Art. 3. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  3.
1.
Wojskowi mogą otrzymywać zasiłki i nagrody pieniężne z sum przydzielanych corocznie na ten cel.
2.
Tryb wypłaty zasiłków i nagród pieniężnych ustala Minister Obrony Narodowej.
3.
Wojskowym zawodowym może być udzielona w przypadkach zasługujących na uwzględnienie bezprocentowa zaliczka zwrotna na uposażenie. Warunki przyznawania i spłaty zaliczek określi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.