Uposażenie zasadnicze. - Rozdział 2 - Uposażenie pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i... - Dz.U.1972.37.246 - OpenLEX

Rozdział 2 - Uposażenie zasadnicze. - Uposażenie pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.37.246

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

Rozdział  2

Uposażenie zasadnicze.

§  3.
1. 1
Uposażenie zasadnicze pracowników określonych w § 1 ust. 1 ustala się według następującej tabeli:
Grupa uposażeniaUposażenie zasadnicze

zł miesięcznie

1a7.500
1b7.100
16.700
26.300
35.900
45.500
55.200
64.900
74.600
84.400
94.200
104.000
113.800
123.600
133.400
143.200
153.000
162.800
172.600
182.400
192.200
202.050
211.900
221.750
231.600
241.450
251.300"
2.
Uposażenie zasadnicze określone w ust. 1 przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.
3.
W razie zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy uposażenie zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do tygodniowego wymiaru czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.
4.
Stawki godzinowe oblicza się, dzieląc kwotę miesięcznego uposażenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika przez:

- 175 dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 42 godziny,

- 150 dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 36 godzin,

- 200 dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 46 godzin.

§  4.
1.
Ustala się:
1)
tabelę stanowisk i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej - stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
taryfikator kwalifikacyjny pracowników działalności podstawowej - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych - stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników gospodarczych i obsługi - stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia podlegają zaszeregowaniu na odpowiednie stanowiska określone w załączniku nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia stosownie do posiadanych przez nich kwalifikacji i zakresu ich obowiązków.
3. 2
Dyrektor zespołu lub jednostki samodzielnej może zezwolić pracownikowi nie posiadającemu wymaganych kwalifikacji na pełnienie obowiązków na określonym stanowisku na okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli posiadanie kwalifikacji nie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do pracy na danym stanowisku. Pracownikowi, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ukończył 45 lat, zezwolenie takie może być udzielone na czas nieograniczony.
4. 3
Przepis ust. 3 nie dotyczy pracowników medycznych.
5. 4
Pracownikowi, który po raz pierwszy przystępuje do pracy, przyznaje się najniższą grupę uposażenia zasadniczego przewidzianą dla danego stanowiska. Nie dotyczy to stażystów.
6.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia może uzupełniać tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiące załączniki nr 1-4 do rozporządzenia, nowymi stanowiskami.
1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1974 r. (Dz.U.74.31.183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r., z tym że w stosunku do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania wchodzi w życie z dniem 1 października 1974 r. - zob. § 4 przywołanego rozporządzenia.
2 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1974 r. (Dz.U.74.31.183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r., z tym że w stosunku do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania wchodzi w życie z dniem 1 października 1974 r. - zob. § 4 przywołanego rozporządzenia.
3 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1974 r. (Dz.U.74.31.183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r., z tym że w stosunku do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania wchodzi w życie z dniem 1 października 1974 r. - zob. § 4 przywołanego rozporządzenia.
4 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1974 r. (Dz.U.74.31.183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r., z tym że w stosunku do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania wchodzi w życie z dniem 1 października 1974 r. - zob. § 4 przywołanego rozporządzenia.