Przepisy wspólne, przejściowe i końcowe. - Rozdział 6 - Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej... - Dz.U.1961.43.225 - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy wspólne, przejściowe i końcowe. - Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.225

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

Rozdział  VI

Przepisy wspólne, przejściowe i końcowe.

§  45.
1.
Pracownikom, o których mowa w § 1, przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości do 30% uposażenia zasadniczego zależnie od stopnia szkodliwości i czasu przebywania w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Dodatek ten przy pełnym wymiarze czasu pracy nie może wynosić mniej niż:

- 150 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości,

- 250 zł przy drugim stopniu szkodliwości,

- 350 zł przy trzecim stopniu szkodliwości,

2.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości zależnej od czasu pracy.
3.
Szczegółowy wykaz prac, których wykonywanie stanowi podstawę do przyznania dodatku określonego w ust. 1, wysokość tego dodatku w zależności od stopnia szkodliwości, minimum czasu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz zasady wypłacania dodatku ustalą ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, lub Sekretarz Naukowy PAN w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
4.
Do czasu wydania przepisów, o których mowa w ust. 3, dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wypłaca się w dotychczasowej wysokości kwotowej i na dotychczasowych zasadach.
§  46.
Robotnikom, o których mowa w § 31 pkt 2, oraz pracownikom wymienionym w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734 z późniejszymi zmianami).
§  47.
Do czasu pracy pracowników zajmujących stanowiska wymienione w tabelach stanowisk, kwalifikacji i uposażenia stanowiących załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia stosuje się przepisy dotyczące czasu pracy pracowników zatrudnionych w urzędach i instytucjach państwowych.
§  48.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach wydawniczych w szkołach wyższych, w PAN i jej placówkach naukowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach obowiązujących dla tej kategorii pracowników w państwowych przedsiębiorstwach wydawniczych.
§  49.
Zasady i tryb zaliczania innych okresów niż wymienione w §§ 14 i 27 do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat określi Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Sekretarzem Naukowym PAN, ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Centralną Radą Związków Zawodowych.
§  50.
Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w §§ 19, 28, 37 i 43, ustalą ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, lub Sekretarz Naukowy PAN w porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
§  51.
Pracownikom, o których mowa w § 1 i § 61, zatrudnionym na pełnym etacie przysługuje prawo do ulgowych przejazdów kolejowych na zasadach określonych dla pracowników państwowych.
§  52.
Dodatki wypłacane na podstawie §§ 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 26 i 27 nie podlegają podatkowi od wynagrodzeń.
§  53.
Pracownicy, o których mowa w rozdziale III, IV i V, mogą być awansowani w obrębie danego stanowiska nie częściej niż raz w roku.
§  54. 5
Sekretarz komitetu naukowego PAN lub komisji PAN powołanej do rozpatrywania problemów naukowych nie będący pracownikiem PAN może otrzymać w szczególnie uzasadnionych przypadkach z tytułu sprawowanej funkcji w komitecie lub komisji wynagrodzenie miesięczne w wysokości od 500 do 1.000 zł. Wynagrodzenie przyznaje i wysokość jego określa Sekretarz Naukowy PAN.
§  55.
Ilekroć rozporządzenie ustala właściwość sekretarza wydziału PAN, w stosunku do pracowników jednostek organizacyjnych nie należących do wydziałów właściwy jest Sekretarz Naukowy PAN.
§  56.
Utrzymuje się dodatek w wysokości 600 zł miesięcznie dla profesorów nadzwyczajnych i docentów, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia pobierali dodatek z tytułu posiadania stopnia doktora nauk nadanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205).
§  57.
Maszynistki zatrudnione w halach maszyn otrzymują premie na zasadach dotychczasowych.
§  58.
Członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa zatrudnieni w szkołach wyższych, PAN i jej placówkach naukowych pobierają uposażenie według zasad określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 marca 1959 r. w sprawie uposażenia członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa (Dz. U. Nr 18, poz. 112).
§  59.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych, o których mowa w § 15 ust. 7, wynagrodzenie za zajęcia przewidziane w tym przepisie wypłaca się na zasadach dotychczasowych.
§  60.
W zakresie umundurowania starszych pedli i pedli, starszych woźnych i woźnych, starszych portierów i portierów, pracowników straży, szatniarzy i dźwigowych zachowują moc dotychczasowe przepisy.
§  61.
Zastępcy profesora zatrudnieni w wyższych szkołach artystycznych i w wyższych szkołach zawodowych do czasu pozostawania na tych stanowiskach otrzymują uposażenie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu dla wykładowców.
§  62.
1.
Utrzymuje się w mocy indywidualne zwolnienia od wymagań kwalifikacyjnych udzielone pracownikom służby bibliotecznej, pracownikom naukowo-technicznym i pracownikom administracyjno-biurowym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Organ właściwy do mianowania lub do zawarcia umowy może zwolnić pracowników służby bibliotecznej, pracowników naukowo-technicznych i pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia w szkole wyższej lub placówce naukowej PAN od wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla danego stanowiska, jeżeli pracownicy ci dotychczas wykonywali prace odpowiadające temu stanowisku oraz wyróżnili się zdolnościami i wynikami w pracy.
3.
Zwolnienie od wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2, może być udzielone całkowicie w zakresie wykształcenia, a częściowo w zakresie wymaganej ilości lat praktyki zawodowej, z tym że pracownik może być zobowiązany do uzupełnienia wykształcenia w określonym terminie.
4.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, zachowują swą moc w przypadku przejścia pracownika do pracy w innej szkole wyższej lub placówce naukowej PAN na podstawie porozumienia dotychczasowego i nowego pracodawcy.
§  63.
Utrzymuje się w mocy indywidualne szczególne uprawnienia przyznane pracownikom objętym rozporządzeniem przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  64.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych na wniosek właściwego ministra lub Sekretarza Naukowego PAN może w stosunku do niektórych instytutów szkół wyższych i PAN wyrazić zgodę na zastosowanie zasad wynagradzania określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) w odniesieniu do całego instytutu lub niektórych grup pracowników instytutu.
§  65.
W zakresie unormowanym rozporządzeniem tracą moc wszelkie przepisy dotychczasowe, a w szczególności:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych (Dz. U. Nr 14, poz. 94 z późniejszymi zmianami),
3)
uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby (Monitor Polski Nr A-10, poz. 139 z późniejszymi zmianami),
4)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w szkołach wyższych oraz w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych (Dz. U. Nr 41, poz. 192 z późniejszymi zmianami),
5)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach (Dz. U. Nr 20, poz. 99 z późniejszymi zmianami),
6)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pomocniczego personelu technicznego i robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych (Dz. U. Nr 41, poz. 194),
7)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji szkół wyższych (Dz. U. Nr 41, poz. 193),
8)
uchwała nr 591 Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników obsługi oraz robotników remontowych, zatrudnionych w szkołach wyższych (Monitor Polski Nr 83, poz. 976),
9)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych (Monitor Polski Nr 103, poz. 1192),
10)
uchwała nr 592 Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i nagród przyznawanych pracownikom administracji szkół wyższych, pracownikom obsługi i robotnikom remontowym oraz dozorcom, portierom i strażnikom, zatrudnionym w szkołach wyższych (Monitor Polski Nr 83, poz. 977),
11)
uchwała nr 590 Prezydium Rządu z dnia 22 września 1956 r. w sprawie nagród dla pomocniczego personelu technicznego oraz robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych,
12)
uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla niektórych pracowników administracji Polskiej Akademii Nauk i jej placówek podległych.
§  66.
Pracownicy nauki zajmujący w dniu wejścia w życie rozporządzenia więcej niż jeden etat otrzymują uposażenie według zasad dotychczasowych do czasu rozwiązania dodatkowego stosunku pracy lub też do czasu uzyskania zezwolenia na dodatkowe zajęcie, wydanego po wejściu w życie rozporządzenia.
§  67.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac i innym zainteresowanym ministrom.
§  68.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1961 r.
5 Z dniem 1 stycznia 1975 r. § 54 utracił moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.74.47.289), zgodnie z § 4 przywołanego rozporządzenia.