§ 3. - Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. - Dz.U.2020.182 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2020 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych (Dz.U.2010.199), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948).