Pracownicy techniczno-badawczy, naukowo-techniczni oraz robotnicy. - Rozdział 4 - Uposażenie pracowników szkół wyższych,... - Dz.U.1961.43.225 - OpenLEX

Rozdział 4 - Pracownicy techniczno-badawczy, naukowo-techniczni oraz robotnicy. - Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.225

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

Rozdział  IV

Pracownicy techniczno-badawczy, naukowo-techniczni oraz robotnicy.

§  30.
1.
Stawki uposażenia zasadniczego dla pracowników techniczno-badawczych ustala się jak następuje:

- starszy pracownik techniczno-badawczy 2.300

- pracownik techniczno-badawczy 2.100

2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia w części dotyczącej starszych wykładowców i wykładowców odpowiednio dla:

- starszego pracownika techniczno-badawczego jak dla starszego wykładowcy,

- pracownika techniczno-badawczego jak dla wykładowcy.

§  31.
Ustala się:
1)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia zasadniczego dla pracowników naukowo-technicznych zatrudnionych w szkołach wyższych, w PAN i jej placówkach naukowych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz
2)
tabelę stawek godzinowych dla robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, w PAN i jej placówkach naukowych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  32.
Pracownicy naukowo-techniczni, zatrudnieni w szkołach wyższych, w PAN i jej placówkach naukowych, zajmujący stanowiska starszego inżyniera, starszego konstruktora, starszego asystenta technicznego, inżyniera bądź konstruktora i kierujący pracą zespołu pracowników naukowo-technicznych w katedrach, działach, pracowniach, laboratoriach, instytutach uczelnianych i innych, otrzymują dodatek za kierownictwo w wysokości 10% przysługującego im uposażenia zasadniczego.
§  33.
Dla pracowników naukowo-technicznych określonych w § 31 pkt 1 tworzy się fundusz premiowy w wysokości do 10% ich uposażenia zasadniczego. Pracownicy, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w pracy, mogą otrzymywać premię w wysokości do 20% ich uposażenia zasadniczego.
§  34.
Za dyżury niezbędne ze względu na ciągłość procesu badawczego, a trwające nieprzerwanie co najmniej 2 godziny dziennie poza czasem normalnej pracy, pracownicy naukowo-techniczni otrzymują wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1/175 części otrzymywanego miesięcznego uposażenia zasadniczego za każdą godzinę dyżuru.
§  35.
1.
Robotnicy, o których mowa w § 31 pkt 2, wykonujący roboty osobiście, a ponadto organizujący i kierujący pracą brygady składającej się co najmniej z 3 osób, otrzymują dodatek w wysokości do 20% stawki godzinowej.
2.
Za wykonanie robót dobrej jakości i w wyznaczonym terminie robotnicy wykwalifikowani mogą otrzymywać premię w wysokości do 30% uposażenia zasadniczego; ograniczenie wysokości premii nie dotyczy dmuchaczy szkła laboratoryjnego i mechaników precyzyjnych.
3.
O przyznaniu premii, o której mowa w ust. 2, i ustaleniu jej wysokości miesięcznej decyduje rektor (sekretarz wydziału PAN) w oparciu o regulamin premiowania zatwierdzony przez właściwego ministra (Sekretarza Naukowego PAN) w porozumieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego.
4.
Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do robotników remontowych i transportowych, o których mowa w § 40.
§  36.
Za normalną pracę w nocy (tj. od godziny 22 do 6) przysługuje robotnikom, o których mowa w § 31 pkt 2, dodatek nocny wynoszący za każdą przepracowaną godzinę 10% stawki godzinowej osobistego zaszeregowania.
§  37.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% funduszu płac pracowników, o których mowa w §§ 30 i 31, z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.