Art. 21. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  21.

Wysokość uposażenia podoficerów i szeregowców, pełniących zasadniczą służbę wojskową oraz nadterminowych, normuje następująca tabela:

Stopień wojskowy

Stanowisko typowe

Wysokość uposażenia miesięcznego w złotych

Zasadnicza służba wojskowa

Służba nadterminowa

Uposażenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

Uposażenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

St. sierżant

Szef kompanii

500

100

800

100

Sierżant

Z-ca d-cy plut.

400

90

700

90

Plutonowy

D-ca drużyny

300

80

600

80

Kapral

Z-ca d-cy druż.

200

70

500

70

St. szeregowiec

St. szeregowiec

150

-

400

-

Szeregowiec

Szeregowiec

100

-

-

-