§ 5. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  5.
1.
Pracownikom, zajmującym stanowiska kierownicze, przyznaje się dodatek funkcyjny. Dodatek ten pobiera również pracownik pełniący obowiązki przywiązane do stanowiska kierowniczego w okresie, w którym pracownik mianowany na to stanowisko kierownicze, dodatku nie pobiera.
2.
Stanowiska kierownicze i wysokość dodatku funkcyjnego ustala w drodze rozporządzenia Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
3.
Pracownikowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych uprawnionemu służy prawo wyboru.
4.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje pracownikowi w okresie stanu nieczynnego, urlopu bezpłatnego, zawieszenia w pełnieniu służby oraz na czas przekraczający trzy miesiące niepełnienia z innych powodów obowiązków, do których przywiązany jest dodatek funkcyjny.