Przepisy wstępne. - Rozdział 1 - Uposażenie pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i... - Dz.U.1972.37.246 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy wstępne. - Uposażenie pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.37.246

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

Rozdział  1

Przepisy wstępne.

§  1.
1.
Rozporządzenie stosuje się do następujących pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, w zakładach pomocy społecznej i w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów:
1)
pracowników medycznych i innych pracowników działalności podstawowej,
2)
pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych,
3)
pracowników gospodarczych i pracowników obsługi.
2.
Rozporządzenie nie stosuje się do:
1)
pracowników transportu sanitarnego i lotniczego innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 1,
2)
pracowników przedsiębiorstw uzdrowiskowych innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 1,
3)
pracowników wojewódzkich zarządów aptek i ich placówek,
4)
pracowników gospodarstw pomocniczych,
5)
innych pracowników zakładów wymienionych w ust. 1 otrzymujących wynagrodzenie na podstawie odrębnych przepisów.
§  2.
1.
Ilekroć w rozporządzeniu mówi się o pracownikach działalności podstawowej, należy przez to rozumieć:
1)
pracowników medycznych z wyższym wykształceniem, to jest lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów oraz pracowników z innym wyższym wykształceniem mającym trwałe zastosowanie w podstawowej działalności zakładów służby zdrowia,
2)
średni personel medyczny, a mianowicie:
a)
pracowników medycznych, to jest felczerów, pielęgniarki, położne, techników medycznych (farmaceutycznych, dentystycznych i innych), laborantów medycznych, instruktorów higieny, opiekunki dziecięce, dietetyczki, higienistki, masażystów, pracowników socjalnych, asystentki pielęgniarskie, młodsze pielęgniarki, instruktorów terapii zajęciowej, posiadających dyplom ukończenia szkoły medycznej, oraz innych pracowników ze średnim wykształceniem niemedycznym mającym trwałe zastosowanie w podstawowej działalności zakładów służby zdrowia,
b)
innych pracowników działalności podstawowej, to jest kontrolerów sanitarnych, pomoce dentystyczne, dezynfektorów, przyuczone pielęgniarki, przyuczonych masażystów, przyuczone laborantki, przyuczone dietetyczki, preparatorów oraz statystyków medycznych, rejestratorów medycznych i sekretarki medyczne - jeżeli pracownicy ci odbyli odpowiednie przeszkolenie,
3)
niższy personel działalności podstawowej, to jest salowe, sanitariuszów, łazienkowych, sterylizatorów, kąpielowych urządzeń zabiegowych, pomoce laboratoryjne, przyuczone rejestratorki medyczne, fasowaczki.
2.
Przez określenie zespół opieki zdrowotnej, zwany dalej "zespołem", należy rozumieć zakład społeczny służby zdrowia będący samodzielną jednostką organizacyjną zespalającą wszystkie lub niektóre placówki służby zdrowia działające na określonym obszarze.
3.
Przez określenie "jednostka samodzielna" należy rozumieć szpital, sanatorium, stację sanitarno-epidemiologiczną, zakład pomocy społecznej i inne zakłady będące samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi.
4.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi inne niż medyczne kwalifikacje mające trwałe zastosowanie w działalności podstawowej zakładów służby zdrowia.