§ 5. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 5. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  5.
1.
Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska nie częściej niż raz na 2 lata o jedną grupę uposażenia zasadniczego lub o jedną stawkę dodatku specjalnego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach o dwie stawki dodatku - w terminach awansowych, tj. 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na stanowisko kierownicze lub hierarchicznie wyższe od zajmowanego, a u robotników - wypadków zmiany zakresu wykonywanej pracy, oraz wypadków ustalenia uposażenia po okresie próbnym albo po ukończeniu wstępnego stażu pracy lub podwyższenia kwalifikacji przez uzyskanie wykształcenia średniego lub wyższego.
3.
W wypadkach uzasadnionych znacznym rozszerzeniem zakresu powierzonych pracownikowi czynności lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych okres wyczekiwania na awans, o którym mowa w ust. 1, może być skrócony, lecz nie więcej niż o jeden rok.