Art. 5. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 5. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  5.
1.
Uposażenie zasadnicze i dodatki do uposażenia o charakterze stałym płatne są miesięcznie z góry.
2.
Dni wypłaty uposażenia i dodatków wymienionych w ust. 1 oraz terminy płatności dodatków do uposażenia o charakterze niestałym, premii i innych należności pieniężnych określa Minister Obrony Narodowej.
3.
Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach miesięcznych.