Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.182 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 225 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", na stanowiskach służbowych, z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej.
1. 
Ustala się mnożniki kwoty bazowej służące do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy, określone w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia.
2. 
Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
3. 
Wysokość uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk stanowi iloczyn mnożnika, o którym mowa w ust. 1, i kwoty bazowej.
4. 
Wysokość uposażenia zasadniczego zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIK

TABELE MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

I. 

Ministerstwo Finansów

Kategoria stanowiskStanowiskoMnożnik kwoty bazowej
Stanowiska kierowniczeSzef Krajowej Administracji Skarbowej6,233-6,900
zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej5,433-6,400
naczelnik wydziału3,191-4,100
Stanowiska eksperckiestarszy ekspert Służby Celno-Skarbowej, dziekan2,924-3,700
ekspert Służby Celno-Skarbowej2,604-3,400
młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej2,257-3,300
Stanowiska specjalistycznestarszy specjalista Służby Celno-Skarbowej1,991-2,900
specjalista Służby Celno-Skarbowej1,670-2,700
młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej1,457-2,300

II. 

Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe

Kategoria stanowiskStanowiskoMnożnik kwoty bazowej
Stanowiska kierowniczedyrektor izby3,840-6,200
zastępca dyrektora izby3,180-5,500
naczelnik urzędu3,100-5,500
zastępca naczelnika urzędu2,800-4,700
kierownik oddziału

naczelnik wydziału

kierownik działu

2,321-4,100
zastępca kierownika oddziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik referatu2,214-3,900
kierownik zmiany1,974-3,200
dowódca jednostki pływającej1,867-3,200
Stanowiska eksperckieradca skarbowy1,974-3,600
starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej2,614-3,600
ekspert Służby Celno-Skarbowej,

kapelan

2,321-3,400
młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej1,974-3,300
Stanowiska specjalistycznestarszy specjalista Służby Celno-Skarbowej1,707-2,900
specjalista Służby Celno-Skarbowej1,414-2,700
młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej1,227-2,300
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych (Dz.U.2010.199), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948).