§ 2. - Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. - Dz.U.2020.182 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2020 r.
§  2. 
1. 
Ustala się mnożniki kwoty bazowej służące do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy, określone w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia.
2. 
Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
3. 
Wysokość uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk stanowi iloczyn mnożnika, o którym mowa w ust. 1, i kwoty bazowej.
4. 
Wysokość uposażenia zasadniczego zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.