§ 20. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.9.58 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1966 r.
§  20.
Prawo do uposażenia gaśnie:
1)
w razie śmierci pracownika z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym śmierć nastąpiła,
2)
w razie rozwiązania stosunku służbowego w inny sposób z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym stosunek służbowy faktycznie ustał; przepis ten nie dotyczy jednak osób, które samowolnie opuściły służbę, a które obowiązane są zwrócić odpowiednią część uposażenia za dnie nie przepracowane obliczoną według zasad określonych w § 19 ust. 1 pkt 1.