Bibliotekarze dyplomowani, dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej oraz pracownicy służby bibliotecznej. - Rozdział 3 -... - Dz.U.1961.43.225 - OpenLEX

Rozdział 3 - Bibliotekarze dyplomowani, dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej oraz pracownicy służby bibliotecznej. - Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.225

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

Rozdział  III

Bibliotekarze dyplomowani, dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej oraz pracownicy służby bibliotecznej.

§  20.
1.
Stawki uposażenia zasadniczego bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej ustala się, jak następuje:

miesięcznie złotych

starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 2.500

kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 2.300

adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej 2.030

asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej 1.500-1.680

2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 7.
§  21.
Ustala się dla pracowników służby bibliotecznej szkół wyższych i Polskiej Akademii Nauk tabelę stanowisk, kwalifikacji i stawek uposażenia zasadniczego stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  22.
1.
Ustala się dodatek do uposażenia za posiadane stopnie naukowe w wysokości:
1)
300 zł - dla dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i pracowników służby bibliotecznej, posiadających stopień naukowy doktora w rozumieniu art. 77 ust. 1 i art. 144 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336),
2)
600 zł - dla dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej posiadających stopień naukowy docenta w rozumieniu art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336).
2.
Przepisy § 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do dodatków określonych w ust. 1.
§  23.
1.
Starszym kustoszom dyplomowanym oraz kustoszom dyplomowanym powołanym na określone niżej stanowiska w szkole wyższej, PAN i jej placówkach naukowych - przyznaje się dodatek specjalny za kierownictwo w następującej wysokości:

miesięcznie złotych

1) dyrektor biblioteki 1.000

2) kierownik biblioteki, zastępca dyrektora (wicedyrektor) 700

3) kierownik działu lub oddziału biblioteki, kierownik biblioteki wydziałowej (studium doskonalenia lekarzy) i instytutowej w szkole wyższej i w PAN 500

2.
Przepisy § 11 ust. 3 i § 13 stosuje się odpowiednio do dodatków określonych w ust. 1.
§  24.
1.
Adiunktom bibliotecznym, asystentom bibliotecznym oraz pracownikom służby bibliotecznej - pełniącym w bibliotece głównej szkoły wyższej, bibliotece PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową lub bibliotece instytutu PAN funkcje kierownika zakładu, działu, oddziału, filii, pracowni, sekcji lub laboratorium, zatrudniających co najmniej 3 pracowników, oraz funkcje kierownika biblioteki wydziałowej - przysługuje dodatek specjalny za kierownictwo w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.
2.
Przepisy § 11 ust. 3 i § 13 stosuje się odpowiednio do dodatku określonego w ust. 1.
§  25.
1.
Dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej, o których mowa w § 20, zatrudnieni na pełnym etacie wyłącznie w jednym miejscu pracy - otrzymują dodatek specjalny do uposażenia zasadniczego w następującej wysokości:

miesięcznie złotych

starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 900-1.500

kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 800-1.300

adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej 700-1.250

asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej po pierwszym roku pracy 400- 500

2.
Dodatek specjalny przysługuje pracownikowi w wysokości najniższej stawki przewidzianej w ust. 1 dla danego stanowiska.
3.
Dodatek specjalny w wysokości wyższej od określonej w ust. 2 może być przyznany w granicach ustalonych w ust. 1 przez rektora szkoły wyższej, a pracownikom zatrudnionym w bibliotekach PAN uznanych przez Prezydium PAN za placówki naukowe - przez Sekretarza Naukowego PAN.
4.
Do dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 4 i §§ 6 i 9.
§  26.
1.
Pracownikom służby bibliotecznej określonym w § 21 może być przyznany dodatek specjalny w wysokości od 10 do 30% uposażenia zasadniczego.
2.
Dodatek specjalny przyznaje rektor szkoły wyższej (sekretarz wydziału PAN) w ramach zatwierdzonych na ten cel kredytów.
§  27.
1.
Pracownikom, o których mowa w rozdziale III, przyznaje się dodatek za wysługę lat w wysokości 5% uposażenia zasadniczego, dyplomowanym bibliotekarzom i pracownikom służby bibliotecznej za każde pełne pięciolecie służby bibliotecznej pełnionej w bibliotekach, a pracownikom dokumentacji naukowej za każde pełne pięciolecie pracy w zakresie dokumentacji naukowej w placówkach naukowych.
2.
Dodatek za wysługę lat nie może przekraczać 15% uposażenia zasadniczego.
§  28.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% funduszu płac pracowników, o których mowa w rozdziale III, z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.
§  29. 4
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac mogą rozciągnąć przepisy rozdziału III na pracowników zatrudnionych w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Śląskiej, w Głównej Bibliotece Lekarskiej, w Bibliotece Głównego Urzędu Statystycznego, w Centralnej Bibliotece Rolniczej, w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy oraz w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi.
4 Z dniem 17 lipca 1965 r. § 29 utracił moc w zakresie unormowanym rozporządzeniem z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie ustalenia stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach (Dz.U.65.30.198), zgodnie z § 5 pkt 3 przywołanego rozporządzenia.