§ 18. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  18.
1.
Z uposażenia mogą być dokonywane potrącenia na podstawie:
1)
szczególnych przepisów prawnych;
2)
tytułów egzekucyjnych sądowych i administracyjnych;
3)
zarządzeń władzy dokonywającej wypłaty uposażenia.
2.
Na podstawie zarządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, potrącenia mogą być dokonywane jedynie na zaspokojenie roszczeń do pracownika z tytułu uposażenia służbowego lub należności publicznych i danin z tegoż tytułu.
3.
Do potrąceń, wymienionych w ust. 2, stosuje się przepisy o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, dotyczące dopuszczalności i wysokości potrąceń oraz pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń.
4.
Przepisy ustępu poprzedniego nie dotyczą należności z tytułu pobranej, a nie rozliczonej zaliczki na koszty podróży służbowej, delegacji lub przeniesienia służbowego, należności za świadczenia w naturze oraz kwot uposażenia podlegających zwrotowi w myśl § 12 pkt 2, które potrąca się w pełnej wysokości niezależnie od potrąceń z innego tytułu.