Art. 36. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 36. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  36.
1.
Żołnierzowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50% uposażenia zasadniczego oraz dodatki do uposażenia z wyjątkiem dodatku rodzinnego.
2.
W razie uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych zwraca się żołnierzowi zawieszoną część uposażenia, chyba że żołnierz został skazany prawomocnym wyrokiem sądu albo ukarany karą dyscyplinarną usunięcia z wojskowej służby zawodowej (nadterminowej) lub utracił posiadany stopień wojskowy. W tych przypadkach żołnierz traci prawo do zawieszonej części uposażenia.