Uposażenie pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.28.120

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 1978 r.
w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:

Przepisy wstępne.

§  1.
1.
Rozporządzenie stosuje się do następujących pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, w zakładach pomocy społecznej i w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów:
1)
pracowników medycznych i innych pracowników działalności podstawowej,
2)
pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych,
3)
pracowników gospodarczych i pracowników obsługi.
2.
Rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
pracowników transportu sanitarnego i lotniczego, innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 1,
2)
pracowników przedsiębiorstw uzdrowiskowych, innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 1,
3)
pracowników przedsiębiorstw zaopatrzenia farmaceutycznego i ich placówek,
4)
pracowników gospodarstw pomocniczych,
5)
innych pracowników zakładów wymienionych w ust. 1, otrzymujących wynagrodzenie na podstawie odrębnych przepisów.
§  2.
1.
Ilekroć w rozporządzeniu, jest mowa o pracownikach działalności podstawowej, rozumie się przez to:
1)
pracowników medycznych z wyższym wykształceniem, to jest lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów oraz pracowników z innym niż medyczne wyższym wykształceniem mającym trwałe zastosowanie w działalności podstawowej zakładów służby zdrowia,
2)
średni personel medyczny, a mianowicie:
a)
pracowników medycznych, to jest felczerów, pielęgniarki, położne, techników medycznych (farmaceutycznych, dentystycznych i innych), laborantów medycznych, instruktorów higieny, opiekunki dziecięce, dietetyczki, higienistki, higienistki stomatologiczne, masażystów, pracowników socjalnych, asystentki pielęgniarskie, młodsze pielęgniarki, instruktorów terapii zajęciowej, mających dyplom ukończenia szkoły medycznej, oraz innych pracowników ze średnim wykształceniem niemedycznym mającym trwałe zastosowanie w działalności podstawowej zakładów służby zdrowia,
b)
innych pracowników działalności podstawowej, to jest kontrolerów sanitarnych, pomoce dentystyczne, dezynfektorów, przyuczonych masażystów, przyuczone pielęgniarki, przyuczone laborantki, przyuczone dietetyczki, preparatorów oraz statystyków medycznych, rejestratorów medycznych i sekretarki medyczne, jeżeli pracownicy ci odbyli odpowiednie przeszkolenie,
3)
niższy personel działalności podstawowej, to jest sanitariuszy szpitalnych, sanitariuszy, salowe, łazienkowych, sterylizatorów, kąpielowych urządzeń zabiegowych, pomoce laboratoryjne, przyuczone rejestratorki medyczne, fasowaczki.
2.
Przez określenie "zespół opieki zdrowotnej", zwany dalej "zespołem", rozumie się zakład społeczny służby zdrowia będący samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, zespalającą wszystkie lub niektóre placówki służby zdrowia działające na określonym obszarze.
3.
Przez określenie "jednostka samodzielna" rozumie się szpital, sanatorium, stację sanitarno-epidemiologiczną, zakład pomocy społecznej i inne zakłady będące samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi i budżetowymi.
4.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa inne niż medyczne kwalifikacje mające trwałe zastosowanie w działalności podstawowej zakładów służby zdrowia.

Uposażenie zasadnicze.

§  3.
1.
Uposażenie zasadnicze pracowników określonych w § 1 ust. 1 ustala się według następującej tabeli:
Grupa uposażeniaUposażenie zasadnicze w zł miesięcznie
C8.200
B7.800
A7.400
17.000
26.600
36.200
45.800
55.500
65.200
74.900
84.700
94.500
104.300
114.100
123.900
133.700
143.500
153.300
163.100
172.900
182.700
192.500
202.300
212.100
221.900
231.700
2.
Uposażenie zasadnicze określone w ust. 1 przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.
3.
W razie zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy uposażenie zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do tygodniowego wymiaru czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.
4.
Stawki godzinowe oblicza się, dzieląc kwotę miesięcznego uposażenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika przez:
-
200 dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 46 godzin,
-
175 dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 42 godziny,
-
150 dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 36 godzin,
-
125 dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 30 godzin.
§  4.
1.
Ustala się:
1)
tabelę stanowisk i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
taryfikator kwalifikacyjny pracowników działalności podstawowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników gospodarczych i pracowników obsługi, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia podlegają zaszeregowaniu na odpowiednie stanowiska określone w załączniku nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia stosownie do posiadanych przez nich kwalifikacji i zakresu ich obowiązków.
3.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia może uzupełniać tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiące załączniki nr 1-4 do rozporządzenia, nowymi stanowiskami.

Dodatki do uposażenia.

§  5.
1.
Dla pracowników określonych w § 1 ust. 1 ustala się dodatek za wysługę lat w wysokości:
Lp.Pracownicy według Dodatek za wysługę lat w zł miesięcznie
posiadanego wykształcenia5 lat i więcej10 lat i więcej15 lat i więcej20 lat i więcej
1Pracownicy z wykształceniem wyższym200400600800
2Pracownicy z wykształceniem średnim150300450600
3Pracownicy nie wymienieni pod lp. 1 i 2100150200300
2.
Zmiana wysokości dodatku za wysługę lat, wynikająca z podwyższenia wykształcenia lub osiągnięcia określonej liczby lat pracy, następuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego po powstaniu okoliczności uzasadniających zmianę wysokości dodatku.
3.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ustala zasady obliczania stażu pracy stanowiącego podstawę do przyznawania dodatku za wysługę lat.
§  6.
1.
Pracownikom działalności podstawowej może być przyznany dodatek specjalny w wysokości do 3.500 zł miesięcznie.
2.
Dodatek specjalny przyznaje pracownikom dyrektor (kierownik) zakładu, a dyrektorowi i zastępcy dyrektora - kierownik właściwej jednostki nadrzędnej.
3.
Dodatek specjalny może być obniżony lub cofnięty bez wypowiedzenia w razie ustania warunków, na których podstawie dodatek został przyznany.
4.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ustala szczegółowe zasady przyznawania dodatku specjalnego oraz wysokość tego dodatku dla lekarzy zatrudnionych na niektórych stanowiskach, nie podlegającą obniżaniu w trybie ust. 3.
§  7.
1.
Pracownikowi działalności podstawowej przysługuje dodatek w wysokości 5% uposażenia zasadniczego za pracę rozdzieloną przerwą.
2.
Pracownikom działalności podstawowej przysługuje dodatek do uposażenia w wysokości od 200 zł do 500 zł miesięcznie za pracę w systemie zmianowym.
3.
Położnej zatrudnionej w izbie porodowej (samodzielne stanowisko pracy) przysługuje dodatek do uposażenia w wysokości od 400 zł do 1.000 zł miesięcznie.
4.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia określa szczegółowe zasady przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 2 i 3.
§  8. 1
Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki uposażenia zasadniczego.
§  9. 2
(skreślony).
§  10.
Pracownikowi medycznemu mającemu stopień naukowy przysługuje dodatek za stopnie naukowe:
-
doktora - 300 zł miesięcznie,
-
doktora habilitowanego - 600 zł miesięcznie.
§  11.
1.
Pracownikowi medycznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w lotnictwie sanitarnym i sprawującemu opiekę nad chorymi na sanitarnych statkach powietrznych przysługuje dodatek do uposażenia w wysokości 1.700 zł miesięcznie.
2.
W razie zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek określony w ust. 1 oblicza się proporcjonalnie do tygodniowego wymiaru czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę. Dodatek ten nie ulega zwiększeniu w razie zatrudnienia pracownika, o którym mowa w ust. 1, w większym wymiarze czasu pracy od tygodniowego wymiaru czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.
§  12.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatki określone w § 5, 6 i 10 przysługują w wysokości odpowiedniej do liczby godzin pracy. Dodatki te nie przysługują z tytułu dodatkowego zatrudnienia.
§  13.
1.
Jeżeli lekarz będący specjalistą w dziedzinie, w której występuje niedobór kadr medycznych, podejmie dodatkową pracę w innym zakładzie położonym w innej miejscowości, dyrektor (kierownik) zakładu może podwyższyć mu uposażenie zasadnicze za pracę w tym zakładzie, nie więcej jednak niż o 25%.
2.
Na podjęcie pracy przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, wymagana jest zgoda wojewody (prezydenta miasta).
§  14.
1.
Lekarzowi, o którym mowa w § 13, oraz pracownikowi medycznemu zatrudnionemu w ambulansie stomatologicznym i rentgenowskim przysługuje ryczałt miesięczny na pokrycie kosztów przejazdów, jeżeli czas potrzebny na przejazd publicznym środkiem lokomocji w jedną stronę wynosi co najmniej pół godziny.
2.
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, powinien odpowiadać kosztom przejazdów.
3.
Jeżeli lekarz, o którym mowa w § 13, korzysta w przejazdach z własnego pojazdu samochodowego, ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu może być za zgodą wojewody (prezydenta miasta) obliczony według stawek określonych w przepisach w sprawie używania pojazdów samochodowych dla celów służbowych.
§  15.
1.
Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni oraz pracownicy gospodarczy i pracownicy obsługi, zatrudnieni na stanowiskach określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, mogą otrzymywać premie za terminowe i staranne wykonanie zadań wyznaczonych pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy.
2.
Premie wypłaca się miesięcznie po sprawdzeniu wykonania wyznaczonych prac.
3.
Podstawowe zadania (prace), za których wykonanie będą przyznawane premie, określi dyrektor zakładu w porozumieniu z radą zakładową.
4.
Wysokość indywidualnej premii nie może przekroczyć 25% uposażenia zasadniczego.
5.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ustala wytyczne w sprawie premiowania pracowników, o których mowa w ust. 1.
§  16.
Brygadzista kierujący pracą co najmniej 3 pracowników i wykonujący ponadto własne zadania otrzymuje dodatek w wysokości 10% uposażenia zasadniczego.

Wynagrodzenie ryczałtowe.

§  17.
1.
Pracownikom medycznym za wykonywanie dodatkowych zadań przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe ustalane proporcjonalnie do czasu potrzebnego na wykonanie określonych zadań i do wysokości uposażenia zasadniczego lub do liczby wykonanych zadań.
2. 3
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określa rodzaje prac wynagradzanych ryczałtowo i zasady ustalania wynagrodzenia za te prace.
§  18. 4
(skreślony).

Dyżury zakładowe, gotowość do pracy oraz praca w pomocy doraźnej. 5

§  19. 6
(skreślony).
§  20. 7
(skreślony).
§  21.
1.
Wynagrodzenie za dyżury zakładowe i gotowość do pracy wypłaca się miesięcznie z dołu.
2.
Wynagrodzenie za dyżury zakładowe uwzględnia się w wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego.
3.
Wynagrodzenia za gotowość do pracy nie wlicza się do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i innej nieobecności w pracy.
§  22. 8
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określa:
1)
wysokość wynagrodzenia za dyżury zakładowe i za gotowość do pracy,
2)
zasady i wysokość wynagrodzenia za pracę na oddziale (dziale) pomocy doraźnej (w pogotowiu ratunkowym)

Wymiar uposażenia i awansowanie pracowników.

§  23.
1.
Pracownik może być przeszeregowany w ramach uposażenia przewidzianego dla zajmowanego stanowiska w okresach nie krótszych niż jeden rok i o jedną grupę uposażenia, w terminach przeszeregowania, to jest 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
W wypadkach uzasadnionych stopniem trudności lub zakresem powierzonej pracy albo związanej z nią odpowiedzialności pracownik może być przeszeregowany o dwie grupy uposażenia zasadniczego w ramach uposażenia przewidzianego dla zajmowanego stanowiska, za zgodą jednostki nadrzędnej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą zmiany wysokości uposażenia w razie:
1)
awansowania pracownika na wyższe stanowisko,
2)
ustalenia uposażenia po okresie próbnym lub wstępnym.
4.
Pracownik, który uzyskał wyższe kwalifikacje zawodowe w zakresie wykształcenia lub specjalizacji, może być przeszeregowany niezależnie od okresu i terminów, o których mowa w ust. 1.
5.
W obrębie stanowisk kierowniczych zaszeregowanie do wyższej grupy uposażenia zasadniczego z tytułu zwiększenia liczby pracowników może nastąpić z zachowaniem terminów przeszeregowania, o których mowa w ust. 1.
§  24.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może wyrazić zgodę na zaszeregowanie pracowników na stanowiska kierownicze w niektórych komórkach organizacyjnych lub w zakładach według innych kryteriów niż liczba zatrudnionych pracowników.
§  25.
Przyznanie lub podwyższenie wysokości dodatku specjalnego nie stanowi przeszkody w przeszeregowaniu pracownika do wyższej grupy uposażenia zasadniczego.
§  26.
Uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopnie naukowe, dodatek specjalny, wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie za dyżury i prace dodatkowe, premie oraz inne wynagrodzenia wynikające z przepisów rozporządzenia wolne są od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.

Uposażenie lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów zatrudnionych w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

§  27.
1.
Lekarze, lekarze dentyści i farmaceuci zatrudnieni w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego otrzymują uposażenie zasadnicze (§ 3), dodatek za wysługę lat (§ 5), dodatek za stopień naukowy (§ 10) oraz dodatek funkcyjny.
2.
Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości:
miesięcznie w zł

od - do

- lekarzowi wojewódzkiemu1.000-3.000,
- zastępcy dyrektora wydziału zdrowia i opieki społecznej1.000-2.000,
- kierownikowi oddziału, inspektorowi wojewódzkiemu1.000-2.000,
- starszemu inspektorowi 800-1.500,
- inspektorowi600-1.000.
§  28.
Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników określonych w § 27 ust. 1, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Przepisy szczególne.

§  29.
1.
Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (dozorców, portierów, strażników) regulują odrębne przepisy.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 110% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego za każdą godzinę pracy w przedłużonym normalnym czasie pracy ponad 8 godzin (w sobotę ponad 6 godzin) do 12 godzin na dobę, przepracowaną w ramach dopuszczalnej tygodniowej normy czasu pracy, średnio 56 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 tygodnie.
§  30.
1.
Za długoletnią i nieprzerwaną pracę pracownikom przysługują gratyfikacje jubileuszowe w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
2)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
3)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.
Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według zasad stosowanych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że jego wysokość nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia za pełny wymiar czasu pracy.
3.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ustala szczegółowe zasady wypłaty gratyfikacji oraz zaliczania okresów pracy do okresów uzasadniających prawo do tych gratyfikacji.
§  31.
Ministrowie, którym podlegają zakłady służby zdrowia, mogą w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych zastosować przepisy rozporządzenia w całości lub w części do pracowników tych zakładów.
§  32.
Upoważnia się Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do wprowadzania zmian w tabeli uposażeń zasadniczych oraz w tabelach stanowisk i zaszeregowania pracowników, odpowiednio do wzrostu płac w gospodarce uspołecznionej, nie wcześniej niż w 1980 r., w ramach posiadanego funduszu płac.
§  33.
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do pracowników medycznych zatrudnionych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych przez związki zawodowe lub na podstawie udzielonego zezwolenia.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, otrzymujący w dniu wejścia w życie rozporządzenia uposażenie wyższe od wynikającego z niniejszego rozporządzenia zachowują to uposażenie do czasu awansu zapewniającego uposażenie nie niższe od dotychczas otrzymywanego.
§  34.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określa kwalifikacje uznane za równorzędne z posiadaniem specjalizacji I i II stopnia pracowników medycznych z wyższym wykształceniem, innych niż lekarze, lekarze dentyści i farmaceuci.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  35.
1.
Pracownik zatrudniony w jednostce objętej rozporządzeniem przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie mający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku (lub stanowisku analogicznym) tylko w tym wypadku, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami lub był zwolniony od posiadania wymaganych kwalifikacji na podstawie tych przepisów.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie przejścia pracownika do pracy - na takie samo lub niższe stanowisko - w innej jednostce objętej niniejszym rozporządzeniem, w wyniku porozumienia zakładów pracy albo zalecenia jednostki nadrzędnej.
3.
W okresie do dnia 31 grudnia 1979 r. pracownik może być zaszeregowany do grupy niższej od wynikającej z tabeli stanowisk i zaszeregowania, przewidzianej dla danego stanowiska, oraz - jeśli będzie to uzasadnione koniecznością zapewnienia minimalnej podwyżki uposażenia zasadniczego, której wysokość określi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - pracownikowi może być przyznane uposażenie zasadnicze w wysokości pośredniej między kwotami ustalonymi dla poszczególnych grup uposażenia zasadniczego.
§  36.
Pracownicy medyczni zatrudnieni w jednostkach przemysłowej służby zdrowia i w żłobkach przy zakładach pracy, uprawnieni do korzystania z branżowych przywilejów, zachowują dotychczasowe uprawnienia, z tym że w razie zbiegu dodatków za wysługę lat (wynagrodzenia specjalnego za staż pracy) przysługuje dodatek wyższy.
§  37.
Pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie rozporządzenia, korzystającym z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi, przysługuje nadal to uprawnienie.
§  38.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy dotychczasowe, jeśli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§  39.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy wykonujących opiekę nad zdrowiem pracowników rolnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 52, poz. 317),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. z 1972 r. Nr 37, poz. 246, z 1973 r. Nr 51, poz. 288, z 1974 r. Nr 31, poz. 183 i Nr 47, poz. 286).
§  40.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1978 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela stanowisk i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej.

Lp.Stanowisko pracyKategoria jednostki według liczby pracownikówGrupa uposażenia zasadniczego
1234
I. Pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem
1Dyrektor zespołupowyżej 1.5003-C
powyżej 8004-B
do 8005-A
2Dyrektor (kierownik) jednostki samodzielnej powyżej 1.0005-B
a) szpitala: klinicznego,

specjalistycznego

powyżej 5006-A
do 5007-1
b) wojewódzkiej: przychodni

specjalistycznej, przemysłowej, stacji

krwiodawstwa, stacji pogotowia

ratunkowego oraz szpitala

uzdrowiskowego i sanatorium

powyżej 200

powyżej 100

do 100

10-1

11-2

12-3

c) pozostałych zakładów służby zdrowia i

opieki społecznej

powyżej 200

powyżej 100

do 100

10-2

11-3

12-4

3a) Zastępca dyrektora zespołupowyżej 1.5007-1
powyżej 8008-2
do 8009-3
b) dyrektor zespołu szpitali (sanatoriów)

uzdrowiskowych

powyżej 3008-1
4Zastępca dyrektora jednostki samodzielnej:powyżej 1.0009-2
a) szpitala klinicznego, specjalistycznegopowyżej 50010-3
do 50011-4
b) wojewódzkiej: przychodni

specjalistycznej, przemysłowej, stacji

krwiodawstwa, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, stacji pogotowia

ratunkowego oraz szpitala

uzdrowiskowego i sanatorium

powyżej 200

powyżej 100

do 100

11-3

12-4

13-5

c) pozostałych zakładówpowyżej 10013-5
do 10014-6
5a) Państwowy wojewódzki inspektor

sanitarny

powyżej 180

do 180

3-A

5-1

b) wojewódzki inspektor ds. orzecznictwa

lekarskiego

-5-A
6Państwowy terenowy (portowy) inspektor sanitarnypowyżej 25

do 25

8-2

9-3

7a) Ordynator oddziału w szpitalu

wojewódzkim (równorzędnym) lub zespole

powyżej 50

powyżej 20

do 20

8-2

10-3

11-4

b) ordynator oddziału w pozostałych

jednostkach

powyżej 50

powyżej 20

do 20

9-3

11-4

13-5

c) inspektor ds. orzecznictwa lekarskiego

w zespole zatrudniającym

powyżej 1.500

powyżej 800

do 800

8-2

10-3

11-4

8Kierownik komórki organizacyjnej w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (działu, sekcji, pracowni)powyżej 10

od 6 do 10

od 3 do 5

10-3

11-4

12-5

9a) Kierownik działu opieki zespolonej-9-2
b) kierownik komórki organizacyjnej w

zespole (poradni, zakładu, pracowni,

sekcji, działu, ośrodka, punktu

krwiodawstwa, prosektorium i innej)

oraz apteki szpitalnej produkującej

płyny infuzyjne, inspektor ds.

orzecznictwa lekarskiego w dziale

orzecznictwa lekarskiego

powyżej 20

do 20

11-3

13-4

10a) Kierownik przychodni nie będącej

samodzielną jednostką budżetową lub

kierownik grupy poradni

powyżej 50

powyżej 20

do 20

11-2

12-3

13-4

b) kierownik komórki organizacyjnej w

przychodni będącej jednostką

samodzielną (poradni, zakładu,

pracowni, działu, ośrodka i innej)

powyżej 10

do 10

12-3

15-4

c) kierownik komórki organizacyjnej w

jednostce samodzielnej i nie

wymienionych w pkt 9 i 10 lit. a) i b)

(poradni, zakładu, pracowni, działu,

sekcji, ośrodka, prosektorium, punktu

krwiodawstwa i innej)

powyżej 10

do 10

13-4

15-5

d) kierownik apteki szpitalnej nie

produkującej płynów infuzyjnych

-15-6
11Kierownik ośrodka zdrowia: gminnego, wiejskiego lub przyzakładowego na wsi-10-2
12a) Zastępca ordynatora oddziału, zastępca

kierownika pracowni, apteki i innych

powyżej 50

od 20 do 50

11-4

12-5

b) zastępca kierownika apteki szpitalnej

produkującej płyny infuzyjne

10-1912-5
c) starszy lekarz rejonowego zespołu

zapobiegawczo-leczniczego

-12-5
13W ośrodku zdrowia gminnym, wiejskim i przyzakładowym na wsi, w poradni ogólnej i pediatrycznej przychodni rejonowej, w poradni przemysłowej służby zdrowia:
- starszy asystent-11-3
- asystent-12-4
- młodszy asystent-14-5
14W stacjach sanitarno-epidemiologicznych:
- specjalista bhp, starszy asystent,

starszy inspektor bhp

-11-4
- asystent, inspektor bhp-13-5
- młodszy asystent-15-6
15W komórkach metodyczno-organizacyjnych:
- starszy asystent-12-4
- asystent-13-5
- młodszy asystent-15-6
16W przychodni (poradni) i innym zakładzie nie wymienionym w pkt 13, 14, 15 oraz w działach diagnostycznych:
- starszy asystent-13-5
- asystent-14-6
- młodszy asystent-16-7
171) W pozostałych stacjonarnych zakładach

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:

- starszy asystent-15-6
- asystent-16-7
- młodszy asystent-16-8
2) W oddziałach szpitalnych urazowo-

chirurgicznych, toksykologicznych,

oddziałach i działach anestezjologii i

intensywnej opieki i doraźnej pomocy:

- starszy asystent-12-4
- asystent-13-5
- młodszy asystent-15-6
18a) Stażysta - lekarz-16
b) stażysta-19-16
II. Średni personel medyczny
1Naczelna pielęgniarka zespołupowyżej 1.50010-4
powyżej 80011-5
do 80013-6
2Zastępczyni naczelnej pielęgniarki zespołu-14-7
3Przełożona pielęgniarek:-16-9
a) szpitala, działu w zespole
b) szpitala: klinicznego,

specjalistycznego, ogólnego

(wielospecjalistycznego)

powyżej 1.000

powyżej 500

do 500

14-9

15-10

17-11

c) wojewódzkiej: przychodni

specjalistycznej, przychodni

przemysłowej, przedsiębiorstwa

uzdrowiskowego i sanatorium:

przeciwgruźliczego, rehabilitacyjnego,

psychiatrycznego

powyżej 200

powyżej 100

16-11

17-12

d) w zakładach nie wymienionych pod lit.

b), c)

-18-13
4Zastępczyni przełożonej pielęgniarek w zespole lub jednostce samodzielnejpowyżej 50017-12
5a) Kierownik: domu małych dzieci, żłobka,

izby porodowej, prewentorium itp.

-16-11
b) kierownik sekcji szkolenia średniego

personelu medycznego w wojewódzkim

ośrodku doskonalenia kadr medycznych

-17-12
6Oddziałowa pielęgniarek w stacjonarnej opiece zdrowotnej-17-12
7Uprawniony technik dentystyczny-17-12
8Starszy felczer, felczer, starszy instruktor (inspektor) higieny, inspektor bhp, starszy instruktor (inspektor) ds. rehabilitacji zawodowej-17-12
9W komórkach organizacyjnych w zespole lub jednostkach samodzielnych:-19-14
a) starsza pielęgniarka, starsza położna,

starszy technik medyczny (dentystyczny,

farmaceutyczny, apteczny), starszy

laborant, starszy dyspozytor, starsza

dietetyczka, starsza opiekunka

dziecięca, starsza higienistka, starszy

statystyk medyczny, starszy masażysta

b) pielęgniarka, położna, technik

medyczny, laborant, technik

dentystyczny, technik farmaceutyczny,

technik apteczny, dietetyczka,

instruktor higieny, opiekunka

dziecięca, higienistka, dyspozytor,

instruktor terapii zajęciowej,

ortoptysta, statystyk medyczny,

masażysta, higienistka stomatologiczna

-21-15
c) asystentka pielęgniarska, młodsza

pielęgniarka, młodszy laborant,

masażysta, preparator, wykwalifikowana

pomoc dentystyczna, kontroler

sanitarny, dezynfektor

-22-17
d) przyuczeni: pielęgniarka, masażysta,

dietetyczka, laborant, kontroler

sanitarny, pomoc dentystyczna,

dezynfektor i inni

-22-18
e) technik ortopedyczny-17-12
10a) Starsza pielęgniarka środowiskowa,

starszy pracownik socjalny na wsi i w

mieście oraz pozostały starszy średni

personel medyczny zatrudniony w

miejscowościach do 5 tys. mieszkańców

-15-12
b) pielęgniarka środowiskowa i pracownik

socjalny na wsi i w mieście oraz

pozostały równorzędny średni personel

medyczny zatrudniony w miejscowościach

do 5 tys. mieszkańców

-17-13
11Starsza rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna, instruktor służb społecznych-22-17
12Kierownik: sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych, ośrodka opiekuna społecznego, sekcji świadczeń pomocy społecznejpowyżej 5

od 3 do 5

16-12

17-13

13Stażysta-22-20
III. Niższy personel działalności podstawowej-21-17
a) sanitariusz szpitalny
b) sanitariusz (noszowy)-22-18
c) salowa, starsza kąpielowa,

rejestratorka medyczna

-22-19
d) kąpielowa, fasowaczka, łazienkowy,

sterylizator, pomoc laboratoryjna

-23-20
Uwaga: Pracownicy na stanowiskach wymienionych pod lp. 1-3 części II nie mający wyższego wykształcenia nie mogą być zaszeregowani do maksymalnych grup uposażenia zasadniczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Taryfikator kwalifikacyjny pracowników działalności podstawowej.

Lp.Stanowisko pracyWymagane kwalifikacje zawodoweLiczba lat pracy
wykształcenie, specjalizacja, przeszkolenie
1234
1I. Pracownicy medyczni z wyższym wykształceniemwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia oraz specjalizacja II lub I stopnia w innej dziedzinie medycyny8
Dyrektor zespołu
2Dyrektor jednostki samodzielnejwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia lub II stopnia w innej dziedzinie medycyny5
3Zastępca dyrektora zespołu8
4Zastępca dyrektora jednostki samodzielnejz-ca dyrektora zakładu ds. służb. społ. - wyższe medyczne lub inne wyższe wykształcenie mające trwałe zastosowanie w podstawowej działalności4
5Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, wojewódzki inspektor ds. orzecznictwa lekarskiegowyższe medyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny II stopnia8
6Państwowy terenowy (portowy) inspektor sanitarnywyższe medyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny II lub I stopnia5
7Ordynator oddziału w zespole lub pozostałych jednostkach, inspektor ds. orzecznictwa lekarskiego w zespolewyższe medyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny II stopnia7
8-10a) Kierownik komórki

organizacyjnej

a) wyższe medyczne,

farmaceutyczne,

specjalizacja w dziedzinie

medycyny I lub II stopnia, a w

odniesieniu do pracownika z

innym wyższym wykształceniem

dodatkowe przeszkolenie

specjalistyczne w dziedzinie

medycyny

5
b) inspektor ds. orzecznictwa

lekarskiego w dziale

orzecznictwa lekarskiego

b) wyższe medyczne, specjalizacja

w dziedzinie medycyny I lub II

stopnia

5
11Kierownik ośrodka zdrowia: gminnego, wiejskiego lub przyzakładowego na wsikwalifikacje jak w pkt 13-17-
12Zastępca ordynatora oddziału, zastępca kierownika: pracowni, apteki i innychwyższe medyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny II stopnia, inne wyższe oraz dodatkowe przeszkolenie specjalistyczne uznane za równorzędne z II stopniem specjalizacji w dziedzinie medycyny5
13-17Starszy asystent, starszy inspektor bhp, specjalista bhpwyższe medyczne, farmaceutyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny II stopnia, inne wyższe oraz dodatkowe przeszkolenie specjalistyczne uznane za równorzędne z II stopniem specjalizacji w dziedzinie medycyny5
asystent, inspektor bhpwyższe medyczne, farmaceutyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny I stopnia, inne wyższe oraz dodatkowe przeszkolenie specjalistyczne uznane za równorzędne z I stopniem specjalizacji w dziedzinie medycyny3
młodszy asystentwyższe medyczne, farmaceutyczne, inne wyższepo stażu
18Stażystawyższe medyczne, inne wyższe-
1II. Średni personel medycznywyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne5
Naczelna pielęgniarka zespołu
średnie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne10
2Zastępczyni naczelnej pielęgniarki zespołuwyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne5
średnie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne9
3Przełożona pielęgniarek w zespole lub jednostce wyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne2
samodzielnejśrednie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne7
4Zastępczyni przełożonej pielęgniarek w zespole lub wyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne2
jednostce samodzielnejśrednie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne7
5Kierownik jednostki samodzielnej, kierownik wyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne2
sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr medycznychśrednie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne7
6Oddziałowa pielęgniarek w stacjonarnej opiece zdrowotnejśrednie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne6
7Uprawniony technik dentystycznyśrednie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne-
8Starszy felczer, felczer, starszy instruktor (inspektor) higieny, inspektor bhp, starszy instruktor (inspektor) ds. rehabilitacji zawodowej-
9a) Starsza pielęgniarka,

starsza położna, starszy

technik medyczny

(dentystyczny,

farmaceutyczny, apteczny),

starszy laborant, starsza

dietetyczka, starsza

higienistka, starszy

dyspozytor, starsza

opiekunka dziecięca,

starszy statystyk

medyczny, starszy

masażysta

średnie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne, średnie pedagogiczne5
b) pielęgniarka, położna,

technik dentystyczny,

technik medyczny,

laborant, technik

apteczny, dietetyczka,

opiekunka dziecięca,

technik farmaceutyczny,

higienistka, dyspozytor,

instruktor higieny,

technik ortopedyczny,

ortoptysta, instruktor

terapii zajęciowej,

masażysta, statystyk

medyczny, higienistka

stomatologiczna

średnie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne, średnie pedagogiczne-
c) asystentka pielęgniarska,

młodsza pielęgniarka,

młodszy laborant,

wykwalifikowana pomoc

dentystyczna, masażysta,

preparator, kontroler

sanitarny, dezynfektor

szkoła asystentek pielęgniarskich, szkoła masażystów lub wykształcenie uznane za równorzędne-
d) przyuczeni: pielęgniarka,

dietetyczka, laborant,

pomoc dentystyczna,

kontroler sanitarny,

dezynfektor, masażysta i

inni

podstawowe oraz kwalifikacje nabyte w czasie pracy lub przeszkolenie specjalistyczne-
e) technik ortopedycznyśrednie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne-
10a) Starsza pielęgniarka

środowiskowa, starszy

pracownik socjalny na wsi

i w mieście oraz pozostały

starszy średni personel

medyczny zatrudniony w

miejscowościach do 5 tys.

mieszkańców

średnie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne-
b) pielęgniarka środowiskowa

i pracownik socjalny w

mieście i na wsi oraz

pozostały równorzędny

średni personel medyczny

zatrudniony w

miejscowościach do 5 tys.

mieszkańców

11Starsza rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna, instruktor służb społecznychśrednie ogólnokształcące lub inne wykształcenie uznane za równorzędne-
12Kierownik: sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych, ośrodka opiekuna społecznego, sekcji świadczeń pomocy społecznejśrednie medyczne lub inne średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne5
III. Niższy personel działalności podstawowej
a) sanitariusz szpitalnypodstawowe oraz ukończenie kursu dla sanitariuszy i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego-
b) sanitariusz (noszowy)podstawowe-
c) salowa, starsza kąpielowa,

rejestratorka medyczna

d) kąpielowa, fasowaczka,

łazienkowy, sterylizator,

pomoc laboratoryjna

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych.

Lp.StanowiskoWymagania kwalifikacyjneGrupa
wykształcenie*)liczba lat pracyuposażenia zasadniczego
12345
1I. Pracownicy techniczni i ekonomiczni
Zastępca dyrektora do spraw technicznych, ekonomicznych, główny księgowy w zespole zatrudniającym:wyższe6
powyżej 1.500 pracownikówśrednie107-1
powyżej 800 pracowników8-2
do 800 pracowników9-3
21) Zastępca dyrektora do spraw

technicznych, ekonomicznych,

główny księgowy w jednostce

samodzielnej zatrudniającej:

wyższe6
powyżej 1.000 pracownikówśrednie1014-4
powyżej 500 pracowników15-5
powyżej 300 pracowników17-6
2) Zastępca dyrektora ds.

techniczno-ekonomicznych w

stacji krwiodawstwa

zbierającej rocznie powyżej 10

tys. litrów krwi oraz

kierownik samodzielnej

jednostki działalności

socjalnej

wyższe

średnie

6

10

14-5
33) Główny księgowy w jednostce

samodzielnej zatrudniającej:

powyżej 200 pracownikówwyższe616-7
powyżej 100 pracownikówśrednie1018-9
do 100 pracowników19-11
4) Zastępca dyrektora ds.

ekonomicznych i główny

księgowy wojewódzkiej stacji

sanitarno-epidemiologicznej

zatrudniającej łącznie z

wchodzącymi w jej skład

terenowymi i portowymi

stacjami sanitarno-

epidemiologicznymi:

wyższe6
powyżej 1.000 pracownikówśrednie1012-2
powyżej 500 pracowników13-4
do 500 pracowników14-6
1) Kierownik działu (np.

technicznego, ekonomicznego,

finansowego, służby

pracowniczej), zastępca

głównego księgowego w zespole

zatrudniającym:

wyższe4
powyżej 1.500 pracownikówśrednie814-5
powyżej 800 pracowników15-6
do 800 pracowników16-6
2) Główny księgowy samodzielnej

jednostki działalności

socjalnej

wyższe

średnie

4

8

16-6
4Kierownik działu (np. technicznego, ekonomicznego, finansowego, służby pracowniczej), zastępca głównego księgowego w jednostce samodzielnej zatrudniającej:wyższe4
powyżej 1.000 pracownikówśrednie815-6
powyżej 500 pracowników16-6
do 500 pracowników17-7
5Kierownik zespołu warsztatów w zespole lub jednostce samodzielnej:wyższe2
powyżej 1.500 pracownikówśrednie615-6
powyżej 800 pracowników17-8
6Kierownik warsztatu (pracowni) w zespole lub jednostce samodzielnej zatrudniającej:średnie6
powyżej 1.000 pracowników16-9
powyżej 500 pracowników17-10
do 500 pracowników18-11
71) Kierownik samodzielnej sekcji

(np. technicznej,

ekonomicznej, finansowej,

zaopatrzenia, służby

pracowniczej)

wyższe

średnie

2

6

17-7
2) Kierownik sekcji19-9
8Specjalista do spraw technicznych, ekonomicznych, służby pracowniczejwyższe316-6
9Starszy inspektor techniczny, starszy inspektor ds. obronności, starszy inspektor ds. przeciwpożarowych, starszy referent techniczny, starszy referent ekonomiczny, starszy referent służby pracowniczej, starszy księgowy, starszy rewident, mistrzwyższe

średnie

2

6

19-11
10Inspektor techniczny, inspektor ds. obronności, inspektor ds. przeciwpożarowych, referent techniczny, instruktor terapii pracą, referent ekonomiczny, księgowy, referent służby pracowniczej, rewidentwyższe

średnie

po stażu

2

20-12
11Zakładowy inspektor bhp, instruktor racjonalizacji i wynalazczości w zespole lub jednostce samodzielnej zatrudniającej:wyższe oraz egzamin kwalifik.3
powyżej 1.000 pracownikówśrednie oraz egzamin kwalifik.818-9
powyżej 500 pracowników19-10
do 500 pracowników20-12
II. Pracownicy administracyjni
1Dyrektor domu pomocy społecznej, kierownik profilaktycznego domu zdrowia:wyższe6
powyżej 200 pracownikówśrednie1012-4
powyżej 100 pracowników14-5
do 100 pracowników15-6
2Kierownik zakładu sanitarnegowyższe615-6
średnie10
3Zastępca dyrektora domu pomocy społecznej, kierownik: domu małych dzieci, domu pielęgniarek, żłobka, dziennego domu pomocy społecznejwyższe

średnie

4

8

18-11
4Kierownik działu administracyjno-gospodarczego w zespole lub jednostce samodzielnej zatrudniającej:wyższe3
powyżej 1.000 pracownikówśrednie717-12
powyżej 800 pracowników18-13
do 800 pracowników19-14
5Kierownik sekcji administracyjno-gospodarczejwyższe

średnie

2

6

20-14
6Radca prawny w zespole lub jednostce samodzielnejwyższe prawnicze-14-6
71) Starszy referent

administracyjny, kulturalno-

oświatowy, starszy

bibliotekarz, kierownik

świetlicy

wyższe

średnie

po stażu

5

19-15
2) Kierownik kancelarii, kasjerśrednie320-16
81) Kierownik: składnicy

zaopatrzenia, zespołu

magazynów

średnie220-14
2) Starszy magazynierśrednie121-17
3) Magazynierśrednie-21-18
podstawowe2
9Kierownik: magazynu, kuchni, stołówki, pralni, szwalniśrednie221-13
10Referent administracyjny, bibliotekarz, referent kulturalno-oświatowy, archiwista, sekretarkaśrednie ogólne-21-18
średnie zawodowepo stażu
111) Starsza maszynistka poza halą

maszyn

średnie, podstawowe 300 uderzeń na minutę121-19
2) Maszynistka poza halą maszynśrednie, podstawowe 230 uderzeń na minutę-22-21
12Telefonistka, pomoc biurowa, młodszy księgowyśrednie, podstawowe-22-21
13Stażystawyższe-19-17
średnie zawodowe-22-20
*) Na stanowiskach technicznych wymagane jest wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, na stanowiskach kierowniczych ekonomiczno-administracyjnych oprócz wymaganego wykształcenia pożądane jest ukończenie 2-letniego kursu zaocznego dla kierowniczych kadr administracyjno-gospodarczych, służby zdrowia i opieki społecznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników gospodarczych i pracowników obsługi.

Grupa pracowników, Lp.Wymagane kwalifikacje zawodoweGrupa
stanowiskowykształcenieliczba lat pracy w zawodzieuposażenia zasadniczego
12345
I. Pracownicy zaplecza

technicznego i

gospodarczego:

1zasadnicza szkoła zawodowa lub tytuł mistrzowski w zawodzie6 lat20-13
- zatrudnieni w

komórkach

organizacyjnych (w

warsztatach,

pracowniach,

kuchniach,

pralniach,

ogrodnictwie,

kotłowniach c.o. i

innych) w zawodzie:

ślusarza, mechanika,

2zasadnicza szkoła zawodowa lub tytuł robotnika wykwalifikowanego bądź tytuł czeladniczy w zawodzie3 lata21-16
elektromontera,

elektromechanika,

3zasadnicza szkoła zawodowaponiżej 3 lat21-18
hydraulika, murarza,

stolarza, malarza,

4bez wykształcenia zawodowegopo 5 latach22-19
kucharza, pracza,

ogrodnika i innym

5bez wykształcenia zawodowegoponiżej 5 lat23-20
- palacze c.o.6średnia szkoła zawodowa lub tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie6 miesięcy przy obsłudze urządzeń c.o.20-13
7odpowiednia szkoła zasadnicza zawodowa lub świadectwo czeladnicze w zawodzie bądź świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie1 rok pracy przy obsłudze urządzeń c.o.21-16
8szkoła podstawowa i kurs palaczy kotłów c.o.*)1 rok pracy przy obsłudze urządzeń c.o.21-17
- pomocnicy palaczy

c.o.

9bez wykształcenia zawodowegopo 5 latach21-18
10bez wykształcenia zawodowegoponiżej 5 lat22-20
II. Pracownicy obsługi:23-21
- woźny, szatniarz,

powielaczowy,

zmywaczka szkła

laboratoryjnego,

dźwigowy

--
- sprzątaczka, goniec,

operator wózka

jezdnego

--
III. Pracownicy zatrudnieni

przy pilnowaniu:

1-123-21
- st. dozorca (st.

strażnik), starszy

portier

- dozorca (strażnik),

portier

2--23-22
*) W wypadkach szczególnie uzasadnionych dyrektor zakładu za zgodą właściwego terenowo okręgowego inspektoratu gospodarki paliwowo-energetycznej może zwolnić palacza c.o. mającego duże doświadczenie zawodowe oraz dobrze wypełniającego powierzone obowiązki od wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów zatrudnionych w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje zawodoweLiczba lat pracyGrupa uposażenia zasadniczego
wykształcenie
12345
1Lekarz wojewódzkiwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia oraz specjalizacja II lub I stopnia w innej dziedzinie medycyny84-B
2Zastępca dyrektora wydziału zdrowia i opieki społecznejwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia lub II stopnia w innej dziedzinie medycyny87-1
3Kierownik oddziału, inspektor wojewódzkiwyższe medyczne, farmaceutyczne, specjalizacja I stopnia512-4
4Starszy inspektorwyższe medyczne, farmaceutyczne, specjalizacja I stopnia514-6
5Inspektorwyższe medyczne, farmaceutyczne215-8
1 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1981 r. (Dz.U.81.32.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1981 r.
2 § 9 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1981 r. (Dz.U.81.32.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1981 r.
3 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1981 r. (Dz.U.81.32.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1981 r.
4 § 18 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1981 r. (Dz.U.81.32.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1981 r.
5 Tytuł rozdziału 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1981 r. (Dz.U.81.32.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1981 r.
6 § 19 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1981 r. (Dz.U.81.32.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1981 r.
7 § 20 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1981 r. (Dz.U.81.32.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1981 r.
8 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1981 r. (Dz.U.81.32.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1981 r.