Rozdział 3 - Uposażenie podoficerów i szeregowców pełniących obowiązkową służbę wojskową oraz nadterminowych. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.

III. 

Uposażenie podoficerów i szeregowców pełniących obowiązkową służbę wojskową oraz nadterminowych.

Uposażenie (żołd) podoficerów i szeregowców pełniących obowiązkową służbę czynną oraz nadterminowych zależne jest od posiadanego stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska.

Prawo do pobierania żołdu powstaje:

a)
dla podoficerów i szeregowców pełniących obowiązkową służbę czynną - od dnia przybycia do formacji i wciągnięcia do ewidencji formacji,
b)
dla nadterminowych - od dnia mianowania nadterminowym.

Wysokość uposażenia podoficerów i szeregowców, pełniących zasadniczą służbę wojskową oraz nadterminowych, normuje następująca tabela:

Stopień wojskowy

Stanowisko typowe

Wysokość uposażenia miesięcznego w złotych

Zasadnicza służba wojskowa

Służba nadterminowa

Uposażenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

Uposażenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

St. sierżant

Szef kompanii

500

100

800

100

Sierżant

Z-ca d-cy plut.

400

90

700

90

Plutonowy

D-ca drużyny

300

80

600

80

Kapral

Z-ca d-cy druż.

200

70

500

70

St. szeregowiec

St. szeregowiec

150

-

400

-

Szeregowiec

Szeregowiec

100

-

-

-

Podoficerowie służby czynnej, którzy nie zajmują etatowych stanowisk podoficerskich lub oficerskich, otrzymują żołd szeregowca.

Wysokość dodatku funkcyjnego dla stanowisk podoficerskich, wymagających specjalnych kwalifikacji i wyszkolenia (specjaliści lotnictwa, czołgiści, specjaliści marynarki wojennej itp.), ustali Minister Obrony Narodowej.

Podoficerom i szeregowcom pełniącym obowiązkową służbę czynną oraz nadterminowym, skierowanym do etatowych szkół oficerskich lub podoficerskich, przysługuje prawo do pobierania żołdu w wysokości otrzymywanej przed skierowaniem do szkoły, nie niższej jednak od uposażenia zasadniczego:

a)
w szkołach ogólno-wojskowych: plutonowego w pierwszym roku i sierżanta w drugim roku nauczania,
b)
w szkołach lotniczych: sierżanta w pierwszym roku i st. sierżanta w drugim roku nauczania.

Absolwenci szkół oficerskich i podoficerskich, którzy ukończyli szkołę z wynikiem z wszystkich przedmiotów "bardzo dobrze", otrzymują nagrody w wysokości 500 zł, a z wynikiem z wszystkich przedmiotów "dobrze" - 250 zł.

Podoficerowie i szeregowcy pełniący zasadniczą służbę wojskową oraz nadterminowi mianowani podoficerami zawodowymi otrzymują jednorazowy dodatek w następującej wysokości:

Stopień wojskowy

Kwota złotych

St. sierżant lub równorzędny

1.200

Sierżant lub równorzędny

1.000

Plutonowy lub równorzędny

900

Kapral lub równorzędny

800