Uposażenie pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.26.148

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 1973 r.
w sprawie uposażenia pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych.

Na podstawie art. 5, 7 ust. 2 i 8 ust. 2 oraz art. 10 i 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Rozporządzenie stosuje się do:
1)
sędziów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych oraz asesorów i aplikantów sądowych,
2)
notariuszy oraz asesorów i aplikantów notarialnych,
3)
pracowników administracyjnych, komorników, kuratorów zawodowych i pracowników obsługi zatrudnionych w sądach powszechnych,
4)
pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w sądach ubezpieczeń społecznych i państwowych biurach notarialnych.
2.
Przepisów rozporządzenia z zastrzeżeniem § 4, 5 i 7 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w halach maszyn oraz kierowców i innych pracowników samochodowych.
§  2.
1.
Ustala się tabele stanowisk, kwalifikacji i uposażeń zasadniczych, stanowiące załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia.
2.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może uzupełniać tabelę stanowisk ustaloną w załączniku nr 3 nowymi stanowiskami i określać dla tych stanowisk kwalifikacje oraz wysokość uposażenia zasadniczego w ramach grup ustalonych w tej tabeli. Minister Sprawiedliwości może także określić kierunek wykształcenia wyższego lub średniego dla pracowników objętych załącznikiem nr 3.
§  3.
1.
Ustala się tabele dodatków funkcyjnych stanowiące załącznik nr 2 i 4 do rozporządzenia.
2.
Szczegółowe zasady przyznawania dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, ustala Minister Sprawiedliwości.
3.
W razie zbiegu prawa do kilku dodatków funkcyjnych przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny wybrany przez pracownika.
4.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może uzupełniać tabele, o których mowa w ust. 1, nowymi funkcjami i określać dla nich wysokość dodatków funkcyjnych w ramach stawek ustalonych w tych tabelach.
§  4.
1.
Ustala się tabelę dodatków za wysługę lat stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2.
Dodatek za wysługę lat przysługuje niezależnie od innych dodatków i wypłacany jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku.
§  5.
1.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników wymienionych w § 1.
2.
Zasady gospodarowania funduszem nagród (ust. 1) ustala Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.
§  6.
1.
Dla pracowników państwowych biur notarialnych tworzy się, niezależnie od funduszu, o którym mowa w § 5 ust. 1, dodatkowy fundusz nagród w wysokości 15% planowanego osobowego funduszu płac tych pracowników z wyłączeniem osobowego funduszu płac pracowników obsługi.
2.
Zasady gospodarowania funduszem nagród (ust. 1) ustala Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Ministrem Finansów oraz z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.
§  7.
1.
Pracownikom przysługują gratyfikacje jubileuszowe za długoletnią pracę w wysokości:
1)
za 25 lat pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
2)
za 35 lat pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
3)
za 40 lat pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych określa zasady wypłaty gratyfikacji jubileuszowych oraz zaliczania okresów pracy do okresów uzasadniających prawo do tych gratyfikacji.
§  8. 1
(uchylony).
§  9.
1.
Uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, gratyfikacje jubileuszowe, nagrody, a także inne wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu (§ 25, 27 oraz 29-33), wolne są od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.
2.
Dodatek funkcyjny nie podlega opodatkowaniu i jest wolny od potrąceń na składkę emerytalną.
§  10.
1.
Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska nie częściej niż jeden raz w ciągu dwóch lat pracy bądź o jedną grupę uposażenia zasadniczego, bądź o jedną stawkę dodatku funkcyjnego, w terminach awansowych, tj. 1 stycznia lub 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych zwiększeniem zakresu czynności bez zmiany stanowiska lub nabyciem kwalifikacji szczególnie przydatnych na danym stanowisku, okres oczekiwania na awans może zostać skrócony, jednak nie więcej niż o jeden rok.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wypadków powołania na stanowisko kierownicze bądź na stanowisko hierarchicznie wyższe od zajmowanego, a także wypadków wymienionych w § 12 oraz podwyższenia wynagrodzenia po złożeniu egzaminu na stanowisko sekretarza sądowego lub przyznania uposażenia po okresie próbnym bądź po ukończeniu wstępnego stażu pracy.

Sędziowie sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych oraz asesorzy i aplikanci sądowi.

§  11.
1.
Grupę uposażenia zasadniczego i stawkę dodatku funkcyjnego ustala:
1)
dla sędziów - Minister Sprawiedliwości,
2)
dla asesorów i aplikantów sądowych - prezes sądu wojewódzkiego.
2.
Minister Sprawiedliwości może upoważnić prezesów sądów do przyznawania sędziom grup uposażenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego.
§  12.
1.
Sędzia sądu powiatowego powołany na stanowisko sędziego sądu wojewódzkiego lub sędzia okręgowego sądu ubezpieczeń społecznych powołany na stanowisko sędziego Trybunału Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dacie uchwały Rady Państwa o powołaniu, uposażenie zasadnicze w grupie przewidzianej dla stanowiska, na które został powołany, jednakże wyższe co najmniej o jedną grupę od posiadanego przed dniem podjęcia uchwały o powołaniu - nie wyższe jednak niż o dwie grupy.
2.
Sędzia sądu powszechnego lub sądu ubezpieczeń społecznych, który uzyskał stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, może otrzymać począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dacie uzyskania stopnia naukowego - uposażenie zasadnicze wyższe o jedną grupę od posiadanego, nie wyższe jednak niż najwyższe uposażenie zasadnicze przewidziane w tabeli dla zajmowanego stanowiska.
§  13.
1.
W razie przeniesienia sędziego na stanowisko, dla którego przewidziane jest uposażenie zasadnicze niższe od uposażenia zasadniczego pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku, Minister Sprawiedliwości może przyznać uposażenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.
2.
Sędzia delegowany do państwowego biura notarialnego lub do innej jednostki w organach wymiaru sprawiedliwości zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego przysługującego mu w czasie zajmowania stanowiska sędziego.
§  14.
1.
Asesor sądowy może po roku pełnienia obowiązków sędziego otrzymać uposażenie zasadnicze podwyższone o 10%.
2.
Aplikant sądowy, któremu przy przyjęciu do pracy przyznano IX grupę uposażenia zasadniczego, może otrzymać po roku aplikacji i złożeniu kolokwium uposażenie zasadnicze według grupy VIII.
§  15.
Sędziom lub asesorom sądowym, którym powierzono pełnienie funkcji lub których delegowano do pełnienia funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego, przysługuje za czas pełnienia tych funkcji odpowiedni dodatek funkcyjny.
§  16.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie zawieszenia w pełnieniu służby. Minister Sprawiedliwości może wstrzymać wypłatę dodatku funkcyjnego sędziemu lub asesorowi sądowemu, który z innych powodów nie pełni ponad 3 miesiące funkcji uprawniającej do dodatku.
§  17.
1.
Sędziom delegowanym do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości (w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych) przysługują dodatki funkcyjne określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2.
Do dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 3 ust. 3 i 4.
§  18.
1.
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat (§ 4) zalicza się sędziom i asesorom sądowym okresy pracy po dniu 22 lipca 1944 r.:
1)
na stanowiskach sędziów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych, asesorów i aplikantów sądowych, sędziów Sądu Najwyższego oraz dyrektora i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego,
2)
na stanowiskach prokuratorów, wiceprokuratorów, podprokuratorów, referendarzy śledczych, asesorów i aplikantów prokuratorskich,
3)
na stanowiskach wymienionych w pkt 1 i 2 w wojskowej służbie sprawiedliwości,
4)
w b. Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym na stanowiskach określonych przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Minister Sprawiedliwości może zaliczyć do wysługi lat również okresy innej pracy zawodowej niż wymienione w ust. 1, wykonywanej po ukończeniu studiów prawniczych, jeżeli praca ta przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji przydatnych na stanowisku sędziego (asesora sądowego).
3.
Do wysługi lat nie wlicza się okresów niewykonywania pracy z powodu zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że postępowanie dyscyplinarne zakończone zostało umorzeniem lub uniewinnieniem.

Notariusze oraz asesorzy i aplikanci notarialni.

§  19.
1.
Grupę uposażenia zasadniczego i stawkę dodatku funkcyjnego ustala:
1)
dla notariuszy - Minister Sprawiedliwości,
2)
dla asesorów i aplikantów notarialnych - prezes sądu wojewódzkiego.
2.
Minister Sprawiedliwości może upoważnić prezesów sądów wojewódzkich do przyznawania notariuszom grup uposażenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego.
3.
Pracownik powołany na stanowisko notariusza otrzymuje najniższe uposażenie zasadnicze przewidziane w tabeli dla tego stanowiska. Nie dotyczy to wypadku przeniesienia na stanowisko notariusza z odpowiedniego stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości.
§  20.
1.
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat (§ 4) zalicza się notariuszom i asesorom notarialnym okres pracy w państwowych biurach notarialnych po dniu 31 grudnia 1951 r.
2.
Minister Sprawiedliwości może zaliczyć do wysługi lat okresy pracy wymienione w § 18 ust. 1 i 2.
3.
Do wysługi lat nie wlicza się do okresów niewykonywania pracy z powodu zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że postępowanie dyscyplinarne zakończone zostało umorzeniem lub uniewinnieniem.
§  21.
Do notariuszy oraz asesorów i aplikantów notarialnych stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 2 i § 13-17 rozporządzenia.

Pracownicy administracyjni, komornicy, kuratorzy zawodowi i pracownicy obsługi zatrudnieni w sądach powszechnych i sądach ubezpieczeń społecznych oraz w państwowych biurach notarialnych.

§  22.
1.
Zaszeregowania pracowników administracyjnych, komorników, kuratorów zawodowych i pracowników obsługi zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach ubezpieczeń społecznych oraz w państwowych biurach notarialnych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dokonują kierownicy jednostek organizacyjnych określonych przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, przy przyjęciu do pracy przyznaje się najniższą grupę uposażenia zasadniczego przewidzianą w tabeli dla danego stanowiska. Jeżeli pracownik przechodzi z innej jednostki organów wymiaru sprawiedliwości lub gdy posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe albo wymaga tego interes służby, kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, może przyznać pracownikowi wyższą grupę uposażenia zasadniczego.
§  23.
1.
Pracownikom, o których mowa w § 22 ust. 1, nie przysługują dodatki funkcyjne w okresie zawieszenia w pełnieniu służby oraz za czas przekraczający 3 miesiące niepełnienia funkcji z innych powodów. Organ nadrzędny może w uzasadnionych wypadkach przedłużyć wypłatę dodatku funkcyjnego.
2.
Pracownikowi, który w zastępstwie pełni funkcję uprawniającą do dodatku, przyznaje się dodatek funkcyjny od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po upływie 3 miesięcy pełnienia tej funkcji.
§  24.
1.
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat zalicza się pracownikom, o których mowa w § 22 ust. 1, okresy pracy po dniu 22 lipca 1944 r. w organach powszechnego wymiaru sprawiedliwości, w jednostkach organizacyjnych prokuratury, w wojskowej służbie sprawiedliwości, w b. Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz po dniu 31 grudnia 1951 r. w państwowych biurach notarialnych.
2.
Do wysługi lat nie wlicza się okresów niewykonywania pracy z powodu zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że postępowanie dyscyplinarne zakończone zostało umorzeniem lub uniewinnieniem.
§  25.
1.
Pracownikom sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych protokołującym na posiedzeniach sądowych na maszynach lub za pomocą stenografowania przysługuje dodatek w wysokości od 100 zł do 350 zł miesięcznie.
2.
Zasady przyznawania dodatku określonego w ust. 1 ustala Minister Sprawiedliwości.
3.
Pracownikom sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych protokołującym na posiedzeniach sądowych przysługuje dodatek w wysokości 38 zł za posiedzenie, jeżeli posiedzenie trwa dłużej niż jedną godzinę ponad obowiązujący w danym dniu czas urzędowania w sądzie. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może zmienić wysokość tego dodatku w razie zmiany stawek wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji resortowych.
§  26.
1.
Dla pracowników zatrudnionych przy ściąganiu należności sądowych tworzy się fundusz nagród w wysokości 0,6% globalnej kwoty uiszczeń.
2.
Regulamin nagród ustala Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.
§  27.
1.
Komornikowi sądowemu oprócz uposażenia zasadniczego ustalonego w tabeli przysługuje wynagrodzenie prowizyjne stanowiące część opłat pobranych za dokonane przez niego czynności egzekucyjne, nie więcej jednak niż 40% tych opłat.
2.
Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego oraz zasady jego wypłaty określa Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
3.
Komornicy otrzymują premię za ściąganie należności sądowych według zasad określonych odrębnymi przepisami.
§  28.
Uposażenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się w wysokości proporcjonalnej do uposażenia zasadniczego oraz dodatków przysługujących na danym stanowisku za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
§  29.
1.
Pracownikom obsługi z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach starszych strażników, strażników, dozorców i portierów przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734 z późniejszymi zmianami).
2.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach starszego strażnika, strażnika, dozorcy i portiera przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:
1)
za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę lub ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za godziny nadliczbowe ponad 12 godzin na dobę i za godziny nadliczbowe przypadające w niedziele i święta oraz w nocy - 200% zasadniczej stawki godzinowej.
3.
Pracownikom wymienionym w ust. 2 przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień - wolny dzień od pracy powinien przypadać w niedzielę.
4.
W celu ustalenia stawki godzinowej za pracę określoną w ust. 2 dzieli się kwotę miesięcznego uposażenia zasadniczego pracownika przez 200.
§  30.
1.
Pracownicy obsługi kotłowni centralnego ogrzewania (palacze centralnego ogrzewania, ich pomocnicy, konserwatorzy) mogą być wynagradzani według zasad obowiązujących dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach (zakładach) gospodarki komunalnej.
2.
Wynagrodzenie sprzątaczek za sprzątaną powierzchnię regulują odrębne przepisy.
3.
Pracownicy służby wartowniczej zatrudnieni w jednostkach, w których służbę tę zorganizowano na zasadach straży przemysłowej, mogą być wynagradzani według zasad przewidzianych dla straży przemysłowej.
4.
Pracownicy wynagradzani według zasad wymienionych w ust. 1, 2 i 3 otrzymują nagrody (§ 5) i gratyfikacje jubileuszowe (§ 7) przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, a pracownicy wynagradzani według zasad wymienionych w ust. 1 i 2 otrzymują ponadto dodatek za wysługę lat (§ 4).
§  31.
Dodatkowe wynagrodzenie rewidentów regulują odrębne przepisy.
§  32.
Rzemieślnicy mogą otrzymywać za terminowe i należyte jakościowo wykonywanie zadań premię miesięczną w wysokości do 10% uposażenia zasadniczego.
§  33.
1.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje dodatek.
2.
Szczegółowe zasady wypłaty i wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustali Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  34.
Do pracowników objętych rozporządzeniem z wyjątkiem pracowników wymienionych w § 30 ust. 1-3 nie stosuje się przepisów § 1 i 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
§  35.
1.
Pracownicy wymienieni w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia podlegają zaszeregowaniu na odpowiednie stanowiska określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia stosownie do posiadanych kwalifikacji i zakresu obowiązków. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 22 ust. 1, może zwolnić wieloletniego pracownika od wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, przewidzianych w tabeli dla stanowiska zajmowanego w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Dla pracowników, o których mowa w ust. 1, wymaganie posiadania średniego wykształcenia uważa się za spełnione, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zdali pomyślnie egzamin na stanowisko sekretarza sądowego lub komornika sądowego.
§  36.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 35, poz. 213),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych biur notarialnych (Dz. U. Nr 25, poz. 112),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1966 r. Nr 35, poz. 214 i z 1971 r. Nr 21, poz. 198),
4)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie dodatków dla sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 8, poz. 61).
§  37.
Do czasu wydania przepisów przewidzianych w § 3 ust. 2, § 5 ust. 2, § 6 ust. 2, § 25 ust. 2, § 26 ust. 2 i § 27 ust. 2 obowiązują przepisy dotychczasowe.
§  38.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1973 r. z wyjątkiem przepisów o gratyfikacjach jubileuszowych (§ 7) oraz o dodatkach za wysługę lat (§ 4) w części dotyczącej stawek dodatku określonych w załączniku nr 5 w ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1974 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

1. Tabela

uposażenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
Grupa uposażenia zasadniczegoKwota miesięczna uposażenia zasadniczego w zł
I6.500
II6.000
III5.500
IV5.000
V4.500
VI4.000
VII3.000
VIII2.500
IX2.200

2.

Tabela

stanowisk i grup uposażenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa uposażenia zasadniczego
1234
1Prezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych, prezes sądu wojewódzkiegowg odrębnych przepisówIII-I
2Wiceprezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych, wiceprezes sądu wojewódzkiegowg odrębnych przepisówIV-I
3Sędzia Trybunału Ubezpieczeń Społecznych, sędzia sądu wojewódzkiegowg odrębnych przepisówIV-I
4Prezes okręgowego sądu ubezpieczeń społecznych, prezes sądu powiatowegowg odrębnych przepisówV-II
5Wiceprezes okręgowego sądu ubezpieczeń społecznych, wiceprezes sądu powiatowegowg odrębnych przepisówVI-III
6Sędzia okręgowego sądu ubezpieczeń społecznych, sędzia sądu powiatowego, notariuszwg odrębnych przepisówVI-III
7Asesor sądowy (notarialny)wg odrębnych przepisówVII
8Aplikant sądowy (notarialny)wg odrębnych przepisówIX lub VIII

ZAŁĄCZNIK Nr 2

1. Tabela

dodatków funkcyjnych dla sędziów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych, notariuszy oraz asesorów sądowych i notarialnych.
Stawka dodatku funkcyjnegoKwota miesięczna dodatku funkcyjnego w zł
1 3.500
2 3.000
3 2.700
4 2.400
5 2.150
6 1.900
7 1.650
8 1.400
9 1.200
10 1.000
11 800
12 600
13 400

2. Dodatek przysługuje za pełnienie funkcji:

Lp.FunkcjaStawka dodatku
1Prezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych3-1
2Prezes sądu wojewódzkiego5-2
3Wiceprezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych, wiceprezes sądu wojewódzkiego8-5
4Przewodniczący wydziału lub wizytator w Trybunale Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczący wydziału lub wizytator w sądzie wojewódzkim nie podlegający przewodniczącemu wydziału10-6
5Prezes okręgowego sądu ubezpieczeń społecznych, prezes sądu powiatowego11-6
6Wizytator w sądzie wojewódzkim podlegający przewodniczącemu wydziału11-7
7Wizytator notarialny w sądzie wojewódzkim, kierownik państwowego biura notarialnego12-8
8Wiceprezes okręgowego sądu ubezpieczeń społecznych, kierownik sekcji orzecznictwa w Trybunale Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczący wydziału w okręgowym sądzie ubezpieczeń społecznych, wiceprezes sądu powiatowego, przewodniczący wydziału (zamiejscowego, wydziału dla nieletnich) w sądzie powiatowym13-8
9Wojewódzki kierownik szkolenia13-11
10Zastępca kierownika państwowego biura notarialnego, kierownik sekcji w sądzie powiatowym lub w państwowym biurze notarialnym, kierownik Biura Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce13-12

ZAŁĄCZNIK Nr 3

1. Tabela

uposażenia zasadniczego pracowników administracyjnych, komorników, kuratorów zawodowych i pracowników obsługi zatrudnionych w sądach powszechnych, sądach ubezpieczeń społecznych i państwowych biurach notarialnych.
Grupa uposażenia zasadniczegoKwota miesięczna uposażenia zasadniczego w zł
I A5.000
I4.500
II4.000
III3.600
IV3.200
V2.800
VI2.500
VII2.250
VIII2.000
IX1.800
X1.600
XI1.400
XII1.200

2.

Tabela

stanowisk służbowych, wymaganych kwalifikacji i grup uposażenia zasadniczego pracowników administracyjnych, komorników, kuratorów zawodowych i pracowników obsługi zatrudnionych w sądach powszechnych, sądach ubezpieczeń społecznych i państwowych biurach notarialnych.

A. Sądy wojewódzkie i Trybunał Ubezpieczeń Społecznych

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa uposażenia zasadniczego
wykształcenielata pracy zawodowej
12345
1Dyrektor do spraw administracyjno-finansowychwyższe6III-IA
2Kierownik oddziału (samodzielnej sekcji kadr), główny księgowywyższe

średnie

4

8

V-I
3Zastępca kierownika oddziału (samodzielnej sekcji kadr) Kierownik Biura Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

Naczelnik sekretariatu prezydialnego (TUS)

wyższe3VI-I
Starszy referent do spraw...średnie6
4Starszy rewidentwyższe3VI-I
Starszy inspektorśrednie6
5Starszy kurator zawodowywyższe3VI-I
średnie6VII-III
6Kurator zawodowywyższe1VI-II
średnie4VII-IV
7Rewident, inspektorwyższe1VII-III
średnie3VIII-IV
8Kierownik bibliotekiwyższe1VII-III
średnie3IX-IV
9Główny kasjer sądowyśrednie3IX-IV

B. Sądy powiatowe i okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych

1Główny księgowywyższe3VI-III
średnie6VII-IV
2Starszy kurator zawodowywyższe3VI-I
średnie6VII-III
3Kurator zawodowywyższe1VI-II
średnie4VII-IV
4Komornik sądowywyższe i egzamin1VIII-IV
średnie i egzamin1X-VI

C. Wszystkie sądy i państwowe biura notarialne

1Kierownik sekretariatu (rachuby), radca notarialnywyższe

średnie

3

5

V-II

VI-III

2Starszy sekretarz sądowy, starszy referent notarialnywyższe

średnie

2

3

VII-III

VIII-IV

3Sekretarz sądowy, referent notarialnywyższe

średnie

1

1

VIII-IV

IX-V

4Referent do spraw..., starszy referent, starszy księgowy, kasjerwyższe

średnie

po stażu

2

VII-IV

IX-V

5Maszynistka-referentśrednie i pisanie bezbłędne z szybkością 230 uderzeń na minutęIX-V
6Księgowy, referentśredniepo stażuX-VI
7Młodszy referent notarialnyśredniepo stażuX-VI
8Starsza maszynistka poza halą maszynpisanie bezbłędne z szybkością 300 uderzeń na minutęIX-V
9Fotokopistakurs kserografiipo stażuIX-V
10Maszynistka poza halą maszynpisanie bezbłędne z szybkością 230 uderzeń na minutęX-VI
11Starsza telefonistkaśredniepo stażuX-VI
12Telefonistka--XI-IX
13Pomocnik sekretarzaśrednie-X-VIII
14Stażystawyższe-IX-VIII
średnie-XI-X

D. Pracownicy obsługi

1Woźny sądowy, woźny notarialnypodstawowe2X-VII
2Starszy woźny--XI-IX
3Woźny--XII-X
4Rzemieślnik specjalista*)VI-IV
5Wykwalifikowany rzemieślnik*)VIII-VI
6Robotnik gospodarczy--XI-IX
7Palacz c.o.kurs dla palaczy c.o.-VIII-VI
8Portier, szatniarz, dźwigowy, starszy dozorca, starszy strażnik--XII-X
9Dozorca (strażnik), sprzątaczka w systemie czasowym (46 godzin tygodniowo), goniec--XII-XI

*) Rzemieślnikami wykwalifikowanymi są pracownicy, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w drodze szkolenia zawodowego lub co najmniej 6-letniej praktyki i wykazują się umiejętnością wykonywania prac na poziomie wymaganym od robotników co najmniej 7 kategorii taryfikatorów branżowych, a rzemieślnikami specjalistami są pracownicy o kwalifikacjach wymaganych od robotników 8-9 kategorii taryfikatorów branżowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

1. Tabela

dodatków funkcyjnych dla pracowników administracyjnych i kuratorów zawodowych zatrudnionych w sądach powszechnych i sądach ubezpieczeń społecznych.
Stawka dodatku funkcyjnegoKwota miesięczna dodatku funkcyjnego w zł
1 1.000
2 800
3 600
4 500
5 400
6 300
7 200

2. Dodatek przysługuje za pełnienie niżej wymienionych funkcji:

Lp.FunkcjaStawka dodatku
1Dyrektor do spraw administracyjno-finansowych3-1
2Kierownik oddziału (samodzielnej sekcji kadr), główny księgowy w sądzie wojewódzkim (TUS)4-2
3Kierownik sekretariatu (we wszystkich sądach), kierownik Biura Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce6-3
4Starszy kurator zawodowy kierujący zespołem kuratorów zawodowych w sądzie wojewódzkim6-4
5Zastępca kierownika oddziału (samodzielnej sekcji kadr)6-5
6Główny księgowy w sądach nie wymienionych w lp. 27-4
7Kierownik sekcji sekretariatu7

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Tabela

dodatków za wysługę lat.

1. Sędziowie sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych, notariusze oraz asesorzy sądowi i notarialni

1) po 3 latach pracy 250 zł miesięcznie

2) po 6 latach pracy 400 zł miesięcznie

3) po 9 latach pracy 550 zł miesięcznie

4) po 12 latach pracy 700 zł miesięcznie

5) po 15 latach pracy 850 zł miesięcznie

6) po 20 latach pracy 1.000 zł miesięcznie

2. Pracownicy administracyjni zatrudnieni w sądach powszechnych, sądach ubezpieczeń społecznych i państwowych biurach notarialnych oraz komornicy i kuratorzy zawodowi

1) po 5 latach pracy 150 zł miesięcznie

2) po 10 latach pracy 300 zł miesięcznie

3) po 15 latach pracy 450 zł miesięcznie

4) po 20 latach pracy 600 zł miesięcznie

3. Pracownicy obsługi, kierowcy i inni pracownicy samochodowi zatrudnieni w sądach powszechnych, sądach ubezpieczeń społecznych i państwowych biurach notarialnych

1) po 5 latach pracy 100 zł miesięcznie

2) po 10 latach pracy 200 zł miesięcznie

3) po 15 latach pracy 300 zł miesięcznie

4) po 20 latach pracy 400 zł miesięcznie

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Tabela

dodatków funkcyjnych dla sędziów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych oraz notariuszy delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Lp.FunkcjaStawka dodatku funkcyjnego*)
123
1Dyrektor departamentu (biura, gabinetu, zespołu)3-1
2Wicedyrektor departamentu (biura, gabinetu, zespołu), doradca ministra, główny specjalista poza departamentem (biurem, gabinetem, zespołem)5-3
3Naczelnik samodzielnego wydziału, główny specjalista w departamencie (biurze, gabinecie, zespole)6-4
4Naczelnik wydziału, starszy specjalista, starszy radca prawny8-5
5Wizytator10-6
6Specjalista, radca prawny12-8
7Starszy radca13-11

*) Kwoty miesięcznego dodatku funkcyjnego określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.

1 § 8 uchylony przez § 5 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę (Dz.U.74.47.285) z dniem 1 stycznia 1975 r.