§ 4. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  4.
1.
Pracownikowi państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" służy prawo do jednego tylko uposażenia jako wynagrodzenia za ogół czynności połączonych z jego stanowiskiem służbowym.
2.
Za spełnianie czynności zlecanych służbowo, nie wchodzących w zakres zwykłych obowiązków, może pracownik otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, zasady wypłacania którego określa Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
3.
Za wykonywanie służby poza ustalonymi godzinami pracy pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, zasady wypłacania którego określa Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.