Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.897 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i 768) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) grupy uposażenia zasadniczego, kategorie uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach tego uposażenia oraz odpowiadające im wysokości uposażenia zasadniczego ustalone z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej,
2) zaszeregowanie stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych,
3) warunki otrzymywania dodatków do uposażenia oraz ich wysokość

- dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami".

Rozdział  2

Uposażenie zasadnicze

§  2. 
1.  Ustala się grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy i kategorie uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach tego uposażenia oraz odpowiadające im wysokości uposażenia ustalane z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
3.  Wysokości uposażenia zasadniczego stanowią iloczyn mnożników, o których mowa w ust. 1, i kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.
4.  Wyliczone wysokości uposażenia zasadniczego zaokrągla się do pełnych dziesięciu złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od pięciu złotych, albo w dół, jeżeli jest niższa od pięciu złotych.
5.  Zaszeregowanie stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego i stopni etatowych określają tabele stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6.  Funkcjonariuszom w służbie stałej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z I kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu.
7.  Funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z II kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu.
§  3.  Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 13% najniższej stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Rozdział  3

Dodatki do uposażenia

§  4. 
1.  Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki do uposażenia:
1) za wysługę lat;
2) za stopień;
3) funkcyjny;
4) służbowy;
5) morski;
6) lotniczy;
7) 2  kontrterrorystyczny.
2.  Wysokość dodatków do uposażenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6, stanowi iloczyn mnożników określonych w rozporządzeniu i kwoty bazowej, o której mowa w § 2 ust. 2.
3.  Kwoty dodatków, o których mowa w ust. 1, po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.
§  5. 
1.  Funkcjonariusze otrzymują po dwóch latach służby dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej miesięcznie 2% należnego uposażenia zasadniczego.
2.  Dodatek za wysługę lat wzrasta z urzędu o 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy następny rok służby do wysokości 20% po 20 latach służby, o 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby oraz do wysokości 35% po 35 latach służby.
3.  Zasady i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat, określają przepisy wydane na podstawie art. 106 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą".
§  6.  Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień służbowy, którego wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Funkcjonariusze w służbie stałej i przygotowawczej, pełniący służbę na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, otrzymują dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności, skuteczność w zarządzaniu posiadanymi środkami, terminowość i efektywność podejmowanych działań lub decyzji, umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku.
2.  Wykaz stanowisk służbowych, których zajmowanie uprawnia funkcjonariuszy do otrzymywania dodatku funkcyjnego, określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.  Dodatek funkcyjny przyznaje się funkcjonariuszowi kwotowo w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż:
1) 60% podstawy naliczenia tego dodatku - na stanowisku służbowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej;
2) 3  65% podstawy naliczenia tego dodatku - na stanowisku służbowym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka Straży Granicznej, dyrektora i zastępcy dyrektora;
3) 70% podstawy naliczenia tego dodatku - na pozostałych stanowiskach służbowych, o których mowa w ust. 2.
3a.  Podstawę naliczenia dodatku funkcyjnego stanowi suma wysokości przysługującego funkcjonariuszowi uposażenia zasadniczego według grupy tego uposażenia i dodatku za stopień, do których zostało zaszeregowane stanowisko służbowe, na którym funkcjonariusz pełni służbę, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3b.  W przypadku funkcjonariusza, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku, do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego stosuje się podstawę naliczenia odpowiednią dla tego stanowiska, lecz nie niższą od dotychczasowej.
3c.  W przypadku zachowania przez funkcjonariusza przeniesionego na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego prawa do uposażenia zasadniczego albo prawa do zaszeregowania, o których mowa w art. 107 ustawy, do ustalenia podstawy naliczenia dodatku funkcyjnego przyjmuje się sumę wysokości uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień wynikających z zachowanego przez funkcjonariusza prawa.
3d.  W przypadku zaszeregowania stanowiska służbowego do dwóch stopni etatowych, do ustalenia podstawy naliczenia dodatku funkcyjnego przyjmuje się wysokość dodatku za stopień wyższy.
4.  Dodatek funkcyjny jest przyznawany na czas pełnienia służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
5.  Dodatek funkcyjny, w granicach określonych w ust. 3:
1) może być przyznany w nowej, wyższej niż uprzednio wysokości albo podwyższony na czas określony, w przypadku gdy funkcjonariusz przejawia inicjatywę w służbie, wzorowo wykonuje obowiązki służbowe albo gdy zostały mu powierzone nowe lub dodatkowe obowiązki służbowe lub nastąpiła inna istotna zmiana warunków służby wymagająca większego zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych;
2) może być przyznany w nowej, niższej niż uprzednio wysokości, albo obniżony na czas określony, w przypadku ustania przesłanek uzasadniających przyznanie go w dotychczasowej wysokości, w szczególności w związku z wystąpieniem istotnej zmiany warunków służby powodującej zmniejszenie zakresu obowiązków;
3) zostaje obniżony na czas określony w przypadku niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w ostatecznej opinii służbowej, albo naruszenia przez funkcjonariusza dyscypliny służbowej lub nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej, jeżeli prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym został on ukarany karą dyscyplinarną.
5a.  Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy przyjętych do służby przed dniem 1 stycznia 2013 r., którzy zgłosili pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby w związku z przejściem na emeryturę.
6.  Przyznanie dodatku funkcyjnego, jego podwyższenie albo obniżenie następuje:
1) z urzędu w przypadku funkcjonariuszy:
a) 4  pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podlegających Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendantowi ośrodka Straży Granicznej,
b) przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku, z wyłączeniem funkcjonariuszy przeniesionych do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej;
2) w pozostałych przypadkach na wniosek właściwego przełożonego funkcjonariusza.
§  8. 
1.  Funkcjonariusze w służbie stałej i przygotowawczej pełniący służbę na stanowiskach innych niż wymienione w § 7 ust. 1 otrzymują dodatek służbowy w wysokości uwzględniającej należyte wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności inicjatywę i samodzielność w realizacji zadań służbowych, terminowość i efektywność podejmowanych działań, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku.
2.  Wykaz stanowisk służbowych, których zajmowanie uprawnia funkcjonariuszy do otrzymywania dodatku służbowego, określa tabela stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3.  Dodatek służbowy przyznaje się funkcjonariuszowi kwotowo w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż 50% podstawy naliczenia.
3a.  Funkcjonariuszowi zajmującemu stanowisko kursanta przyznaje się dodatek służbowy kwotowo w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż 20% podstawy naliczenia.
4.  Dodatek służbowy przyznawany jest na czas nieokreślony.
5.  Funkcjonariuszowi przyjętemu do służby dodatek służbowy można przyznać na czas określony do dziewięciu miesięcy od daty nawiązania stosunku służbowego.
6.  Do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, w granicach określonych w ust. 3 lub 3a, przepisy § 7 ust. 3a-3d, 5-6 stosuje się odpowiednio.
§  9.  (uchylony).
§  10. 
1.  Funkcjonariusze wykonujący zadania na etatowych stanowiskach załóg jednostek pływających Straży Granicznej otrzymują dodatek morski w wysokości wynoszącej miesięcznie do 0,30 kwoty bazowej.
2.  Dodatek morski w wysokości określonej w ust. 1 można, na wniosek właściwego przełożonego, przyznać funkcjonariuszom wykonującym zadania nurków, płetwonurków, instruktorów-nurków, instruktorów-płetwonurków, na czas wykonywania tych zadań.
§  11.  5
1.  Funkcjonariusze wykonujący zadania na statkach powietrznych Straży Granicznej:
1) w składzie personelu latającego związane z realizacją lotów,
2) w składzie personelu technicznego związane z bezpośrednią obsługą statków powietrznych Straży Granicznej

- otrzymują dodatek lotniczy.

2.  Funkcjonariusze wchodzący w skład personelu latającego zawieszeni w lotach ze względów zdrowotnych mogą otrzymywać dodatek lotniczy przez okres do 12 miesięcy za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3.  Dodatek lotniczy, na wniosek właściwego przełożonego, przyznaje się w wysokości wynoszącej miesięcznie do:
1) 1,10 kwoty bazowej - dla pilotów-instruktorów albo
2) 0,90 kwoty bazowej - dla pilotów, albo
3) 0,60 kwoty bazowej - dla pozostałego personelu latającego oraz dla personelu technicznego.
§  11a.  6
1.  Funkcjonariusze:
1) pełniący służbę w komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań, utrzymujący stałą gotowość do udziału w działaniach kontrterrorystycznych lub uczestniczący bezpośrednio w takich działaniach,
2) wyznaczeni do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych

- otrzymują dodatek kontrterrorystyczny w wysokości 500 zł miesięcznie.

2.  W przypadku gdy funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są wyznaczeni również do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych, otrzymują jeden dodatek kontrterrorystyczny w wysokości określonej w ust. 1.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  12.  Funkcjonariuszy, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowano prawo do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, zaszeregowuje się do grupy uposażenia zasadniczego odpowiadającej grupie uposażenia, do której funkcjonariuszowi zachowano prawo przed tym dniem. Przepisy § 2 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§  13.  Funkcjonariuszom, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymywali na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów:
1) dodatek funkcyjny albo służbowy - przyznaje się odpowiednio dodatek funkcyjny albo służbowy w kategorii nie niższej niż przysługująca dotychczas;
2) zwiększenie dodatku funkcyjnego albo służbowego - zachowuje się prawo do tego zwiększenia w dotychczasowej wysokości do czasu ustalenia tego zwiększenia w nowej wysokości, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  14.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej należnych od dnia 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem załącznika nr 2 do rozporządzenia, który stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  15.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 491).
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  7

TABELA GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

WyszczególnienieMnożniki kwoty bazowej
Lp.Grupa uposażenia zasadniczegoKategoria uposażenia zasadniczego
III
1195,712-
2185,112-
3173,5123,432
4163,2123,132
5152,9122,832
6142,6622,562
7132,6232,532
8122,4332,382
9112,4012,351
10102,3512,313
11092,3192,269
12082,2692,219
13072,2382,194
14062,1502,106
15052,1162,066
16042,0291,984
17032,0011,951
18021,9461,887
19011,3721,322

ZAŁĄCZNIK Nr  2  8

TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela nr 1

Komenda Główna Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1Komendant Główny SG19gen. dyw.
2Zastępca Komendanta Głównego SG18gen. bryg.
3Dyrektor17płk
4Zastępca dyrektora, główny księgowy, doradca Komendanta Głównego SG16płk
5Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan15płk
6Radca prawny, legislator15ppłk
7Naczelnik wydziału14płk
8Rzecznik prasowy, audytor wewnętrzny, wicedziekan14ppłk
9Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji12ppłk
10Ekspert11mjr
11Kierownik sekcji10mjr
12Starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej09kpt./st. chor. szt.
13Specjalista07st. chor. szt.
14Starszy asystent06st. chor. szt.
15Asystent05st. chor. szt./ sierż. szt.
16Młodszy asystent04sierż. szt.
17Kursant01st. szer.

Tabela nr 1a

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG17gen. bryg.
2Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych SG, główny księgowy,16płk
3Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan15płk
4Radca prawny, legislator15ppłk
5Naczelnik wydziału14płk
6Rzecznik prasowy, audytor wewnętrzny, wicedziekan14ppłk
7Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji12ppłk
8Ekspert11mjr
9Kierownik sekcji10mjr
10Starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej09kpt./st. chor. szt.
11Specjalista07st. chor. szt.
12Starszy asystent06st. chor. szt.
13Asystent05st. chor. szt./ sierż. szt.
14Młodszy asystent04sierż. szt.
15Kursant01st. szer.

Tabela nr 2

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1Komendant oddziału SG17gen. bryg., kontradmirał
2Zastępca komendanta oddziału SG16płk, kmdr
3Główny księgowy15płk, kmdr
4Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców12ppłk, kmdr por.
5Radca prawny12mjr, kmdr ppor.
6Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, rzecznik prasowy10mjr, kmdr ppor.
7Dowódca pododdziału odwodowego, kapelan09mjr
8Kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia08mjr, kmdr ppor.
9Kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego07kpt./st. chor. szt.
10Specjalista06st. chor. szt.
11Dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent05st. chor. szt.
12Dowódca plutonu, starszy kontroler04st. chor. szt./ sierż. szt., bosman szt.
13Asystent03sierż. szt., bosman szt.
14Młodszy asystent, kontroler02sierż. szt., bosman szt.
15Kursant01st. szer., st. mar.

Tabela nr 3

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1Komendant ośrodka szkolenia SG17płk
2Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG16płk
3Główny księgowy15płk
4Kierownik zakładu, komendant pododdziałów szkolnych13ppłk, kmdr por.
5Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału12ppłk, kmdr por.
6Radca prawny12mjr, kmdr ppor.
7Kierownik zespołu, starszy wykładowca11mjr, kmdr ppor.
8Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, rzecznik prasowy10mjr, kmdr ppor.
9Wykładowca, kapelan09mjr, kmdr ppor.
10Kierownik sekcji, zastępca komendanta studium (kursu), audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia08mjr, kmdr ppor.
11Młodszy wykładowca08kpt.
12Starszy specjalista, starszy instruktor07kpt./st. chor. szt.
13Specjalista, instruktor06st. chor. szt.
14Starszy asystent, młodszy instruktor05st. chor. szt.
15Dowódca plutonu, starszy kontroler04st. chor. szt./ sierż. szt.
16Asystent03sierż. szt.
17Młodszy asystent, kontroler02sierż. szt.
18Kursant01st. szer., st. mar.

Tabela nr 4

Ośrodek Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1Komendant ośrodka SG16płk, kmdr
2Zastępca komendanta ośrodka SG15płk, kmdr
3Główny księgowy14ppłk, kmdr por.
4Naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców12ppłk, kmdr por.
5Radca prawny12mjr, kmdr ppor.
6Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia10mjr, kmdr ppor.
7Dowódca pododdziału odwodowego09mjr
8Kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia08mjr, kmdr ppor.
9Kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego07kpt./st. chor. szt.
10Specjalista06st. chor. szt.
11Dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent05st. chor. szt.
12Dowódca plutonu, starszy kontroler04st. chor. szt./ sierż. szt., bosman szt.
13Asystent03sierż. szt., bosman szt.
14Młodszy asystent, kontroler02sierż. szt., bosman szt.
15Kursant01st. szer., st. mar.

Tabela nr 5

Dywizjon Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1Komendant dywizjonu SG15kmdr, płk
2Zastępca komendanta dywizjonu SG13kmdr por., ppłk
3Szef służb11kmdr ppor., mjr
4Dowódca jednostki pływającej kat. I10kmdr ppor., mjr
5Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I, dowódca jednostki pływającej kat. II, kierownik sekcji08kpt.
6Kierownik zespołu, kierownik zmiany, starszy specjalista07kpt./st. chor. szt.
7Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, dowódca jednostki pływającej kat. III, specjalista06st. chor. szt.
8Starszy asystent05st. chor. szt.
9Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. III, dowódca jednostki pływającej kat. IV, starszy bosman, starszy kontroler04st. chor. szt./ bosman szt., sierż. szt.
10Bosman, asystent03bosman szt., sierż. szt.
11Młodszy asystent, kontroler02bosman szt., sierż. szt.

Tabela nr 6

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1Komendant placówki SG15płk
2Zastępca komendanta placówki SG13ppłk
3Kierownik grupy11mjr
4Kierownik zespołu08kpt.
5Kierownik zmiany, starszy specjalista07kpt./st. chor. szt.
6Specjalista06st. chor. szt.
7Starszy asystent05st. chor. szt.
8Starszy kontroler04st. chor. szt./ sierż. szt.
9Asystent03sierż. szt.
10Młodszy asystent, kontroler02sierż. szt.

Tabela nr 7

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1Komendant placówki SG13ppłk
2Zastępca komendanta placówki SG11mjr
3Kierownik grupy09mjr
4Kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista07kpt./st. chor. szt.
5Specjalista06st. chor. szt.
6Starszy asystent05st. chor. szt.
7Starszy kontroler04st. chor. szt./ sierż. szt.
8Asystent03sierż. szt.
9Młodszy asystent, kontroler02sierż. szt.

Tabela nr 8

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1Komendant placówki SG11mjr
2Zastępca komendanta placówki SG09kpt.
3Kierownik grupy08kpt.
4Kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista07kpt./st. chor. szt.
5Specjalista06st. chor. szt.
6Starszy asystent05st. chor. szt.
7Starszy kontroler04st. chor. szt./ sierż. szt.
8Asystent03sierż. szt.
9Młodszy asystent, kontroler02sierż. szt.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA DODATKU ZA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.Stopień Straży GranicznejMnożnik kwoty bazowej
1Generał dywizji1,331
2Generał brygady1,231
3Pułkownik1,131
4Podpułkownik1,081
5Major1,031
6Kapitan0,981
7Porucznik0,931
8Podporucznik0,881
9Starszy chorąży sztabowy0,811
10Chorąży sztabowy0,781
11Młodszy chorąży sztabowy0,751
12Starszy chorąży0,731
13Chorąży0,711
14Młodszy chorąży0,691
15Starszy sierżant sztabowy0,671
16Sierżant sztabowy0,651
17Starszy sierżant0,631
18Sierżant0,611
19Starszy plutonowy0,591
20Plutonowy0,581
21Starszy kapral0,561
22Kapral0,551
23Starszy szeregowy0,397
24Szeregowy0,377

ZAŁĄCZNIK Nr  4  9

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH, KTÓRYCH ZAJMOWANIE UPRAWNIA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO OTRZYMYWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.Stanowisko służbowe
1Komendant Główny SG
2Zastępca Komendanta Głównego SG
3Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG, komendant oddziału SG, komendant ośrodka szkolenia SG, komendant ośrodka SG, komendant dywizjonu SG, komendant placówki SG
4Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych SG, zastępca komendanta oddziału SG, zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG, zastępca komendanta ośrodka SG, zastępca komendanta dywizjonu SG, zastępca komendanta placówki SG
5Dyrektor, zastępca dyrektora
6Główny księgowy, zastępca głównego księgowego
7Doradca Komendanta Głównego SG, radca
8Radca prawny, legislator
9Rzecznik prasowy
10Dziekan, wicedziekan, kapelan
11Kierownik komórki audytu wewnętrznego, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, audytor wewnętrzny
12Naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców
13Zastępca naczelnika wydziału
14Kierownik samodzielnej sekcji, kierownik sekcji
15Kierownik zakładu
16Kierownik służby zdrowia, zastępca kierownika służby zdrowia
17Kierownik kancelarii tajnej
18Szef służb
19Komendant pododdziałów szkolnych, komendant studium (kursu)
20Zastępca komendanta studium (kursu)
21Kierownik grupy, kierownik zespołu, kierownik zmiany
22Dowódca jednostki pływającej kat. I, dowódca jednostki pływającej kat. II, dowódca jednostki pływającej kat. III, dowódca jednostki pływającej kat. IV
23Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I, zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. III
24Dowódca pododdziału odwodowego, dowódca plutonu odwodowego, dowódca plutonu
25Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH, KTÓRYCH ZAJMOWANIE UPRAWNIA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO OTRZYMYWANIA DODATKU SŁUŻBOWEGO

Lp.Stanowisko służbowe
1Ekspert
2Starszy wykładowca, wykładowca, młodszy wykładowca
3Starszy specjalista, specjalista
4Starszy instruktor, instruktor, młodszy instruktor
5Starszy asystent, asystent, młodszy asystent
6Starszy kontroler, kontroler
7Starszy bosman, bosman
8Kursant

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

TABELA RÓWNORZĘDNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.Stanowiska obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2009 r.Jednostka organizacyjna Straży Granicznej*)Stanowiska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r.
Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowyStanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
12345678
1Komendant Główny SG15gen. dyw.KGSGKomendant Główny SG19gen. dyw.
2Zastępca Komendanta Głównego SG14gen. bryg.KGSGZastępca Komendanta Głównego SG18gen. bryg.
3Dyrektor13gen. bryg./płkKGSGDyrektor17gen. bryg./płk
4Komendant oddziału SG13gen. bryg., kontradmirałOSGKomendant oddziału SG17gen. bryg., kontradmirał
5Komendant ośrodka szkolenia SG13gen. bryg., płkOSz SGKomendant ośrodka szkolenia SG17płk
6Zastępca dyrektora12płkKGSGZastępca dyrektora16płk
7Zastępca komendanta oddziału SG12płk, kmdrOSGZastępca komendanta oddziału SG16płk, kmdr
8Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG12płkOSz SGZastępca komendanta ośrodka szkolenia SG16płk
9Komendant ośrodka tresury psów służbowych SG12płkOSz SGKomendant ośrodka tresury psów służbowych SG16płk
10Doradca Komendanta Głównego SG12płkKGSGDoradca Komendanta Głównego SG16płk
11Główny księgowy12płkKGSG, OSG, OSz SGGłówny księgowy16płk
12Rzecznik prasowy12płkKGSGRzecznik prasowy15płk
13Radca12płkKGSGRadca16płk
14Komendant dywizjonu SG12kmdr, płkDYW SGKomendant dywizjonu SG16kmdr, płk
15Komendant placówki SG12płkPSG IKomendant placówki SG16płk
16Radca prawny11płkKGSGRadca prawny15płk
17Legislator11płkKGSGLegislator15płk
18Dziekan11płkKGSGDziekan15płk
19Naczelnik wydziału10płkKGSGNaczelnik wydziału14płk
20Audytor wewnętrzny10płkKGSGAudytor wewnętrzny14płk
21Wicedziekan10płkKGSGWicedziekan14płk
22Naczelnik wydziału granicznego10ppłk, kmdr por.OSGNaczelnik wydziału12ppłk, kmdr por.
23Naczelnik wydziału operacyjno-śledczego10ppłk, kmdr por.OSGNaczelnik wydziału12ppłk, kmdr por.
24Naczelnik wydziału do spraw cudzoziemców10ppłk, kmdr por.OSGNaczelnik wydziału12ppłk, kmdr por.
25Naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców10ppłk, kmdr por.OSGNaczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców12ppłk, kmdr por.
26Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG10ppłkOSz SGZastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG13ppłk
27Kierownik zakładu10ppłkOSz SGKierownik zakładu13ppłk, kmdr por.
28Komendant pododdziałów szkolnych10ppłkOSz SGKomendant pododdziałów szkolnych13ppłk, kmdr por.
29Zastępca komendanta dywizjonu SG10kmdr por., ppłkDYW SGZastępca komendanta dywizjonu SG13kmdr por., ppłk
30Zastępca komendanta10ppłkPSG IZastępca komendanta13ppłk
31Komendant placówki SG10ppłkPSG IIKomendant placówki SG13ppłk
32Zastępca naczelnika wydziału09ppłkKGSGZastępca naczelnika wydziału12ppłk
33Kierownik samodzielnej sekcji09ppłkKGSGKierownik samodzielnej sekcji12ppłk
34Ekspert09ppłkKGSGEkspert11mjr
35Naczelnik wydziału09ppłk, kmdr por.OSG, OSz SGNaczelnik wydziału12ppłk, kmdr por.
36Radca prawny09ppłk, kmdr por.OSG, OSz SGRadca prawny12ppłk, kmdr por.
37Rzecznik prasowy09ppłk, kmdr por.OSGRzecznik prasowy10mjr, kmdr ppor.
38Kierownik zespołu09ppłkOSz SGKierownik zespołu11ppłk, kmdr por.
39Starszy wykładowca09ppłk, kmdr por.OSz SGStarszy wykładowca11ppłk, kmdr por.
40Dowódca jednostki pływającej kat. I09kmdr ppor., mjrDYW SGDowódca jednostki pływającej kat. I11kmdr ppor., mjr
41Kierownik grupy09mjrPSG IKierownik grupy11mjr
42Zastępca komendanta09mjrPSG IIZastępca komendanta11mjr
43Komendant placówki SG09ppłkPSG IIIKomendant placówki SG11ppłk
44Kierownik sekcji (grupy)08ppłkKGSGKierownik sekcji (grupy)10mjr
45Starszy specjalista08ppłkKGSGStarszy specjalista09mjr
46Kapelan08ppłkOSG, OSz SGKapelan09ppłk
47Zastępca naczelnika wydziału08mjr, kmdr ppor.OSG, OSz SGZastępca naczelnika wydziału10mjr, kmdr ppor.
48Kierownik samodzielnej sekcji08mjr, kmdr ppor.OSG, OSz SGKierownik samodzielnej sekcji10mjr, kmdr ppor.
49Kierownik zakładu opieki zdrowotnej08mjr, kmdr ppor.OSG, OSz SGKierownik zakładu opieki zdrowotnej10mjr, kmdr ppor.
50Kierownik zespołu audytu wewnętrznego- audytor wewnętrzny08mjr, kmdr ppor.OSG, OSz SGKierownik zespołu audytu wewnętrznego-audytor wewnętrzny10mjr, kmdr ppor.
51Dowódca pododdziału odwodowego08mjr, kmdr ppor.OSGDowódca pododdziału odwodowego09mjr
52Komendant studium (kursu)08mjr, kmdr ppor.OSz SGKomendant studium (kursu)10mjr, kmdr ppor.
53Wykładowca08mjr, kmdr ppor.OSz SGWykładowca09mjr, kmdr ppor.
54Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I08kmdr ppor., mjrDYW SGZastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I09kmdr ppor., mjr
55Szef służb08kmdr ppor., mjrDYW SGSzef służb09kmdr ppor., mjr
56Kierownik zespołu08mjrPSG IKierownik zespołu09mjr
57Zastępca komendanta08mjrPSG IIIZastępca komendanta09mjr
58Kierownik grupy08mjrPSG IIKierownik grupy09mjr
59Kierownik grupy08mjrPSG IIIKierownik grupy08mjr
60Komendant placówki SG08mjrPSG IVKomendant placówki SG09mjr
61Specjalista07mjrKGSGSpecjalista07kpt./st. chor. szt.
62Kierownik kancelarii tajnej07mjrKGSGKierownik kancelarii tajnej09mjr
63Kierownik sekcji07mjr, kmdr ppor.OSGKierownik sekcji08mjr kmdr ppor.
64Starszy specjalista07mjr, kmdr ppor.OSG, OSz SG, DYW SGStarszy specjalista07kpt.
65Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej07mjr, kmdr ppor.OSG, OSz SGZastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej08mjr, kmdr ppor.
66Audytor wewnętrzny07mjrOSG, OSz SGAudytor wewnętrzny08mjr, kmdr ppor.
67Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego07mjr, kmdr ppor.OSGZastępca dowódcy pododdziału odwodowego07kpt.
68Zastępca komendanta studium (kursu)07mjrOSz SGZastępca komendanta studium (kursu)08mjr
69Kierownik sekcji07mjrOSz SGKierownik sekcji08mjr
70Dowódca jednostki pływającej kat. II07kpt.DYW SGDowódca jednostki pływającej kat. II08kpt.
71Kierownik sekcji07kpt.DYW SGKierownik sekcji08kpt.
72Starszy specjalista07mjrPSG I, PSG II, PSG III, PSG IVStarszy specjalista07kpt./ st. chor. szt.
73Kierownik zmiany07mjrPSG I, PSG II, PSG IIIKierownik zmiany07kpt./ st. chor. szt.
74Kierownik zespołu07mjrPSG II, PSG IIIKierownik zespołu07kpt./ st. chor. szt.
75Zastępca komendanta07mjrPSG IVZastępca komendanta08mjr
76Starszy asystent06kpt.KGSGStarszy asystent06st. chor. szt.
77Kierownik zespołu06kpt.KGSGKierownik zespołu06st. chor. szt.
78Kierownik grupy zabezpieczenia06kpt.OSGKierownik zespołu07kpt.
79Specjalista06kpt.OSG, OSz SG, DYW SGSpecjalista06st. chor. szt.
80Kierownik grupy06kpt.OSz SGKierownik grupy06st. chor. szt.
81Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II06kpt.DYW SGZastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II06st. chor. szt.
82Specjalista-kontroler06kpt.PSG I, PSG II,

PSG III, PSG IV

Specjalista-kontroler06st. chor. szt.
83Asystent05st. chor. szt.KGSGAsystent05st. chor. szt./ sierż. szt.
84Starszy strażnik graniczny-kontroler05st. chor. szt.KGSGStarszy kontroler05st. chor. szt./ sierż. szt.
85Starszy asystent05kpt.OSG, OSz SG, DYW SG, PSG I, PSG II, PSG III, PSG IVStarszy asystent05st. chor. szt.
86Dowódca plutonu odwodowego (specjalnego)05kpt.OSGDowódca plutonu odwodowego05st. chor. szt.
87Dowódca placówki szkolnej05kpt.OSz SGDowódca placówki szkolnej05st. chor. szt.
88Dowódca plutonu05kpt.OSz SGDowódca plutonu04st. chor. szt./ sierż. szt.
89Zastępca kierownika grupy05kpt.OSz SGZastępca kierownika grupy05st. chor. szt.
90Starszy referent04st. chor. szt.KGSGMłodszy asystent04sierż. szt.
91Starszy strażnik graniczny-kontroler04st. chor. szt.OSG, OSz SG, DYW SGStarszy kontroler04st. chor. szt./ sierż. szt., bosman szt.
92Dowódca plutonu04st. chor. szt.OSG, OSz SGDowódca plutonu04st. chor. szt./ sierż. szt., bosman szt.
93Dowódca jednostki pływającej kat. III04st. chor. szt.DYW SGDowódca jednostki pływającej kat. III05st. chor. szt.
94Starszy bosman04st. chor. szt.DYW SGStarszy bosman04st. chor. szt./ bosman szt., sierż. szt.
95Starszy strażnik graniczny-kontroler04st. chor. szt.PSG I, PSG II, PSG III, PSG IVStarszy kontroler04st. chor. szt./ sierż. szt.
96Asystent03st. chor. szt.OSG OSz SG

DYW SG

Asystent03sierż. szt., bosman szt.
97Bosman03st. chor. szt.DYW SGBosman03bosman szt., sierż. szt.
98Asystent03st. chor. szt.PSG I PSG II

PSG III PSG IV

Asystent03sierż. szt.
99Starszy referent02st. chor. szt.OSG, OSz SG, DYW SGMłodszy asystent02sierż. szt., bosman szt.
100Strażnik graniczny-kontroler03sierż. szt.KGSGKontroler03sierż. szt.
101Strażnik graniczny-kontroler02sierż. szt., bosman szt.OSGKontroler02sierż. szt., bosman szt.
102Starszy referent02sierż. szt.PSG I, PSG II, PSG III, PSG IVMłodszy asystent02sierż. szt.
103Strażnik graniczny-kontroler02sierż. szt.PSG I, PSG II, PSG III, PSG IVKontroler02sierż. szt.
104Referent01sierż. szt.KGSG, PSG I, PSG II, PSG III, PSG IVKursant01st. szer.
105Referent01sierż. szt.OSG, OSz SG, DYW SGKursant01st. szer., st. mar.
*) Objaśnienia skrótów:

- KGSG - Komenda Główna Straży Granicznej,

- OSG - oddział Straży Granicznej,

- OSz SG - ośrodek szkolenia Straży Granicznej,

- DYW SG - dywizjon Straży Granicznej,

- PSG I - placówka Straży Granicznej kat. I,

- PSG II - placówka Straży Granicznej kat. II,

- PSG III - placówka Straży Granicznej kat. III,

- PSG IV - placówka Straży Granicznej kat. IV.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).
2 § 4 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2409) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
3 § 7 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
4 § 7 ust. 6 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
5 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
6 § 11a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2409) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
7 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.815) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.242) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.589) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 2020 r., zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.

8 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2026) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.

9 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.