Art. 17a. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 17a. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  17a. 3

1.
W razie śmierci żołnierza zawodowego przysługuje jego rodzinie jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości równej odprawie, jaka przysługiwałaby temu żołnierzowi w razie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
2.
Odprawa przysługuje małżonkowi, który w dniu śmierci żołnierza pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, oraz dzieciom, wnukom, rodzeństwu i rodzicom, jeżeli w dniu śmierci żołnierza spełniali warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, określone w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
3 Art. 17a dodany przez art. 83 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U.72.53.341) z dniem 1 stycznia 1973 r.