§ 19. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  19.
1.
Roszczenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" lub Skarbu Państwa, wynikające z tytułu uposażenia, przedawniają się po upływie lat trzech od dnia powstania odnośnego tytułu prawnego, wynikające zaś z innych należności, określonych na podstawie rozporządzenia niniejszego - po upływie trzech miesięcy od dnia powstania tytułu do tych należności.
2.
Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność, przedsięwziętą przez pracownika w celu ustalenia lub dochodzenia wierzytelności u władzy asygnującej uposażenie.