§ 7. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 7. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  7.
1.
Ustala się dla robotników tabele godzinowych stawek płac zasadniczych i wymagań kwalifikacyjnych, stanowiące załączniki nr 6 i 7.
2.
Robotnikom, którzy dodatkowo organizują i kierują pracą brygady, składającej się co najmniej z 5 osób łącznie z brygadzistą, przysługuje dodatek w wysokości 5, 10 lub 15% płacy zasadniczej, wynikającej z osobistego zaszeregowania; wysokość dodatku określa kierownik jednostki organizacyjnej, która zatrudnia robotnika, w zależności od organizacji pracy oraz związanej z tym odpowiedzialności za wyniki pracy brygady.