Uposażenie załogi pływającej statku szkolnego "Dar Pomorza".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.10.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1949 r.
w sprawie uposażenia załogi pływającej statku szkolnego "Dar Pomorza".

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Minister Żeglugi w porozumieniu z Ministrem Skarbu ustali w drodze zarządzenia uposażenie załogi pływającej statku szkolnego "Dar Pomorza" według stawek układu zbiorowego pracy Polskiej Marynarki Handlowej,
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Żeglugi w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.