprawiedliwioną zwraca się żołnierzowi zawieszone uposażenie; w przeciwnym razie żołnierz traci za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności 1/30 część uposażenia miesięcznego.