Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.74.491

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej *

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa:
1) stawki i grupy uposażenia zasadniczego,
2) zaszeregowanie stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych,
3) zasady wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat,
4) warunki otrzymywania dodatków do uposażenia oraz ich wysokość

- dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami".

Rozdział  2

Uposażenie zasadnicze

§  2.
1. Ustala się grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy oraz odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej w dwóch kategoriach dla każdej z grup uposażenia, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
3. Stawki uposażenia zasadniczego stanowią iloczyn mnożników, o których mowa w ust. 1, i kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.
4. Wyliczone stawki uposażenia zasadniczego zaokrągla się do pełnych dziesięciu złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od pięciu złotych, albo w dół, jeżeli jest niższa od pięciu złotych.
5. Zaszeregowanie stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego i stopni etatowych określają tabele stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6. Funkcjonariuszom w służbie stałej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z I kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku.
7. Funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z II kategorii grupy uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku.
§  3. Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości 12 % stawki uposażenia zasadniczego ustalonego dla funkcjonariuszy w służbie stałej w najniższej grupie zaszeregowania.
§  4.
1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy wzrasta z tytułu wysługi lat o 2 % po 2 latach służby i o dalszy 1 % za każdy następny rok, aż do wysokości 20 % po 20 latach służby, oraz o 0,5 % za każdy następny rok służby powyżej 20 lat - łącznie do wysokości 25 % po 30 latach służby.
2. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
3. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 1, stanowi przyznane funkcjonariuszowi uposażenie zasadnicze, nieuwzględniające jego wzrostu z tytułu wysługi lat.

Rozdział  3

Dodatki do uposażenia

§  5.
1. Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki do uposażenia:
1) za stopień;
2) służbowy;
3) za służbę na morzu;
4) dla personelu latającego;
5) dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych;
6) instruktorski.
2. Wysokość dodatków do uposażenia stanowi iloczyn mnożników określonych w rozporządzeniu i kwoty bazowej, o której mowa w § 2 ust. 2.
3. Kwoty dodatków, o których mowa w ust. 1, po ich wyliczeniu zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  6. Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień służbowy, którego wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7.
1. Funkcjonariusze w służbie stałej i przygotowawczej otrzymują dodatek służbowy za należyte wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności za inicjatywę i samodzielność w realizacji zadań służbowych, terminowość i efektywność podejmowanych działań, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku.
2. Kategorię dodatku służbowego, jaką można przyznać funkcjonariuszom na poszczególnych stanowiskach służbowych, określają tabele stanowiące załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
3. Miesięczną wysokość dodatku służbowego ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w kategoriach, których wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia.
4. Dodatek służbowy jest przyznawany na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
5. W przypadku przyznania funkcjonariuszowi najniższej kategorii tego dodatku przewidzianej na zajmowanym stanowisku dodatek służbowy przyznaje się na czas nieokreślony.
6. Przyznana funkcjonariuszowi kategoria dodatku służbowego:
1) może być obniżona w przypadku ustania przesłanek, o których mowa w ust. 1, uzasadniających przyznanie jej w dotychczasowej wysokości;
2) ulega obniżeniu w przypadku:
a) niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w opinii służbowej,
b) naruszenia przez funkcjonariusza dyscypliny służbowej lub nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej, jeżeli prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym został on uznany za winnego popełnienia czynu, za który ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
7. Obniżenie kategorii dodatku służbowego może nastąpić nie więcej niż do najniższej kategorii dodatku służbowego przewidzianej dla danego stanowiska, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dodatek służbowy może ulec obniżeniu do I kategorii.
9. Obniżenie dodatku służbowego następuje na wniosek właściwego przełożonego funkcjonariusza.
§  8.
1. Dodatek służbowy podlega zwiększeniu o mnożnik 0,05 kwoty bazowej dla funkcjonariusza mianowanego na stanowisko: kierownika zespołu, kierownika zmiany, starszego specjalisty, specjalisty - kontrolera, starszego asystenta, starszego strażnika granicznego - kontrolera, asystenta, starszego referenta, strażnika granicznego - kontrolera albo referenta w placówce Straży Granicznej, na czas pełnienia służby granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje funkcjonariuszowi na czas pełnienia służby granicznej, w wymiarze określonym w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, w sposób określony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w przepisach w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, wliczając do tego czasu także okres choroby, urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, zwolnienia z zajęć służbowych oraz odbiór czasu wolnego w zamian za ponadnormatywny czas służby.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza pełniącego służbę w składzie pododdziału odwodowego lub plutonu specjalnego.
4. Dodatek służbowy podlega zwiększeniu o mnożnik 0,10 kwoty bazowej dla funkcjonariusza opiekującego się psem służbowym.
5. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem służbowym funkcjonariusz otrzymuje zwiększenie na każdego psa. W przypadku sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym psem służbowym funkcjonariusze ci otrzymują zwiększenie dodatku służbowego w równych częściach.
6. Dodatek służbowy może ulec zwiększeniu, nie więcej jednak niż o:
1) mnożnik 0,40 kwoty bazowej za wykonywanie przez funkcjonariusza czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych;
2) mnożnik 0,30 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostce lub komórce organizacyjnej nadzoru i kontroli i wykonujących czynności kontrolne;
3) mnożnik 0,20 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziałach odwodowych lub wydziałach zabezpieczenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz pełniących warty ochronne na pokładach statków powietrznych.
7. Zwiększenie dodatku służbowego może nastąpić na okres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 4-6, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
8. Zwiększenie dodatku służbowego następuje na wniosek właściwego przełożonego funkcjonariusza.
9. W przypadku spełnienia przesłanek do zwiększenia dodatku służbowego z różnych tytułów nie może ono przekroczyć wysokości wynikającej z ust. 6 pkt 1.
§  9.
1. Funkcjonariusze pełniący służbę na etatowych stanowiskach załóg jednostek pływających otrzymują miesięczny dodatek za służbę na morzu w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,30 kwoty bazowej.
2. Funkcjonariuszom wykonującym zadania nurków lub płetwonurków i instruktorów - nurków lub instruktorów - płetwonurków na czas wykonywania tych zadań, niezależnie od dodatku, o którym mowa w ust. 1, można przyznać miesięczny dodatek w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,30 kwoty bazowej.
§  10.
1. Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w składzie personelu latającego i wykonują loty, otrzymują miesięczny dodatek dla personelu latającego, ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, których wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. Funkcjonariusze wchodzący w skład personelu latającego zawieszeni w lotach ze względów zdrowotnych mogą otrzymywać dodatek dla personelu latającego:
1) przez okres 6 miesięcy od zawieszenia w lotach - na podstawie decyzji komendanta oddziału Straży Granicznej, w którym funkcjonariusz pełni służbę;
2) przez okres następnych 6 miesięcy - na podstawie decyzji komendanta oddziału Straży Granicznej, w którym funkcjonariusz pełni służbę, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3. Funkcjonariusze wykonujący loty instruktorskie z personelem latającym niezależnie od dodatku, o którym mowa w ust. 1, otrzymują dodatek instruktorski w wysokości miesięcznej ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,10 kwoty bazowej.
4. Funkcjonariuszom wchodzącym w skład personelu latającego, którzy w danym roku kalendarzowym wykonywali bezawaryjnie zadania określone w indywidualnych planach lotów, po zakończeniu roku można przyznać jednorazowy dodatek w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika do 2,00 kwoty bazowej.
5. Funkcjonariusze pełniący służbę przy bezpośredniej obsłudze statków powietrznych posiadający uprawnienia mechanika obsługi, mechanika poświadczenia obsługi lub upoważnienie do poświadczania obsługi otrzymują miesięczny dodatek dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej:
1) 0,30 - w przypadku obsługiwania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami jednej klasy statków powietrznych;
2) 0,45 - w przypadku obsługiwania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami więcej niż jednej klasy statków powietrznych.
6. Funkcjonariusze pełniący służbę przy bezpośredniej obsłudze statków powietrznych nieposiadający uprawnień, o których mowa w ust. 5, otrzymują miesięczny dodatek dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,05 kwoty bazowej.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  11.
1. Funkcjonariuszom w służbie stałej, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przyznano I kategorię w grupie uposażenia zasadniczego, przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z I kategorii grupy uposażenia zasadniczego odpowiadającej stanowiskom, na które zostali mianowani.
2. Funkcjonariuszy, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowano prawo do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zaszeregowuje się do grupy uposażenia zasadniczego odpowiadającej stanowisku służbowemu obowiązującemu przed tym dniem. Przepisy § 2 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§  12. Funkcjonariuszom mianowanym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na stanowiska służbowe:
1) "kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego - Audytor Wewnętrzny", "kierownik samodzielnego zespołu" i "główny specjalista" w Komendzie Głównej Straży Granicznej,
2) "dowódca kompanii", "zastępca dowódcy kompanii", "starszy strażnik graniczny" i "strażnik graniczny" w Komendzie oddziału Straży Granicznej,
3) "starszy strażnik graniczny" w ośrodku szkolenia Straży Granicznej i dywizjonie Straży Granicznej,
4) "specjalista", "starszy kontroler", "starszy strażnik graniczny", "strażnik graniczny" w placówce Straży Granicznej,

lub którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na tych stanowiskach, przyznaje się z dniem 1 stycznia 2007 r. uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z przyznanej kategorii grupy uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu przed tym dniem, do czasu mianowania na inne stanowisko służbowe.

§  13. Funkcjonariuszom, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymywali na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów:
1) dodatek służbowy - przyznaje się dodatek służbowy w kategorii, w której wysokość dodatku jest nie niższa niż przysługująca dotychczas wysokość tego dodatku;
2) dodatek służbowy przyznany na czas nieokreślony - przyznaje się dodatek służbowy na czas nieokreślony do czasu przyznania wyższej kategorii tego dodatku;
3) zwiększenie dodatku służbowego - zachowuje się prawo do tego zwiększenia w dotychczasowej wysokości do czasu ustalenia tego zwiększenia w nowej wysokości, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
4) dodatek graniczny - przyznaje się dodatek służbowy w wysokości nie mniejszej niż dotychczasowa wysokość tego dodatku i dodatku granicznego, pomniejszona o przyznane zwiększenie, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt 3;
5) dodatek dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych - zachowuje się prawo do tego dodatku przez okres, o którym mowa w pkt 3.
§  14. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej należnych od dnia 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem § 8 ust. 9 oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia, które stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 622, z 2003 r. Nr 94, poz. 868, z 2004 r. Nr 245, poz. 2465 i Nr 255, poz. 2564, z 2005 r. Nr 158, poz. 1331 oraz z 2006 r. Nr 88, poz. 616).
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 TABELA GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

WyszczególnienieMnożniki kwoty bazowej
Lp.Grupa uposażenia zasadniczegokategoria
III
1234
1155,00
2144,40
3132,802,70
4122,502,40
5112,202,10
6101,901,80
7091,651,60
8081,551,50
9071,451,40
10061,351,30
11051,251,20
12041,151,10
13031,051,00
14020,950,90
15010,800,75

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela nr 1

Komenda Główna Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1234
1Komendant Główny SG15gen. dyw.
2Zastępca Komendanta Głównego SG14gen. bryg.
3Dyrektor13gen. bryg., płk
4Zastępca dyrektora, główny księgowy, rzecznik prasowy, doradca Komendanta Głównego SG, radca12płk
5Radca prawny, legislator, dziekan11płk
6Naczelnik wydziału, audytor wewnętrzny, wicedziekan10płk
7Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, ekspert09ppłk
8Kierownik sekcji (grupy), starszy specjalista08ppłk
9Specjalista, kierownik kancelarii tajnej07mjr
10Starszy asystent, kierownik zespołu06kpt.
11Asystent, starszy strażnik graniczny - kontroler05st. chor. szt.
12Starszy referent04st. chor. szt.
13Strażnik graniczny - kontroler03sierż. szt.
14Referent01sierż. szt.

Tabela nr 2

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1234
1Komendant oddziału SG13gen. bryg., kontradmirał
2Zastępca komendanta oddziału SG, główny księgowy12płk, kmdr
3Naczelnik wydziału granicznego, naczelnik wydziału operacyjno-śledczego, naczelnik wydziału do spraw cudzoziemców, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców10ppłk, kmdr por.
4Naczelnik wydziału, rzecznik prasowy, radca prawny09ppłk, kmdr por.
5Kapelan08ppłk
6Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik zakładu opieki zdrowotnej, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, dowódca pododdziału odwodowego08mjr, kmdr ppor.
7Kierownik sekcji, starszy specjalista, zastępca kierownika samodzielnej sekcji, zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej, audytor wewnętrzny, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego07mjr, kmdr ppor.
8Kierownik grupy zabezpieczenia, specjalista06kpt.
9Dowódca plutonu odwodowego (specjalnego), starszy asystent05kpt.
10Dowódca plutonu, starszy strażnik graniczny - kontroler04st. chor. szt.
11Asystent03st. chor. szt.
12Starszy referent02st. chor. szt.
13Strażnik graniczny - kontroler02sierż. szt., bosman szt.
14Referent01sierż. szt., bosman szt.

Tabela nr 3

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1234
1Komendant ośrodka szkolenia SG13gen. bryg., płk
2Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG, komendant ośrodka tresury psów służbowych SG, główny księgowy12płk
3Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG, kierownik zakładu, komendant pododdziałów szkolnych10ppłk
4Naczelnik wydziału, radca prawny, kierownik zespołu09ppłk
5Starszy wykładowca09ppłk, kmdr por.
6Kapelan08ppłk
7Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik zakładu opieki zdrowotnej, wykładowca, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny08mjr, kmdr ppor.
8Zastępca komendanta studium (kursu), zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej, kierownik sekcji, starszy specjalista, audytor wewnętrzny07mjr
9Kierownik grupy, specjalista06kpt.
10Dowódca placówki szkolnej, starszy asystent, dowódca plutonu, zastępca kierownika grupy05kpt.
11Dowódca plutonu, starszy strażnik graniczny - kontroler04st. chor. szt.
12Asystent03st. chor. szt.
13Starszy referent02st. chor. szt.
14Referent01sierż. szt.

Tabela nr 4

Dywizjon Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1234
1Komendant dywizjonu SG12kmdr, płk
2Zastępca komendanta dywizjonu SG10kmdr por., ppłk
3Dowódca jednostki pływającej kat. I09kmdr ppor., mjr
4Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I, szef służb08kmdr ppor., mjr
5Dowódca jednostki pływającej kat. II, kierownik sekcji, starszy specjalista07kpt.
6Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, specjalista06kpt.
7Starszy asystent05por.
8Dowódca jednostki pływającej kat. III, starszy strażnik graniczny - kontroler, starszy bosman04st. chor. szt.
9Bosman, asystent03st. chor. szt.
10Starszy referent02st. chor. szt.
11Referent01bosman szt., sierż. szt.

Tabela nr 5

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1234
1Komendant12płk
2Zastępca komendanta10ppłk
3Kierownik grupy09mjr
4Kierownik zespołu08mjr
5Kierownik zmiany07mjr
6Starszy specjalista07mjr
7Specjalista - kontroler06kpt.
8Starszy asystent05por.
9Starszy strażnik graniczny - kontroler04st. chor. szt.
10Asystent03st. chor. szt.
11Starszy referent, strażnik graniczny - kontroler02sierż. szt.
12Referent01sierż. szt.

Tabela nr 6

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1234
1Komendant10ppłk
2Zastępca komendanta09mjr
3Kierownik grupy08mjr
4Kierownik zmiany07mjr
5Starszy specjalista07mjr
6Specjalista - kontroler06kpt.
7Starszy asystent05por.
8Starszy strażnik graniczny - kontroler04st. chor. szt.
9Asystent03st. chor. szt.
10Starszy referent, strażnik graniczny - kontroler02sierż. szt.
11Referent01sierż. szt.

Tabela nr 7

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1234
1Komendant09ppłk
2Zastępca komendanta08mjr
3Kierownik grupy08mjr
4Starszy specjalista, kierownik zmiany07kpt.
5Specjalista - kontroler06kpt.
6Starszy asystent05por.
7Starszy strażnik graniczny - kontroler04st. chor. szt.
8Asystent03st. chor. szt.
9Starszy referent, strażnik graniczny - kontroler02sierż. szt.
10Referent01sierż. szt.

Tabela nr 8

Placówka Straży Granicznej kategorii IV

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczegoStopień etatowy
1234
1Komendant08mjr
2Zastępca komendanta07mjr
3Starszy specjalista07kpt.
4Specjalista - kontroler06kpt.
5Starszy asystent05por.
6Starszy strażnik graniczny - kontroler04st. chor. szt.
7Asystent03st. chor. szt.
8Starszy referent, strażnik graniczny - kontroler02sierż. szt.
9Referent01sierż. szt.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 TABELA DODATKU ZA POSIADANY STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.Stopień SGMnożnik kwoty bazowej
123
1generał dywizji1,00
2generał brygady0,90
3pułkownik0,80
4podpułkownik0,75
5major0,70
6kapitan0,65
7porucznik0,60
8podporucznik0,55
9starszy chorąży sztabowy0,48
10chorąży sztabowy0,45
11młodszy chorąży sztabowy0,42
12starszy chorąży0,40
13chorąży0,38
14młodszy chorąży0,36
15starszy sierżant sztabowy0,34
16sierżant sztabowy0,32
17starszy sierżant0,30
18sierżant0,28
19starszy plutonowy0,26
20plutonowy0,25
21starszy kapral0,23
22kapral0,22
23starszy szeregowy0,20
24szeregowy0,18

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 TABELA KATEGORII DODATKU SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DLA STANOWISK WYKONAWCZYCH

Lp.StanowiskoJednostka organizacyjna Straży Granicznej i kategorie dodatku służbowego
KGSGoddziałośrodek szkoleniadywizjonplacówka kat. Iplacówka kat. IIplacówka kat. IIIplacówka kat. IV
12345678910
1EkspertVII-XX
2Starszy specjalistaV-XIXV-XIXV-XIXV-XIXV-XIXV-XIXV-XIXV-XIX
3Starszy wykładowcaV-XIX
4SpecjalistaIV-XVIIIIV-XVIIIIV-XVIIIIV-XVIII
5Specjalista - kontrolerIV-XIVIV-XIVIV-XIVIV-XIV
6Starszy asystentIV-XIVIV-XIVIV-XIVIV-XIVIV-XIVIV-XIVIV-XIVIV-XIV
7WykładowcaIV-XVII
8Starszy strażnik graniczny - kontrolerIII-XIIIII-XIIIII-XIIIII-XIIIII-XIIIII-XIIIII-XIIIII-XII
9Starszy bosmanIII-XII
10AsystentIII-XIIII-XIIII-XIIII-XIIII-XIIII-XIIII-XIIII-XI
11BosmanIII-XI
12Strażnik graniczny - kontrolerII-IXII-IXII-IXII-IXII-IXII-IX
13Starszy referentII-VIII-VIII-VIII-VIII-VIII-VIII-VIII-VI
14ReferentI-VI-VI-VI-VI-VI-VI-VI-V

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 TABELA KATEGORII DODATKU SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH I SAMODZIELNYCH

Lp.StanowiskoJednostka organizacyjna Straży Granicznej i kategorie dodatku służbowego
KGSGoddziałośrodek szkoleniadywizjonplacówka kat. Iplacówka kat. IIplacówka kat. IIIplacówka kat. IV
12345678910
1KomendantXXIII-XXIXXXIII-XXIXXXI-XXVIXXI-XXVIXV-XXVXV-XXVXV-XXV
2Zastępca komendantaXXII-XXVIIIXXII-XXVIIIXV-XXVXV-XXVIX-XXIVIX-XXIIIIX-XXIII
3DyrektorXXIII-XXIX
4Zastępca dyrektoraXXII-XXVIII
5Główny księgowyXXII-XXVIIIXXII-XXVIIIXXII-XXVIII
6Kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrznyIX-XXIIIX-XXII
7Komendant ośrodka tresury psów służbowychXXII-XXVIII
8Komendant pododdziałów szkolnychIX-XXII
9Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowychIX-XXII
10Komendant studium (kursu) IX-XXI
11Zastępca komendanta studium (kursu) IX-XX
12Dowódca jednostki pływającej kat. IIX-XXI
13Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. IIX-XX
14Dowódca jednostki pływającej kat. IIIX-XX
15Szef służbyIX-XXI
16Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. IIVI-XVIII
17Kierownik grupyVI-XVIIIIX-XXIIX-XXIX-XX
18Kierownik grupy zabezpieczeniaVI-XX
19Kierownik zespołuIX-XXIX-XXIIX-XX
20Kierownik zmianyIX-XVIIIVI-XVIIIVI-XVIII
21Kierownik zakładuXV-XXIV
22Zastępca kierownika grupyVI-XV
23Naczelnik wydziałuXV-XXVIX-XXIVIX-XXIV
24Kierownik kancelarii tajnejIX-XX
25Zastępca naczelnika wydziałuIX-XXIVIX-XXIIIIX-XXIII
26Kierownik zakładu opieki zdrowotnejIX-XXIIIX-XXII
27Kierownik samodzielnej sekcjiIX-XXIVIX-XXIIIX-XXII
28Kierownik sekcji (grupy) IX-XXIIVI-XXIVI-XXIVI-XXI
29Zastępca kierownika samodzielnej sekcjiIX-XXIIX-XXI
30Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnejIX-XXIIIX-XXII
31Dowódca pododdziału odwodowegoVI-XXII
32Zastępca dowódcy pododdziału odwodowegoVI-XXI
33Dowódca plutonu odwodowego (specjalnego), dowódca placówki szkolnejVI-XV
34Dowódca plutonuVI-XV
35Dowódca jednostki pływającej kat. IIIVI-XV
36Doradca komendantaXXII-XXVIII
37Rzecznik prasowyXXII-XXVIIIIX-XXIII
38RadcaXXI-XXVIII
39Radca prawnyXVIII-XXVIIX-XXIIIIX-XXIII
40LegislatorXVIII-XXVI
41Audytor wewnętrznyXV-XXVIX-XXIIIIX-XXIII
42DziekanXVIII-XXVI
43WicedziekanXV-XXV
44KapelanIX-XXIIIIX-XXIII

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 TABELA DODATKU SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.Kategoria dodatku służbowegoMnożnik
123
1XXIX2,40
2XXVIII2,25
3XXVII2,10
4XXVI1,95
5XXV1,80
6XXIV1,65
7XXIII1,50
8XXII1,35
9XXI1,20
10XX1,05
11XIX0,95
12XVIII0,90
13XVII0,85
14XVI0,80
15XV0,75
16XIV0,70
17XIII0,65
18XII0,60
19XI0,55
20X0,50
21IX0,45
22VIII0,40
23VII0,35
24VI0,30
25V0,25
26IV0,20
27III0,15
28II0,10
29I0,05

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 TABELA DODATKU DLA PERSONELU LATAJĄCEGO STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.Personel latającyMnożnik
123
1Piloci posiadający wylatane powyżej 2.500 godzin0,90
2Piloci posiadający wylatane powyżej 1.500 godzin do 2.500 godzin0,70
3Piloci posiadający wylatane powyżej 1.000 godzin do 1.500 godzin0,50
4Piloci posiadający wylatane powyżej 500 godzin do 1.000 godzin0,40
5Piloci posiadający wylatane do 500 godzin oraz pozostały personel latający posiadający wylatane powyżej 1.500 godzin0,30
6Pozostały personel latający posiadający wylatane powyżej 1.000 godzin do 1.500 godzin0,20
7Pozostały personel latający posiadający wylatane powyżej 500 godzin do 1.000 godzin0,15
8Pozostały personel latający posiadający wylatane do 500 godzin0,10
* Z dniem 12 czerwca 2008 r. nin. rozporządzenie traci moc w części wydanej na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.05.234.1997), w związku ze zmianą tego artykułu przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.82.558).