Art. 11. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 11. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  11.
1.
Do wysługi lat podlegających w myśl art. 10 ust. 2 pkt 1 uwzględnieniu przy ustalaniu stawek uposażenia według posiadanego stopnia wojskowego zalicza się służbę w stopniu oficerskim lub w charakterze podoficera zawodowego albo nadterminowego:
1)
w Ludowym Wojsku Polskim,
2)
w polskich formacjach wojskowych za granicą i w armiach sojuszniczych w okresie wojny 1939 - 1945 r.,
3)
w oddziałach, które prowadziły walkę z hitlerowskim okupantem,
4)
w Wojsku Polskim do dnia 15 października 1939 r.,
5)
w Armii Związku Socjalistycznych Republik Rad,
6)
w wojskowych oddziałach ludowych w czasie wojny domowej w Hiszpanii.
2.
Do wysługi lat zalicza się również okresy służby:
1)
na stanowisku oficerskim lub w stopniu podoficerskim:
a)
w armiach i formacjach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1945 r.,
b)
w oddziałach wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 6,
2)
w stopniu oficerskim albo podoficerskim w charakterze funkcjonariusza służby bezpieczeństwa publicznego lub Milicji Obywatelskiej.
3.
Minister Obrony Narodowej może zaliczyć do wysługi lat wymienionej w ust. 1 również okresy:
1)
rewolucyjnej działalności antyfaszystowskiej,
2)
pobytu w niewoli w czasie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r., jeżeli dostanie się do niewoli nastąpiło w wyniku i w czasie działań wojennych.
4.
Do wysługi lat nie zalicza się okresów:
1)
odbywania ćwiczeń wojskowych w rezerwie (przeszkolenia wojskowego),
2)
odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, chyba że żołnierz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone,
3)
służby w stanie zmiennym oddziału karnego.