Wynagrodzenie ryczałtowe. - Rozdział 4 - Uposażenie pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej... - Dz.U.1972.37.246 - OpenLEX

Rozdział 4 - Wynagrodzenie ryczałtowe. - Uposażenie pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.37.246

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

Rozdział  4

Wynagrodzenie ryczałtowe.

§  20.
1.
Pracownikom medycznym za wykonywanie dodatkowych zadań przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe ustalane proporcjonalnie do czasu potrzebnego na wykonanie określonych zadań i do wysokości uposażenia zasadniczego lub do ilości wykonanych zadań.
2.
Rodzaje prac wynagradzanych ryczałtowo i szczegółowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za te prace określi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.
§  21.
Pracownikowi wykonującemu zdjęcia małoobrazkowe:
1)
w ruchomym ambulansie rentgenowskim - za wykonanie każdego następnego tysiąca zdjęć ponad normę wynoszącą 3.000 sztuk miesięcznie przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 150 zł,
2)
w zespole stacjonarnym - za wykonanie każdego następnego tysiąca zdjęć ponad normę wynoszącą 5.000 sztuk miesięcznie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100 zł.