§ 4. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 4. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  4.
1.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach wymienionych w tabelach stanowiących załączniki nr 3, 4 i 5 mogą być zatrudnione osoby, które posiadają określone dla tych stanowisk w tabeli wykształcenie i staż pracy zawodowej.
2.
Zaszeregowania do odpowiedniej grupy uposażenia zasadniczego i stawki dodatku specjalnego oraz awansowania do wyższych grup uposażenia i stawek dodatków dokonuje rektor szkoły wyższej lub osoba przez niego upoważniona na wniosek kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych szkoły przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia.
3.
Przy przyjęciu do pracy pracownikowi przyznaje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, najniższą grupę uposażenia i stawkę dodatku specjalnego przewidzianą w tabeli dla danego stanowiska.
4.
W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie przejścia pracownika z innego zakładu na podstawie porozumienia stron, rektor może wyrazić zgodę na przyznanie nowo zatrudnionemu pracownikowi uposażenia zasadniczego i dodatku specjalnego według grupy i stawki wyższej od określonej w ust. 3, jeżeli pracownik posiada szczególnie wysokie kwalifikacje do wykonywania funkcji związanych z zajmowanym stanowiskiem.
5.
W uzasadnionych wypadkach rektor może skrócić pracownikowi posiadającemu szczególnie wysokie kwalifikacje okres pracy zawodowej, o którym mowa w załącznikach nr 3, 4 i 5, nie więcej jednak niż o 1/3 okresu.