Uposażenie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.25.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 maja 1960 r.
w sprawie uposażenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 14, poz. 92) oraz § 1 ust. 3 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Do pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", stosuje się:
1)
zasady uposażenia obowiązujące pracowników zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych,
2)
tabelę stanowisk, grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
1.
Do pracowników oddziałów Zakładu stosuje się:
1)
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149 z późniejszymi zmianami),
2)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
3)
tabelę uposażenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia wymienionego w pkt 1.
2.
Uprawnienia prezydiów rad narodowych i ich przewodniczących, wynikające z przepisów rozporządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 1, przysługują w stosunku do pracowników oddziałów Zakładu odpowiednio dyrektorom tych oddziałów oraz Prezesowi Zakładu.
1.
Pracownicy, którzy przechodzą do pracy w Zakładzie w związku z reorganizacją dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119), nie mogą otrzymać przy nie zmienionym zakresie czynności lub przy zatrudnieniu na stanowisku analogicznym do zajmowanego przed reorganizacją - przez okres pozostawania na tym samym stanowisku - uposażenia netto niższego od uposażenia netto pobieranego przed przejściem do pracy w Zakładzie.
2.
Przy obliczaniu wysokości dotychczasowego uposażenia otrzymujących premie pracowników komórek finansowych, którzy przeszli do pracy w Zakładzie, dolicza się do dotychczasowego uposażenia tych pracowników średnią premię miesięczną za okres 12 miesięcy przed wejściem w życie rozporządzenia.
3.
Obniżenie pracownikowi uposażenia w razie zmiany zakresu czynności, uzasadniającej przyznanie niższego uposażenia, może nastąpić z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Prezes Zakładu przyznaje pracownikom dodatki uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby, stosownie do obowiązujących przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1960 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA STANOWISK, GRUP UPOSAŻENIA ORAZ DODATKÓW FUNKCYJNYCH I SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia miesięcznegoStawki dodatku funkcyjnego lub służbowego
1Dyrektor (działu, biura, sekretariatu prezesa), rzecznik interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń SpołecznychII - I1
Radca prezesa do spraw ..........III - I2 - 1
2Zastępca dyrektora (działu, biura, sekretariatu prezesa), zastępca rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń SpołecznychIII - II2
3Naczelnik wydziału, starszy inspektorV - III3
Starszy radcaV - III4 - 3
4Kierownik samodzielnego referatu, inspektorVI - V4
5Intendent, kierownik kancelarii głównejVII - Va - 5
6RadcaVI - Va
7ReferendarzVIII - VIb
8Kierownik hali maszynVIII - VIIc
9Starsza maszynistkaVIII - VII
10KasjerIX - VIIc
11PodreferendarzIX - VII
12Maszynistka, kancelista, telefonistkaXI - IX
13Starszy woźnyX - IX
14WoźnyXI - X

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I UPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.Nazwa stanowiskaWykształcenieIlość lat praktyki zawodowejGrupa uposażenia
1Dyrektor oddziału ZUSwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze4V - I
średnie wykształcenie8
2Zastępca dyrektora oddziału ZUSwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze4VI - II
średnie wykształcenie8
3Główny księgowywyższe wykształcenie ekonomiczne4VIII - III
średnie wykształcenie8
4Kierownik wydziałuwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze4VIII - III
średnie wykształcenie8
5Lekarz do spraw orzecznictwa lekarskiegowyższe wykształcenie medyczne4VIII - IV
6Radca prawnywyższe wykształcenie prawnicze4IX - V
7Kierownik referatuwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze3IX - V
średnie wykształcenie6
8Starszy inspektor, starszy planista, starszy instruktorwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze3IX - V
średnie wykształcenie6
9Inspektor, planista, instruktorwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze2X - VI
średnie wykształcenie5
10Starszy księgowy, starszy, referentśrednie wykształcenie2XI - VIII
11Księgowy, referentśrednie wykształcenie1XIII - X
12Starszy referent administracyjnyśrednie wykształcenie2XIII - X
podstawowe wykształcenie3
13Kierownik kancelariiśrednie wykształcenie1XIII - X
podstawowe wykształcenie3
14Intendent, kasjer, kierownik magazynuśrednie wykształcenie1XIII - XI
podstawowe wykształcenie2
15Stenotypistkaśrednie wykształcenie znajomość stenografii z szybkością co najmniej 180 zgłosek na minutę oraz umiejętność pisania na maszynieXIII - XI
16Referent administracyjnyśrednie wykształcenie XIV - XI
podstawowe wykształcenie1
17Kierownik hali maszynśrednie wykształcenie znajomość pisania na maszynie i znajomość konserwacji maszyn do pisania1XIV - XII
podstawowe wykształcenie3
18Młodszy instruktor, młodszy referentpodstawowe wykształcenie3XIV - XI
2
19Starszy magazynierpodstawowe wykształcenie1XIV - XII
20Starsza maszynistkapodstawowe wykształcenie umiejętność pisania na maszynie przy co najmniej 220 uderzeniach na minutę-XV - XIV
21Magazynierpodstawowe wykształcenie1XVI - XIV
22Maszynistkapodstawowe wykształcenie umiejętność pisania na maszynie przy co najmniej 180 uderzeniach na minutę-XVI - XIV
23Kancelista, telefonistkapodstawowe wykształcenie1XVI - XV
24Praktykantwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze-XII
średnie wykształcenie-XV - XIV
podstawowe wykształcenie-XVI
25Rzemieślnik gospodarczypodstawowe wykształcenie wiadomości fachowe na poziomie egzaminu czeladniczego3XV - XIII
26Robotnik gospodarczywiadomości fachowe niezbędne do wykonywania czynności2XV - XIV
27Palacz centralnego ogrzewaniawiadomości fachowe niezbędne do wykonywania czynności1XV - XIV
28Starszy woźny, portier, informatorpodstawowe wykształcenie3XV
29Woźny, powielaczowy, dźwigowypodstawowe wykształcenie-XVI
30Goniec, sprzątaczka, dozorca--XVII