Art. 16. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 16. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  16.
1.
Oficerowie i podoficerowie zawodowi zwolnieni ze służby wojskowej otrzymują należności pieniężne wymienione w art. 59-61 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5) lub w art. 92 i 93 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 36, poz. 164), jeżeli odpowiadają warunkom określonym w tych przepisach.
2.
Do wysługi wpływającej na zwiększenie odprawy przewidzianej w przepisach wymienionych w ust. 1 zalicza się nieprzerwaną służbę w stopniu oficerskim i w charakterze podoficera zawodowego lub nadterminowego:
1)
w Ludowym Wojsku Polskim,
2)
w polskich formacjach wojskowych za granicą i w armiach sojuszniczych w okresie wojny 1939-1945 r. oraz w oddziałach, które prowadziły walkę z hitlerowskim okupantem, jeżeli przejście do służby w Ludowym Wojsku Polskim nastąpiło bezpośrednio ze służby w tych formacjach, armiach lub oddziałach.
3.
Do wysługi wymienionej w ust. 2 zalicza się również okresy nieprzerwanej służby na stanowisku oficerskim i w stopniu podoficerskim:
1)
w Ludowym Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojskowych za granicą i w armiach sojuszniczych - do dnia 31 grudnia 1945 r.,
2)
w oddziałach, które prowadziły walkę z hitlerowskim okupantem.
4.
Do wysługi wpływającej na zwiększenie odprawy przewidzianej w przepisach wymienionych w ust. 1 zalicza się ponadto okres nieprzerwanej służby w charakterze funkcjonariusza służby bezpieczeństwa publicznego lub Milicji Obywatelskiej w razie bezpośredniego przejścia z tej służby do służby w Ludowym Wojsku Polskim, jeżeli w związku z tym przejściem nie została wypłacona odprawa.
5.
Za bezpośrednie przejście z formacji, armii lub oddziałów wymienionych w ust. 2 pkt 2 i w ust. 4 do służby w Ludowym Wojsku Polskim uważa się wstąpienie do Ludowego Wojska Polskiego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zwolnienia oficera lub podoficera z powyższych formacji, armii lub oddziałów.
6.
Do wysługi nie zalicza się okresów:
1)
odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, chyba że żołnierz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone,
2)
służby w stanie zmiennym oddziału karnego.
7.
Przy wysłudze powyżej pięciu lat okres przekraczający sześć miesięcy liczy się jako pełny rok, a części roku do sześciu miesięcy nie uwzględnia się.