Art. 46. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 46. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  46.

Przepis art. 7 stosuje się odpowiednio do należności z tytułu świadczeń (umundurowania, wyżywienia, zakwaterowania itp.) przysługujących żołnierzom na podstawie odrębnych przepisów.