Art. 17. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  17.

W razie śmierci wojskowego zawodowego osobie, która poniosła koszty pogrzebu, przysługuje zwrot tych kosztów w następującej wysokości:

a)
jeżeli koszty pogrzebu pokrywa żona, dzieci lub rodzice zmarłego - w wysokości dwumiesięcznego uposażenia, ostatnio otrzymywanego przez zmarłego,
b)
jeżeli koszty pogrzebu pokryły inne osoby - w wysokości faktycznie poniesionych i udowodnionych wydatków, jednakże nie wyżej, niż w wysokości dwumiesięcznego uposażenia.