Art. 2. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  2.

Wojskowy otrzymuje ze Skarbu Państwa tylko jedno uposażenie, przewidziane w dekrecie niniejszym, jako wynagrodzenie za ogół czynności, związanych z pełnieniem służby. Wojskowy może jednak za specjalne czynności, nie związane ściśle z zajmowanym stanowiskiem (funkcją), otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość ustala Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.