Art. 44. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 44. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  44.
1.
Przepisów rozdziału niniejszego nie stosuje się do:
1)
zaliczek pobranych do rozliczenia na koszty podróży służbowej, delegacji, przeniesienia itp.,
2)
opłat za kwatery i za inne świadczenia w naturze.
2.
Należności wymienione w ust. 1 potrąca się z uposażenia w pełnej wysokości niezależnie od potrąceń z innych tytułów.