Art. 10. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 10. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  10.
1.
Na uposażenie zasadnicze oficera i podoficera zawodowego składa się:
1)
uposażenie według posiadanego stopnia wojskowego,
2)
uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego.
2.
Rada Ministrów ustala:
1)
stawki uposażenia według posiadanego stopnia wojskowego z uwzględnieniem wysługi lat,
2)
stawki uposażenia przywiązanego do typowych stanowisk służbowych.
3.
Minister Obrony Narodowej lub organ wojskowy przez niego upoważniony zalicza poszczególne stanowiska służbowe do odpowiednich stanowisk typowych w zależności od wymaganych kwalifikacji, zakresu wykonywanych czynności służbowych i ponoszonej odpowiedzialności.