Art. 37. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 37. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  37.
1.
Żołnierzowi tymczasowo aresztowanemu zawiesza się od najbliższego terminu płatności połowę uposażenia zasadniczego pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym oraz dodatki do uposażenia z wyjątkiem dodatku rodzinnego.
2.
W przypadku umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu żołnierz otrzymuje zawieszoną część uposażenia, choćby umorzenie lub uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu żołnierza ze służby. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu żołnierz traci prawo do zawieszonej części uposażenia.