Art. 39. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 39. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  39.
1.
Z uposażenia oficerów i podoficerów zawodowych, oficerów służby okresowej oraz podoficerów nadterminowych mogą być dokonywane potrącenia na podstawie:
1)
tytułów egzekucyjnych sądowych i administracyjnych, zaopatrzonych klauzulą wykonalności,
2)
przewidzianych w przepisach o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej:
a)
zarządzeń o potrąceniu nienależnego świadczenia pieniężnego,
b)
zobowiązań do zapłaty odszkodowania,
3)
dobrowolnych obciążeń uposażenia z tytułu subskrypcji pożyczek państwowych, zobowiązań wobec koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych, świadczeń socjalnych oraz prenumeraty wydawnictw fachowo-wojskowych,
4)
szczególnych przepisów prawnych.
2.
Przez uposażenie określone w ust. 1 rozumie się uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym i premie oraz inne należności pieniężne wymienione w art. 15, 16, 21 ust. 2 i art. 23. Potrąceń nie dokonuje się z dodatku rodzinnego oraz z należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu i przewozu urządzenia domowego.
3.
Dodatek rodzinny należny na osoby alimentowane przeznacza się na rzecz tych osób bez zaliczenia na zobowiązania alimentacyjne.
4.
Egzekucja z uposażenia żołnierzy na podstawie tytułów egzekucyjnych sądowych i administracyjnych (ust. 1 pkt 1) następuje odpowiednio według przepisów o egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, z wyjątkiem potrąceń na podstawie orzeczeń o odszkodowaniu i zarządzeń o potrąceniu nienależnego świadczenia pieniężnego wydanych przez właściwe organy wojskowe oraz zobowiązań do zapłaty odszkodowania przewidzianych w przepisach o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej, jeżeli przepisy te i ustawa niniejsza nie stanowią inaczej.