Art. 12. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  12.

Podoficerom zawodowym, urlopowanym bezterminowo w celu odbycia studiów lub praktyki, niezbędnych do zajęcia odpowiedniego stanowiska służbowego w instytucji lub przedsiębiorstwie państwowym, przysługuje prawo do dalszego pobierania w ciągu 6-ciu miesięcy pełnego uposażenia ostatnio pobieranego.