Pracownicy nauki i pracownicy dydaktyczni. - Rozdział 2 - Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej... - Dz.U.1961.43.225 - OpenLEX

Rozdział 2 - Pracownicy nauki i pracownicy dydaktyczni. - Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.225

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

Rozdział  II

Pracownicy nauki i pracownicy dydaktyczni.

§  2.
Ustala się następujące stawki uposażenia zasadniczego pracowników nauki:

miesięcznie złotych

profesor zwyczajny 4.350

profesor nadzwyczajny 3.600

docent etatowy 3.000

adiunkt 2.030

starszy asystent 1.680

asystent 1.500

§  3.
1.
Ustala się następujące stawki uposażenia zasadniczego pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2:
grupa uposażeniamiesięcznie złotych
1 K2.300
2 K2.100
3 K2.030
4 K1.750
5 K1.600
6 K1.500
2.
Pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, otrzymują uposażenie zasadnicze według następujących grup:

grupa uposażenia

1) starszy wykładowca 1 K

2) wykładowca 2 K

3) lektor (nauczyciel języka obcego), nauczyciel przedmiotu pomocniczego w wyższej szkole artystycznej, nauczyciel studium wojskowego, nauczyciel wychowania fizycznego 5 K-3 K

4) nauczyciele przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych, akompaniatorzy

6 K-4 K

3.
Zasady zaszeregowania pracowników określonych w ust. 2 pkt 3 i 4 ustala Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, i zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
4.
Wynagrodzenie nauczycieli studium wojskowego będących żołnierzami służby czynnej normują odrębne przepisy.
§  4.
1.
Uposażenie wymienione w §§ 2 i 3 przysługuje pracownikom zatrudnionym na pełnym etacie.
2.
Pracownikom zatrudnionym na niepełnym etacie przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości zależnej od wymiaru czasu pracy, obliczone od stawki określonej w §§ 2 lub 3.
§  5.
1.
Pracownicy nauki i pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zatrudnieni wyłącznie w jednym miejscu pracy na pełnym etacie otrzymują dodatek specjalny do uposażenia zasadniczego w następującej wysokości:

miesięcznie złotych

profesor zwyczajny 1.100 do 2.200

profesor nadzwyczajny 1.000 do 1.800

docent etatowy 900 do 1.500

starszy wykładowca, wykładowca, adiunkt 700 do 1.250

starszy asystent, lektor 600 do 900

asystent po I roku pracy, nauczyciel przedmiotu pomocniczego w wyższej szkole artystycznej, nauczyciel studium wojskowego, wychowania fizycznego, przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych, akompaniator 400 do 600

2.
Dodatek specjalny przysługuje pracownikowi w wysokości najniższej stawki przewidzianej w ust. 1 dla danego stanowiska.
3.
Dodatek specjalny w wysokości wyższej od określonej w ust. 2 może być przyznany w granicach ustalonych w ust. 1:
1)
samodzielnemu pracownikowi nauki - przez ministra, któremu podlega szkoła wyższa, lub przez Sekretarza Naukowego PAN,
2)
starszemu wykładowcy, wykładowcy, pomocniczemu pracownikowi nauki, lektorowi, nauczycielowi i akompaniatorowi - przez rektora szkoły wyższej lub sekretarza wydziału PAN.
4.
Dodatki, o których mowa w ust. 3, mogą być przyznane w ramach ustalonego na dany rok funduszu płac. Właściwi ministrowie (Sekretarz Naukowy PAN) określą w ramach tego funduszu płac wysokość środków finansowych na dodatki specjalne dla starszych wykładowców, wykładowców, pomocniczych pracowników nauki, lektorów, nauczycieli i akompaniatorów.
§  6.
1.
Dodatek specjalny, o którym mowa w § 5, nie może być wypłacany pracownikom:

- zatrudnionym w dwóch lub więcej zakładach pracy na podstawie umowy o pracę, nominacji lub z wyboru,

- wykonującym prywatną praktykę lekarską,

- wykonującym praktykę adwokacką.

2.
Nie stanowi przeszkody do pobierania dodatku specjalnego, o którym mowa w § 5, wykonywanie:

- funkcji stale urzędujących członków Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz pobieranie uposażenia z tytułu członkostwa Polskiej Akademii Nauk,

- pracy leczniczo-usługowej w klinikach i zakładach szkół wyższych oraz PAN w wymiarze nie wyższym niż 2 godziny dziennie oraz obowiązkowych dyżurów lekarskich,

- pracy w kolegiach redakcyjnych,

- ekspertyz sądowych i badań histopatologicznych,

- pracy na podstawie umów wydawniczych i umów o dzieło,

- zajęć dydaktycznych opartych na umowie zlecenia,

- pracy konsultantów i specjalistów krajowych i wojewódzkich w służbie zdrowia,

- pracy do wysokości pół etatu w zakładach społecznych służby zdrowia oraz w służbie zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

- 1 pracy w gospodarstwie pomocniczym lub pracy opłacanej ze środków specjalnych szkoły wyższej albo placówki naukowej PAN - na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przy czym suma wynagrodzeń z tych tytułów nie może przekraczać 70% a w wyjątkowych przypadkach 100% uposażenia zasadniczego w stosunku rocznym; ograniczenie to nie dotyczy ekspertyz sądowych i badań histopatologicznych.

3.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, oraz Sekretarzem Naukowym PAN, może określić inne przypadki, poza wymienionymi w ust. 1 i 2, w których dodatek specjalny nie może być wypłacany albo które nie stanowią przeszkody do pobierania dodatku, oraz ustalić warunki udzielania zleceń pracownikom pobierającym dodatki specjalne.
§  7.
1.
W razie udzielenia zezwolenia we właściwym trybie na zatrudnienie pracowników nauki oraz pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, na drugim stanowisku w szkole wyższej lub PAN i jej placówkach naukowych jako dodatkowym miejscu pracy - pracownik otrzymuje w dodatkowym miejscu pracy wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości nie przekraczającej 100% uposażenia zasadniczego odpowiadającego jego stanowisku w dodatkowym miejscu pracy.
2.
Osoby pełniące funkcje w administracji państwowej otrzymują, poza uposażeniem przysługującym na zajmowanym stanowisku w administracji państwowej, z tytułu pracy w szkole wyższej lub PAN wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości nie przekraczającej 100% uposażenia zasadniczego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku w szkole wyższej lub PAN.
3.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala minister (Sekretarz Naukowy PAN), właściwy ze względu na dodatkowe miejsce pracy, w zależności od czasu pracy i rodzaju obowiązków pracownika.
4.
Pracownik nauki zatrudniony w szkole wyższej jako w dodatkowym miejscu pracy i tam wybrany na stanowisko rektora lub dziekana otrzymuje w tej szkole oprócz wynagrodzenia zryczałtowanego (ust. 1) dodatek specjalny za kierownictwo, określony w § 11 dla tych stanowisk.
§  8.
Minister, któremu podlega szkoła wyższa, (Sekretarz Naukowy PAN), za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac może w szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnie przyznać samodzielnemu pracownikowi nauki zajmującemu więcej niż jedno stanowisko etatowe dodatek specjalny w wysokości nie przekraczającej dolnej stawki tego dodatku określonej w § 5 ust. 1 lub podwyższyć samodzielnemu pracownikowi nauki zatrudnionemu na jednym etacie dodatek specjalny powyżej górnej stawki tego dodatku określonej w § 5 ust. 1.
§  9.
1.
Dodatek specjalny może być zwiększony tylko raz w roku.
2.
Przyznany dodatek specjalny nie może być zmniejszony.
3.
Pracownik traci prawo do dodatku specjalnego, o którym mowa w § 5, z dniem pierwszym miesiąca następującego po powstaniu okoliczności stanowiących przeszkodę do pobierania dodatku specjalnego.
§  10.
1.
Ustala się dodatki do uposażenia za posiadanie stopnia naukowego w wysokości:
1)
300 zł - dla pomocniczych pracowników nauki oraz pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, posiadających stopień naukowy doktora w rozumieniu art. 77 ust. 1 i art. 144 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336),
2)
600 zł - dla pomocniczych pracowników nauki, starszych wykładowców i wykładowców posiadających stopień naukowy docenta w rozumieniu art. 77 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336).
2.
Dodatek określony w ust. 1 przysługuje od dnia pierwszego najbliższego miesiąca po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia, z tym że wypłata następuje po zatwierdzeniu uchwały, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Pracownicy określeni w ust. 1 mogą pobierać dodatek tylko za jeden stopień naukowy.
§  11.
1. 2
Samodzielnym pracownikom nauki, starszym wykładowcom i wykładowcom zajmującym określone poniżej stanowiska przyznaje się dodatek specjalny za kierownictwo w następującej wysokości:
stanowiskomiesięcznie złotych
1)rektor, zastępca sekretarza wydziału PAN, dyrektor instytutu PAN, sekretarz oddziału PAN w Krakowie1.600
2)prorektor, dyrektor wyższej szkoły zawodowej, dyrektor biblioteki głównej w szkole wyższej, dziekan, dyrektor biblioteki PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową, zastępca dyrektora (wicedyrektor) instytutu PAN, dyrektor instytutu w szkole wyższej, kierownik placówki naukowej PAN nie będącej instytutem, kierownik studium doskonalenia lekarzy1.000
3)prodziekan, kierownik wydziału w wyższej szkole zawodowej, kierownik oddziału w wydziale szkoły wyższej, kierownik biblioteki głównej w szkole wyższej, zastępca dyrektora (wicedyrektor) biblioteki głównej w szkole wyższej, zastępca kierownika studium doskonalenia lekarzy, kierownik kursu lub studium specjalnego (dziennego, wieczorowego, zaocznego), kierownik studium zawodowego (dziennego, wieczorowego, zaocznego), kierownik katedry zespołowej, kierownik działu wydawniczego, kierownik kliniki, dyrektor ośrodka planowania i koordynacji badań naukowych w sekretariacie PAN, kierownik biblioteki PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową, zastępca dyrektora (wicedyrektor) biblioteki PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową, kierownik zakładu, działu, zespołu lub oddziału terenowego w instytucie PAN700
4)sekretarz komisji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego powołanej do rozpatrywania problemów naukowych, kierownik eksternatu, zastępca dyrektora instytutu w szkole wyższej, zastępca kierownika kursu lub studium specjalnego (dziennego, wieczorowego, zaocznego), zastępca kierownika studium zawodowego (dziennego, wieczorowego, zaocznego), kierownik katedry, kierownik pracowni (zakładu) nie wchodzącej w skład katedry, kierownik zakładu wchodzącego w skład katedry, zatrudniającego co najmniej 5 pracowników, kierownik biblioteki w wyższej szkole zawodowej, kierownik działu lub oddziału w bibliotece głównej szkoły wyższej, kierownik oddziału lub pracowni w wyższej szkole zawodowej, sekretarz komitetu naukowego PAN, sekretarz komisji PAN powołanej do rozpatrywania problemów naukowych, kierownik działu lub oddziału w bibliotece PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową, kierownik pracowni, sekcji, laboratorium w zakładzie, dziale, zespole lub oddziale terenowym instytutu PAN500
2. 3
Pracownikowi nie będącemu samodzielnym pracownikiem nauki, pełniącemu funkcje sekretarza komitetu naukowego PAN lub sekretarza komisji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - powołanych do rozpatrywania problemów naukowych - Sekretarz Naukowy PAN, a w stosunku do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - Minister Szkolnictwa Wyższego, może w wyjątkowych przypadkach przyznać dodatek specjalny za kierownictwo w wysokości do 500 zł miesięcznie.
3.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać tylko jeden specjalny dodatek z tytułu zajmowania stanowisk określonych w ust. 1, jednakże samodzielnym pracownikom nauki przysługuje dodatek specjalny z tytułu zajmowania stanowiska kierownika instytutu w szkole wyższej, katedry lub kliniki niezależnie od dodatku specjalnego pobieranego z tytułu zajmowania drugiego stanowiska. Kierownik katedry nie może pobierać dodatku za kierownictwo wchodzących w skład katedry zakładu, kliniki lub pracowni.
4.
Rektor lub sekretarz wydziału PAN może przyznać kierownikowi grupy problemowej, jeżeli nie pobiera on dodatku za kierownictwo z innego tytułu, dodatek za kierowanie tą grupą w wysokości przewidzianej dla kierownika pracowni.
§  12.
Lektorom i nauczycielom wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 2 pełniącym określone niżej funkcje przysługuje dodatek specjalny za kierownictwo w następującej wysokości:

miesięcznie złotych

- kierownik studium języków obcych, kierownik studium wychowania fizycznego 540.-

- kierownik kursu specjalnego 360.-

- zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lektorów 240.-

§  13.
1.
Pracownik powołany na stanowisko wymienione w § 11 na czas określony traci prawo do dodatku specjalnego za kierownictwo z upływem okresu, na który został powołany, a w razie wcześniejszego odwołania z tego stanowiska zachowuje prawo do dodatku do końca okresu, na jaki został powołany, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
2.
Pracownik powołany na stanowisko wymienione w § 11 lub 12 na czas nieokreślony w razie odwołania z tego stanowiska zachowuje prawo do dodatku specjalnego za kierownictwo przez okres 3 miesięcy.
3.
Jeżeli pracownik powołany na stanowisko określone w § 11 lub 12 nie pełni obowiązków związanych z tym stanowiskiem przez okres przekraczający 3 miesiące, właściwa władza przełożona decyduje o dalszej wypłacie dodatku.
§  14.
1.
Samodzielnym pracownikom nauki, starszym wykładowcom i wykładowcom przyznaje się dodatek za wysługę lat w wysokości 5% uposażenia zasadniczego za każde pełne pięciolecie służby łącznie na stanowiskach samodzielnych pracowników nauki, wykładowców, starszych wykładowców i zastępców profesora w szkole wyższej, wyższej szkole zawodowej i PAN.
2.
Dodatek za wysługę lat nie może przekroczyć 15% uposażenia zasadniczego.
3.
Dodatek za wysługę lat przysługuje tylko na jednym stanowisku etatowym w szkole wyższej lub w PAN albo w jej placówkach naukowych, stanowiącym główne miejsce zatrudnienia pracownika.
§  15.
1.
Pracownikom nauki i pracownikom dydaktycznym szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i PAN przysługuje wynagrodzenie za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne.
2.
Wynagrodzenie za ponadwymiarowe wykłady i ćwiczenia ustala się w następujących stawkach za jedną godzinę zajęć:
Wykłady i seminaria dyplomoweĆwiczenia i inne seminaria
- samodzielny pracownik nauki, starszy wykładowca,

wykładowca

75 zł 60 zł
- adiunkt75 zł 50 zł
- starszy asystent, lektor-50 zł
- asystent, nauczyciele przedmiotów, zawodów i

umiejętności praktycznych, nauczyciele wychowania

fizycznego, nauczyciele studium wojskowego

-40 zł
3.
Stawka wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarowych zajęć lekcyjnych w wyższych szkołach zawodowych wynosi 65 zł.
4.
Zajmującym jedno stanowisko etatowe - promotorom prac doktorskich - samodzielnym pracownikom nauki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości po 200 zł miesięcznie za kierowanie pracą trzeciej i każdej następnej osoby, łącznie nie więcej niż za pięć osób. Samodzielnym pracownikom nauki zajmującym dodatkowe stanowisko wynagrodzenie to przysługuje za kierowanie pracą piątej i każdej następnej osoby, łącznie na obu stanowiskach za kierowanie pracą nie więcej niż trzech osób. Wynagrodzenie za kierowanie pracą doktorską poszczególnej osoby nie może być wypłacane dłużej niż przez okres trzech lat licząc od dnia otwarcia przewodu.
5.
Starszy asystent otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie wykładu w godzinach ponadwymiarowych w wysokości 65 zł za jedną godzinę wykładu.
6.
Określone w ust. 2 i 3 stawki wynagrodzenia stosuje się również przy wymiarze wynagrodzeń wypłacanych pracownikom nauki i pracownikom dydaktycznym, o których mowa w § 1 ust. 1, za wykonywanie zajęć zleconych w szkole wyższej, w której nie zajmują oni stanowisk etatowych.
7.
Wysokość i zasady przyznawania pracownikom nauki i pracownikom dydaktycznym wynagrodzenia za inne, niż wymienione w ust. 2, 3, 4 i 5, zajęcia dydaktyczne oraz za nie wchodzące w skład obowiązków związanych ze stanowiskiem etatowym zajęcia naukowo-badawcze i naukowo-usługowe określi Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, z Sekretarzem Naukowym PAN oraz Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
§  16.
1.
Za pracę leczniczo-usługową w klinikach i zakładach szkół wyższych i PAN wykonywaną poza wymiarem zajęć dydaktycznych przez pracowników nauki, starszych wykładowców, wykładowców będących lekarzami, lekarzami dentystami, lekarzami weterynarii, farmaceutami, chemikami, fizykami oraz biologami - wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie według stawek przewidzianych w przepisach o uposażeniu pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia, nie więcej jednak niż za dwie godziny dziennie.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje niezależnie od wynagrodzenia za pełnienie obowiązkowych dyżurów lekarskich.
§  17.
1.
Osoby nie zajmujące etatowych stanowisk naukowych i dydaktycznych w szkołach wyższych, w wyższych szkołach zawodowych i PAN, a prowadzące zajęcia dydaktyczne, na podstawie umowy zlecenia, otrzymują za godzinę zajęć:

za wykłady 75 zł

za ćwiczenia 60 zł

za zajęcia lekcyjne 65 zł.

2.
Wysokość wynagrodzenia za inne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez osoby wymienione w ust. 1 określi Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Sekretarzem Naukowym PAN oraz ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, i Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
§  18.
1.
Stawki, o których mowa w § 15 ust. 2 i 5 oraz w § 17 ust. 1, mogą być w uzasadnionych przypadkach podwyższone do 35%.
2.
Stawki, o których mowa w § 15 ust. 2 i 5, w § 17 ust. 1 i w § 18 ust. 1, mogą być podwyższone do 100% dla prowadzących wykłady, ćwiczenia i seminaria w językach obcych na studiach dla cudzoziemców.
3.
Przypadki, o których mowa w ust. 1 i 2, określi właściwy minister lub Sekretarz Naukowy PAN.
§  19.
1.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% funduszu płac pracowników nauki z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników za konkretne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.
2.
Dla pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz dla pracowników dydaktycznych tworzy się dodatkowo fundusz nagród w wysokości 0,7% ich funduszu płac z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i dydaktycznej.
3.
Niezależnie od nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownicy nauki mogą otrzymywać na podstawie odrębnych przepisów nagrody za uruchomienie nowych produkcji, doskonalenie techniki i wprowadzenie do gospodarki narodowej osiągnięć nauki i techniki.
1 § 6 ust. 2 tiret dziewiąte zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1967 r. (Dz.U.67.28.132) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 1967 r.
2 Z dniem 1 stycznia 1975 r. § 11 ust. 1 utracił moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.74.47.289), zgodnie z § 4 przywołanego rozporządzenia.
3 Z dniem 1 stycznia 1975 r. § 11 ust. 2 utracił moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.74.47.289), zgodnie z § 4 przywołanego rozporządzenia.